Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Školní jídelna

Logo Školní jídelny Česká Skalice

 

Školní jídelna Česká Skalice

 

Základní informace pro strávníky

Jídelníček: www.strava.cz

Číslo účtu: 5978888597/0300

Variabilní symbol: evidenční číslo (možno zjistit na pokladně)

Stravování žáků je podmíněno vyplněnou přihláškou ke stravování a zakoupeným čipem. 

 

Přístup k účtu žáků:

  • www.strava.cz
  • číslo školní jídelny 10161
  • přihlašovací údaje: prijmeni.jmeno (bez diakritiky, malá písmena)
  • heslo pro první přihlášení obdržíte ve Školní jídelně

Otevírací doba

Pondělí - Pátek

10,15 - 10,45 výdej do jídlonosičů

11,30 - 13,00 veřejnost

11,30 - 13,45 žáci  a zaměstnanci školy

 

Ceník školní jídelny

Ceny obědů ve Školní jídelně Česká Skalice od 1. 1. 2O23

Žáci 7–10 let 33,- Kč

Žáci 11–14 let 35,- Kč

Žáci 15 a více let 37,- Kč

 

Cizí strávníci:

Polévka 15,- Kč

Hlavní jídlo 100,- Kč

Salát 130,-Kč/kg

Nápoj 1ks (0,2 dcl) v ceně

½ porce 65,- Kč

 

Letní tábory (prázdninové soustředění dětí do 15 let):

Menu (polévka, hlavní jídlo) 80,-Kč

Menu box, plastová miska 6.-Kč

Uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH

 

Aktuality

Informace pro rodiče

Přihlašování / odhlašování žáků ke stravování ve Školní jídelně je možné po celé prázdniny v pracovní době od 6 do 13 hodin, není potřeba čekat na září. 

 

Změny od 1. 4. 2023:

Z důvodu přechodu na nový program, nebude možnost dobíjet hotovost na pokladně při výdeji oběda.

Proto žádáme o zajištění nabíjení kont přes účet.

Vrácení čipu a vyrovnání účtu strávníka bude možné do dvou měsíců po ukončení stravování.

Strávník, který ukončí stavování ve školní jídelně, požádá o vrácení čipu (čip musí být nepoškozený, funkční) a vyrovnání případného zůstatku na účtu strávníka.

Po uplynutí dvou měsíců nemá školní jídelna povinnost vykoupit čip zpět.

 


Prohlášení o plnění podmínek ochrany oznamovatelů dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a Směrnice EU o whistleblowingu

Informace v souladu s § 9 odst. 2 zák. č.  171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále též „zákon“).

Školní jídelna Česká Skalice, (dále jen povinný subjekt) je v souladu s § 8 zák. č. 171/2023 Sb.  povinen zavést interní kanály pro oznamování o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které a) má znaky trestného činu, b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, c) porušuje tento zákon, nebo d) porušuje jiný právní předpis porušení práv Evropské Unie vyjmenovaných v čl. 2 Směrnice EU.

Povinný subjekt prohlašuje, že má vydán vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky ochrany oznamovatelů, tzv. whistleblowingu.

Povinný subjekt bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v § 4 zákona č. 171/2023 Sb. a čl. 19 Směrnice EU.

Zavedení vnitřního oznamovacího systému

V souladu s požadavky zákona a směrnice je zaveden vnitřní oznamovací systém (dále jen VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů sloužících k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznamovatelem je dle zákona a Směrnice EU fyzická osoba, která může podat oznámení pomocí vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu, nebo prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti (Ministerstvu spravedlnosti lze oznámení podat na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Za splnění určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Vzhledem k zajištění zákonného a hladkého zavedení VOS je v souladu se zákonem a Směrnicí EU určen třetí nezávislý subjekt CATANIA GROUP s.r.o. K příjmu oznámení je užíván program FOSY (Férový oznamovací systém), který je zcela bezpečný jak pro oznamovatele, tak i jiné zúčastněné osoby a principiálně vede k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. Základní informace o FOSY a návod k použití je uveden ZDE.

Totožnost oznamovatele není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. případ dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Každý oznamovatel, který se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností (zákona a Směrnice EU) dozví možném protiprávním jednání stanoveným § 2 zákona nebo o porušování práv Unie, může podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky.

Příjem a zpracování všech informací z oznámení a při řešení daného problému je oprávněna pouze příslušná osoba, která posoudí oznámení z hlediska jeho důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách a povinnému subjektu navrhne přijmout opatření k nápravě. Příslušná osoba je samozřejmě vázána mlčenlivostí, a to i vůči „svému“ povinnému subjektu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení i o způsobu jeho vyřízení (v zákonem stanovených lhůtách) a všechny materiály které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením eviduje po dobu 5 let.

 

Povinný subjekt učil Příslušnou osobu k výkonu činnosti podle § 11

Kontakt na příslušnou osobu:

Bc. Vlastimil Veselý, MPA, LL.M.

oznamfosy@gmail.com

+420 605 754 793

Jabloňová 2060, 347 01 Tachov

DS: z9n4nqb
Lze komunikovat i přes SKYPE, nebo WhatsApp

Chci podat oznámení přes FOSY https://spmo.cz/embed/?ozn=1833-5-17-3209032609


Rozpočet jídelny na rok 2023 a střednědobý rozpočtový výhled na další léta

Rozpočet Školní jídelny Česká Skalice na rok 2023  (239.71 kB)- aktualizace k 31. 5. 2023

Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny Česká Skalice na roky 2024 a 2025 (178.05 kB)

Odpisový plán 2023 (86.38 kB)

Rozpočet jídelny na rok 2022 a střednědobý rozpočtový výhled na další léta

Schválený rozpočet Školní jídelny Česká Skalice na rok 2022 (210.12 kB)

Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny Česká Skalice na roky 2023 a 2024 (176.98 kB)


Rozpočet jídelny na rok 2021 a střednědobý rozpočtový výhled na další léta

Schválený rozpočet Školní jídelny na rok 2021

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny na roky 2022 a 2023


Věk strávníka a skupina strávníka

Množí se dotazy, jakým způsobem jsou zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.

Zařazavání dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování. Zména:107/2OO8 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 6 - 10 let
  3. Strávníci 11 -14let
  4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

,,Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4."

Období školního roku
Období školního roku je definováno Zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24,odstavec 1:

1) Škotní rok začíná 1. září a končí 31. srpna nástedujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu."

Zvýše uvedeného vyplývá, že žák, strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku.


Provozní řád

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a veřejnost. Žáci, kteří se zde nestravuji se nesmí zdržovat v prostorách školní jídelny. Žák ke stravování musí být přihlášen a musí mít zakoupený čip.

Obědy pro cizí se vydávají od 11,30 do 13,00 hodin, pro žáky od 11,30 do 13,45 hodin. Jídelna se uzavírá ve 14,00 hodin. Žádáme strávníky o dodržování otevírací doby. Obědy do jídlonosičů se vydávají samostatně v době od 10,15 do 10,45 hodin.

Obědy se platí vždy po odebrání na pokladně. Odebírat obědy je možné jen v případě kladného zůstatku na účtu.

Veřejnost má možnost platby hotově, stravenkami nebo lze využít možnosti zakoupení čipu, na který mohou převádět peníze bezhotovostně nebo vkladem (u firem, kde je podepsaná smlouva o stravování je platba na fakturu). Zůstatky na účtech se strávníkům automaticky převádějí do následujícího měsíce. Žákům se zůstatky převádějí do dalšího školního roku.

Vyplácení zůstatku z účtu žáka se provádí na základě vyplněného tiskopisu „Žádost o vrácení zůstatku".

Všichni žáci dodržují zásady slušného chování, řídí se pokyny učitelů a pracovníků jídelny. Udržují pořádek v jídelně a ve všech přilehlých prostorách jídelny.

Odnášení nádobí ze školní jídelny je zakázáno


Volná místa

Kuchař/ka. Nástup možný dle domluvy. Kontakt: ředitel jídelny Rostislav Hájek, mobil 720 957 404, sj.reditel@ceskaskalice.cz


Ke stažení

Přihláška ke stravování (128.04 kB)

Žádost o vyplacení zůstatku (71.79 kB)

Provozní řád Školní jídelny (62.16 kB)

Vnitřní řád Školní jídelny platný od 1. 9. 2021 (352.83 kB)


Kontakty

ředitel jídelny: Rostislav Hájek, mobil 720 957 404, sj.reditel@ceskaskalice.cz

datová schránka: tzuk9dx

 

Adresa:

Školní jídelna Česká Skalice

Na Kamenci 223, 552 03 Česká Skalice

 

IČ: 06494528

DIČ: CZ-06494528

Právní forma: příspěvková organizace

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
12
29
11
30
9
31
10
1
11
2
11
3
12
4
10
5
9
6
9
7
11
8
14
9
15
10
15
11
14
12
13
13
11
14
11
15
13
16
14
17
14
18
13
19
12
20
12
21
13
22
14
23
14
24
12
25
12
26
12
27
13
28
14
29
12
30
12
1
9

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace