Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Evidence obyvatel


Referentka: Věra Jirmanová
Telefon: 491 490 034
E-mail: evidence@ceskaskalice.cz

Evidence obyvatel zajišťuje

 • Hlášení adresy pro doručování
 • Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel 
 • Ukončení pobytu na území ČR 
 • Vedení evidence obyvatel
 • Vedení volebních seznamů
 • Změny místa trvalého pobytu 
 • Zprostředkování kontaktu 
 • Zrušení údaje o místě trvalého pobytu 
 • Žádost o seznam občanů přihlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jejíž je žadatel vlastníkem 

Hlášení adresy pro doručování

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Co je doručovací adresa?

Je to údaj o adrese, kterou si občan určí k doručování písemností a která je odlišná od adresy místa trvalého pobytu. Na tuto adresu budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku. 

O doručovací adresu občan žádá na ohlašovně v místě trvalého pobytu písemně, s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis občana nemusí být, jestliže občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny a předloží platný doklad totožnosti.

Pokud má žádost o doručovací adresu formu datové zprávy, občan ji opatří uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti, byly písemnosti doručovány; není-li uvedeno jedná se o datum podání žádosti.

Změnu nebo zrušení doručovací adresy ohlásí občan v místě trvalého pobytu.

Poplatek 
 • bez poplatku

Tiskopis žádosti o nahlášení adresy pro doručování (pdf)

Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidenci obyvatel

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému podává obyvatel starší 15 let ohlašovně, obecnímu úřadu s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny a předloží platný doklad totožnosti.

Obecnímu úřadu s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra lze žádost podat také elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel podepíše uznávaným elektronickým podpisem, nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky a číslem elektronicky čitelného identifikačního dokladu. 

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. O poskytnutí údajů může za občana rovněž požádat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování bylo schváleno soudem. Za obyvatele může rovněž požádat o poskytnutí údajů zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Tyto osoby musí prokázat svoji totožnost a jejich identifikační údaje se zapisují na žádost o poskytnutí údajů.

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat
 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 2. rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
 3. doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu pro cizince…)
 4. adresa místa pobytu.
Které údaje lze poskytnout a jaká jsou omezení?

Obyvateli staršímu 15 let poskytuje ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů o záznamu poskytnutí údajů a údajů o osvojení, které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou.
K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) se poskytují pouze údaje: datum, místo a okres úmrtí, popřípadě stát, zemřel-li v cizině.

Poplatek
 • za každou i započatou stránku 50,- Kč

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Ukončení pobytu na území ČR

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně v místě trvalého pobytu, písemně volnou formou (nesmí v ní chybět, že žádá o ukončení trvalého pobytu na územní ČR na adrese... a od jakého data) s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis nemusí být, jestliže občan podepíše sdělení o ukončení pobytu před zaměstnancem ohlašovny a předloží platný doklad totožnosti. Za občana může ukončit trvalý pobyt jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Pokud bude sdělení o ukončení pobytu zasláno ve formě datové zprávy, občan ho podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky je den, kdy bylo sdělení doručeno příslušné ohlašovně, případně pozdější den, který je uveden v tomto sdělení.

Zároveň s ukončením pobytu má občan povinnost odevzdat občanský průkaz, městskému úřadu s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu a to do 15 pracovních dnů od ukončení pobytu.

Dnem ukončením trvalého pobytu na území ČR končí platnost občanského průkazu.

Poplatek
 • 100,- Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR
Změna místa trvalého pobytu

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana ČR vedená v registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kde ohlásím změnu trvalého pobytu?
 • Na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.
Kdo ohlásí změnu místa trvalého pobytu?
 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.
Povinnosti při změně místa trvalého pobytu
 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně
 2. prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou,
 3. doložit doklad opravňující užívání bytu nebo domu (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, (výpis z katastru nemovitostí k ověření vlastnického práva nebo jiného užívacího práva, při změně místa trvalého pobytu pořizuje bezúplatně ohlašovna). 
 4. uhradit správní poplatek

Pokud občan při změně místa trvalého pobytu prokazuje totožnost občanským průkazem, odstřihne ohlašovna příslušný roh občanského průkazu a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu a upozorní žadatele na povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Pobyt na předchozí adrese trvalého pobytu není třeba rušit, dnem přihlášení na novou adresu trvalého pobytu je předchozí pobyt automaticky ukončen.

Poplatek
 • 50,-Kč za ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Občané mladší 15 let jsou od poplatku osvobozeny.
Zprostředkování kontaktu

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Co je to zprostředkování kontaktu?

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let na předepsaném tiskopise zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje žadatele. Dohledaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Kdy Ministerstvo vnitra vyrozumí žadatele o výsledku hledání?
 • pokud se hledanou osobu nepodaří jednoznačně identifikovat
 • pokud hledaná osoba nemá trvalý pobyt v ČR
 • pokud kontaktovaná osoba zemřela a žadatel je osobou blízkou
Kde můžete o zprostředkování žádosti požádat?
 • na matričním úřadě
 • na obecním úřadě s rozšířenou působností
 • na krajském úřadě
 • na Ministerstvu vnitra
Jaké doklady je třeba předložit?

Vyplněnou žádost o zprostředkování kontaktu s úředně ověřeným podpisem; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech a prokáže svoji totožnost. Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Občanský průkaz, popřípadě cestovní pas.

Poplatek
 • 500,- Kč za každou kontaktovanou osobu
 • Správní poplatek ve výši 500,-Kč lze uhradit formou kolkové známky nebo v hotovosti zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

Žádost o zprostředkování kontaktu

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb. správní řád

Kdo rozhoduje o zrušení trvalého pobytu?

Ohlašovna v místě trvalého pobytu občana, kterému bude rušen údaj o trvalém pobytu.

Za jakých podmínek lze trvalý pobyt zrušit?

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část např. nájemce) za splnění dvou zákonných podmínek:

 1. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana (nemá právo v objektu bydlet) 
 2. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (v objektu nebydlí, nemá tam věci)

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Kde bude mít občan údaj o trvalém pobytu, je-li mu úředně zrušen? 

V sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Platnost občanského průkazu občana, jemuž se ruší údaj o trvalém pobytu končí nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Od tohoto data má povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Z korespondence doručované na adresu ohlašovny občanům, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, jsou ukládány pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, ostatní korespondence je vracena zpět odesílatelům.

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu (docx)

Poplatek
 • 100,- Kč za podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu za každou osobu
Žádost o seznam občanů přihlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jejíž je žadatel vlastníkem

z. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníku objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníku nemovitosti do vlastních rukou.

Co musíte předložit?
 • Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti k prokázání totožnosti.
Poplatek
 • 50,- Kč za každou i započatou stránku (i v případě negativního nálezu) 
 • 40,- Kč na technickém nosiči dat
 • 15,- Kč za první stránku a 5,- Kč za každou další i započtou stránku, je-li pořizována kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí stránka formátu A4 a menší.

Referentka: Věra Jirmanová
Telefon: 491 490 034
E-mail: evidence@ceskaskalice.cz

Hlášení adresy pro doručování

Hlášení-adresy-pro-doručování.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 18,57 kB

Žádost o poskytnutí údajů z AISEO

Zadost_o_poskytnuti_udaju_z_AISEO_-_20220630.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 199,82 kB

Žádost o zprostředkování kontaktu

Žádost-o-zprostředkování-kontaktu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,7 kB

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Žádost-o-zrušení-údaje-o-místě-trvalého-pobytu.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 38,79 kB

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
12
30
13
1
16
2
15
3
15
4
15
5
18
6
15
7
15
8
16
9
13
10
14
11
18
12
14
13
15
14
14
15
13
16
14
17
15
18
15
19
14
20
14
21
14
22
13
23
14
24
14
25
16
26
13
27
13
28
14
29
15
30
13
31
13
1
13
2
14

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace