Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Prominutí (příslušenství) daně

3. Pojmenování (název) životní situace

Prominutí (příslušenství) daně

4. Základní informace k životní situaci

Pokud tak zákon stanoví, má orgán veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo její příslušenství.

Lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu či v určitých případech z moci úřední (§ 259 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - dále též "daňový řád").

K prominutí daně či příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

Příslušenstvím daně se rozumějí úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona. Úroky, penále a pokuta za opožděné tvrzení daně sledují osud daně.

Zákon stanoví možnost promíjení v ustanoveních:

A. Ust. § 260 daňového řádu upravuje hromadné prominutí daně nebo příslušenství daně, kdy se promíjí daň nebo příslušenství všem daňovým subjektům, jichž se důvod prominutí týká.

Ministr financí může z moci úřední (a to i na základě podnětu) zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně:

 • z důvodu nesrovnalostí vyplývajících z uplatňování daňových zákonů, nebo

 • při mimořádných, zejména živelních událostech.

B. Od 1. ledna 2015 je možné v souladu s § 259a - 259c daňového řádu prominout příslušenství daně, a to penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky.

Správce daně může prominout penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla. Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

Dále může daňový subjekt od 1. ledna 2015 požádat o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl. Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu. Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku, a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Výše uvedená příslušenství daně lze prominout za předpokladu, že vznikla po 31. prosinci 2014. Úrok z posečkané částky vzniklý před 1. lednem 2015 může být prominut podle dosavadních právních předpisů.

Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy. Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky uvedené v předchozí větě na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

C. Ust. § 25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. prosince 2013, ve spojení s § 57 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, upravuje prominutí daně z převodu nemovitostí a daně darovací, a to za podmínek v tomto ustanovení uvedených.

 • Daň promíjí Generální finanční ředitelství.

 • K prominutí daně může dojít v kterémkoliv stádiu daňového řízení.

D. Ust. § 44a odst. 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů - dále též "rozpočtová pravidla", upravuje prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.

 • Generální finanční ředitelství může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela nebo zčásti prominout odvod za porušení rozpočtové kázně nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) rozpočtových pravidel.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněné osoby se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:

A. Podnět k prominutí daně ve smyslu § 260 daňového řádu je oprávněn podat kdokoli.

B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu je oprávněn podat daňový subjekt.

C. Žádost může podat daňový subjekt (fyzická či právnická osoba), v některých případech může podat ručitel podnět.

D. Žádost může podat fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka státu, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, a to prostřednictvím finančního úřadu, který odvod nebo penále uložil.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky a postup pro řešení se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:

A. Existence důvodů zřetele hodných, tj. vyměření a předepsání daně či příslušenství daně, kde mají významnou úlohu:

 • nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů, nebo

 • mimořádné, zejména živelní události.

B. Prominutí části penále:

 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

 • Žádost byla podána do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy.

 • Posoudí se rozsah součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední a četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky:

 • Byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

 • Daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem neporušil daňové nebo účetní právní předpisy - k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.

 • Ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku a posoudí se četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

C. Podmínky stanovené v § 25 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. prosince 2013, ve spojení s § 57 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

D. Podmínky stanovené v § 44a odst. 12 a 13 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost či podnět mohou být podány:

 • ústně do protokolu u příslušného správce daně,

 • písemně (v listinné podobě), a to buď prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně přímo u správce daně; písemná podání musí být vlastnoručně podepsána osobou, která podání činí, nebo

8. Na které instituci životní situaci řešit

A. Podnět k prominutí daně či příslušenství daně ve smyslu § 260 daňového řádu doporučujeme podat přímo na Ministerstvo financí České republiky.

B. Žádost o prominutí příslušenství daně ve smyslu § 259a - 259c daňového řádu se podává u správce daně příslušného ke správě daně, k níž se váže příslušenství, o jehož prominutí je žádáno, v době podání žádosti o prominutí.

C. Žádost se podává na finanční úřad nebo na Generální finanční ředitelství, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.

D. Žádost se podává finančnímu úřadu, rozhodnutí o prominutí vydává Generální finanční ředitelství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na orgán veřejné moci uvedený v bodu 08.

Před osobní návštěvou se informujte o úředních hodinách pro veřejnost.

Kontakty na orgány Finanční správy naleznete na internetových stránkách Finanční správy České republiky.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K žádosti, resp. k podnětu je třeba přiložit všechny doklady a důkazní prostředky, které podporují tvrzení a důvody v podnětu uváděné.

V případě osobního jednání je úřední osoba oprávněna požadovat předložení průkazu totožnosti.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatková povinnost se liší podle jednotlivých situací uvedených výše v bodě 04 pod písmeny A - D:

A. V případě podnětu k prominutí daně nejsou poplatky stanoveny.

B. Přijetí žádosti o prominutí příslušenství daně podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle položky 1, bodu 1 písm. c) sazebníku, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - dále též "sazebník".

C. V případě žádosti o prominutí daně darovací a daně z převodu nemovitostí nejsou správní poplatky stanoveny.

D. Přijetí žádosti o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně podléhá správnímu poplatku podle položky 1 písm. c) sazebníku.

Předmětem poplatku není přijetí těchto žádostí podle položky 1, bodu 1 písm. c) a g) sazebníku, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

Poplatek lze uhradit např. vylepením kolkové známky na žádost či uhradit v hotovosti na pokladně územního pracoviště finančního úřadu, pokud rozhodnutí o prominutí vydává finanční úřad.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle "Pokynu č. 4 MF - o stanovení lhůt při správě daní" je pro vydání rozhodnutí o prominutí daně nebo příslušenství daně podle ust. § 259 daňového řádu, s výjimkou případů, ve kterých je oprávněn rozhodnout ministr financí podle ust. § 260 daňového řádu, stanovena lhůta 6 měsíců ode dne doručení podání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Podání lze učinit datovou zprávou:

 • odeslanou prostřednictvím datové schránky do datové schránky správce daně,

 • opatřenou uznávaným elektronickým podpisem a odeslanou prostřednictvím aplikace "Elektronická podání pro Finanční správu (EPO)", která je pro podání v daňových věcech elektronickou podatelnou správce daně; podání v daňových věcech nelze zasílat na e-mailovou adresu podatelny konkrétního správce daně,

Účinky podání má rovněž úkon učiněný vůči správci daně za použití datové zprávy bez uznávaného elektronického podpisu nebo za použití jiných přenosových technik, které je správce daně způsobilý přijmout, pokud je toto podání do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno nebo opakováno některým z výše uvedených způsobů elektronické komunikace, nebo písemně, popř. ústně do protokolu.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Podle § 259 odst. 4 daňového řádu nelze proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně uplatnit opravné prostředky.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

28. Popis byl naposledy aktualizován

10.04.2015

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
9
2
10
3
10
4
10
5
11
6
15
7
13
8
12
9
12
10
12
11
12
12
13
13
15
14
13
15
13
16
14
17
13
18
13
19
14
20
15
21
14
22
15
23
15
24
15
25
15
26
15
27
14
28
14
29
14
30
14
31
14
1
13
2
13
3
15
4
14

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace