Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Přestupky


Kontakt: Jitka Erlebachová
Telefon: 491 490 033
E-mail: prestupky@ceskaskalice.cz

Projednává sociálně správní odbor

Sociálně správní odbor:

Projednává přestupky spáchané ve správní obvodu Česká Skalice a ve správních obvodech obcí Brzice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Vestec a Žernov, a to  na základě veřejnoprávní smlouvy

Sociálně správní odbor projednává přestupky proti pořádku ve státní správě, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku a přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon, a ukládá sankce v souvislosti s projednáváním těchto přestupků.

Stěžejními právními předpisy jsou od 1. 7. 2017 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Tyto dva předpisy tak nahradily dosavadní zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Přestupkové řízení je druhem správního řízení, jehož účelem je zjistit, zda se skutek skutečně stal, zda naplňuje znaky přestupku, kdo tento skutek spáchal a za jakých okolností, a dále jaký druh správního trestu a v jaké výši lze pachateli přestupku uložit.

Přestupkem je pak společensky škodlivý protiprávní čin, který je v zákoně za přestupek výslovně označen a který vykazuje znaky stanovené zákonem, nejde-li o trestný čin.

Kromě přestupků stanovených v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích existují také přestupky stanovené v právních předpisech odlišných, například zákon o provozu na pozemních komunikacích, stavební zákon atp.

Kdo může přestupek oznámit?

Přestupek může oznámit kdokoliv. Správní orgán má pak povinnost zahájit řízení o každém přestupku, který zjistí a v řízení dále pokračuje z moci úřední. Existují však také výjimečné situace, kdy lze řízení zahájit pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. V takovém případě správní orgán postiženou osobu poučí a určí jí lhůtu k podání souhlasu, která nesmí být kratší než 30 dnů.

K samotnému zahájení řízení však nemusí dojít vždy, neboť v určitých případech může správní orgán věc odložit, aniž by řízení zahájil. Jedná se například o situaci, kdy odpovědnost za přestupek již zanikla, nebo pokud se správnímu orgánu nepovede zjistit do 60 dnů ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl podezřelého nebo když došlé oznámení neodůvodňuje zahájení řízení o přestupku nebo předání věci.

Kde můžete přestupek oznámit?

S oznámením o přestupku se můžete obrátit na Policii ČR nebo městskou policii, případně přímo na MěÚ Česká Skalice – sociálně správní odbor.

Řízení o přestupku

Řízení je zahájeno dnem, kdy je podezřelému z přestupku doručeno oznámení o zahájení řízení nebo ústním vyhlášením takového oznámení.

Příkaz na místě a příkazový blok

Správní orgán může obecně o přestupku v některých případech rozhodnout příkazem (výjimku představuje např. řízení zahájené se souhlasem osoby postižené ze spáchání přestupku), kterým lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty. 

Příkazem na místě lze uložit pouze napomenutí nebo pokutu, pokud obviněný souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní kvalifikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.

Správní tresty

Nová právní úprava také upouští od pojmu sankce a namísto toho zavádí pojem správní tresty, které lze za přestupek uložit.

Jsou jimi:

  • napomenutí,
  • pokuta,
  • zákaz činnosti,
  • propadnutí věci nebo náhrada hodnoty,
  • nově také zveřejnění rozhodnutí o přestupku (ukládá se právnické nebo podnikající fyzické osobě).

Správní tresty mohou být i kombinovány, výjimkou je napomenutí, které nelze uložit současně s pokutou. Od správního trestu lze však také upustit, jestliže lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k nápravě. Taktéž v případě uložení pokuty je možné její mimořádné snížení pod dolní hranici sazby pokuty.

Proti rozhodnutí o přestupku může obviněný podat odvolání v plném rozsahu, poškozený se může odvolat pouze proti výroku o nároku na náhradu škody, taktéž vlastník věci se může odvolat pouze proti výroku o zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
18
2
16
3
14
4
15
5
16
6
17
7
16
8
16
9
14
10
13
11
15
12
12
13
12
14
14
15
13
16
12
17
10
18
9
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
7
25
7
26
7
27
7
28
8
29
9
30
6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace