Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Činnost odboru

 

Odbor investic a správy majetku

a) oblast veřejných zakázek a dotací

 • administrace výběrových řízení na dodávky, služby a stavební práce realizované odborem investic a správy majetku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s aktuálním vnitřním předpisem
 • správa profilu zadavatele a elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
 • monitoring dotačních příležitostí v návaznosti na akční plány, strategický plán města Česká Skalice a schválený rozpočet pro aktuální rok
 • administrace projektů podpořených dotací v souladu s platnými metodickými pokyny a legislativou k danému dotačnímu titulu
 • správa a pravidelný monitoring elektronického prostředí MS 2014+, případně dalších elektronických nástrojů jiných poskytovatelů dotací, komunikace s poskytovateli dotace
 • příprava, realizace a udržitelnost projektů přeshraniční a mezinárodní spolupráce
 • tvorba rozpočtu města Česká Skalice z hlediska možného financování kapitálových výdajů z dotačních zdrojů
 • poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům při kontrole poskytovatele dotace

b) oblast pozemků

V přenesené působnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 • souhlas s dělením pozemků dle § 82 příslušného zákona (v rámci odboru výstavby a životního prostředí) v souladu se Zákonem o ochraně krajiny a přírody č. 114/1992 Sb.
 • evidence přehledu veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu
 • zpracování a podání „Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí“ nabytých nebo prodaných v předchozím roce
Při výkonu samosprávných činností
 • předkládání žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích v majetku města Česká Skalice
 • vyjádření za město Česká Skalice k průběhu jiných žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Česká Skalice
 • zajišťování dendrologických posudků k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • zastupování obce v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • vydání stanoviska k záměrům týkajícím se ochrany ovzduší realizovaných na území města Česká Skalice
 • příprava podkladů pro jednání vedení města, rady města a zastupitelstva města v souvislosti s hospodařením s pozemky ve vlastnictví města v souladu se schváleným strategickým plánem, územním plánem města a zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
 • zveřejňování dokumentů dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
 • spolupráce na úseku hospodaření s pozemky a ochrany ZPF s příslušnými orgány, zejména životního prostředí, Pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Katastrálního úřadu a zabezpečení agendy týkající se ekologie a všech zákonných předpisů s tím souvisejících
 • zajišťování podkladů pro činnost komise výstavby, životního prostředí a dopravy a pro jednání finančního výboru ve věcech majetkových
 • zpracování smluv, které se týkají koupě, prodeje, směny, věcných břemen, pachtu, výprosy, bezúplatného převodu, nájmu a výpůjčky pozemků včetně vkladu do KN
 • zajištění vytyčení pozemků v majetku města Česká Skalice a geometrické zaměření pozemků a budov odbornou firmou
 • správa agendy nájemních smluv, týkajících se vstupu jiných fyzických a právnických osob do pozemků města za účelem vybudování nebo opravy sítí apod.
 • poradenská a konzultační činnost na úseku životního prostředí včetně vydávání stanovisek a rozhodnutí v působnosti samosprávy
 • evidence a vyřízení požadavků na změnu územního plánu města Česká Skalice
 • agenda smluv o hospodaření v lesích v majetku města Česká Skalice
 • inventarizace pozemků v majetku města Česká Skalice
 • výběrová řízení na prodej nemovitostí
c) oddělení správy majetku
 • správa majetku města Česká Skalice – bytové domy, nebytové prostory, dětská hřiště
 • opravy a služby s tím spojené všech budov v majetku města vyjma hasičských zbrojnic
 • dohled nad nemovitostmi svěřenými do péče příspěvkových organizací založených městem
 • domovnické a běžné údržbářské práce včetně méně náročných oprav a údržby svěřeného majetku
 • obsluha plynového topení, vedení deníku obsluhy plynových kotelen,
 • pravidelné revize kotlů a plynových rozvodů (v pronajatých nemovitostech či ve správě příspěvkových organizací odpovídají za kotelny nájemci – provozovatelé)
 • kontrola značení únikových cest, označení uzávěru vody a plynu
 • provádění kontrol hasicích přístrojů, tlakových nádob, výtahů, plynových kotelen, provádění pravidelných revizí dětských hřišť
 • běžné vodoinstalatérské a topenářské práce na majetku města Česká Skalice
 • údržbářské práce na majetku města Česká Skalice
 • zednické, malířské a natěračské práce na majetku města Česká Skalice
 • péče o kašny v majetku města Česká Skalice
 • úklid budovy radnice

d) oblast investic

 • činnosti při zabezpečování investičních akcí města
 • spolupráce při vyhodnocování stavu nemovitostí, které jsou v majetku města, při rozhodování o provádění údržby, opravy, případně modernizaci staveb
 • krátkodobý a dlouhodobý plán investic
 • podklady pro investiční akce a investiční záměry města
 • zjišťování existence inženýrských sítí pro připravované stavby
 • definice podmínek pro výběrová řízení na dodavatele projektových a stavebních prací, podklady pro výběrová řízení včetně připomínkování návrhů smluv případných smluv zhotovitelů projektových a stavebních prací v souladu s platnou směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • předložení návrhů na vydání územního rozhodnutí, žádost o stavební povolení, návrh na kolaudační rozhodnutí jakož i všech ohlášení, která jsou povinností stavebníka; příslušnému stavebnímu úřadu
 • kontrola a udržování platnosti vydaných rozhodnutí a povolení
 • účast na kontrolních dnech
 • kontrola kvality a postupu prováděných stavebních prací, rozsah a výši fakturace
 • zajištění fotodokumentace postupu stavebních prací, řešení problémových míst
 • schvalování soupisů provedených prací dle skutečnosti
 • reporting vedení města o průběhu výstavby jednotlivých akcí
 • přebírka dokončených děl a prací od zhotovitelů
 • reklamace vad v záruční době
 • koordinace investičních akcí a velkých oprav
 • komunikace s ostatními možnými investory /např. síťaři/ za účelem maximální spolupráce při přípravě a realizaci investičních akcí
 • spolupráce s představiteli městem založených či zřízených organizací ve věci plánovaní a realizace investic
 • návrhy do rozpočtu města pro následující období včetně finančních vyjádření
 • kontrola rozpočtů z hlediska úplnosti, správnosti a reálnosti, a to i v rámci výběrových řízení
 • návrh řešení při plnění úkolů stanovených Strategickým plánem rozvoje a Akčním plánem pro město Česká Skalice
 • návrh stanoviska k žádostem o vydání stanoviska při nakládání s majetkem města třetí osobou, fotodokumentace a zápis z předání místa před prováděním prací třetími osobami na pozemku města, zajistit fotodokumentaci a zápis z převzetí místa po provedeních prací třetími osobami na pozemku města, v souvislosti s těmito pracemi vést přehled o záručních dobách
 • stanoviska k projektovým dokumentacím jiných žadatelů
 • pravidla dotačních programů při realizaci investičních akcí spolufinancovaných z jiných zdrojů než rozpočtu města
 • monitoring plnění plánovaných akcí z finančního hlediska

e) oblast bytového hospodářství

 • zpracování harmonogramu oprav a revizí pro bytové a nebytové objekty
 • evidence volných a obsazených bytových a nebytových prostor
 • správa databáze bytových a nebytových prostor
 • nájemní smlouvy pro bytové a nebytové prostory
 • podklady pro jednání a spolupráce s rozmisťovací komisí města
 • evidence nájemních smluv pro bytové a nebytové objekty, včetně zajištění podkladu pro finanční účtárnu
 • odpovědnost za včasné úhrady nájemného a spolupráce při vymáhání pohledávek
 • spolupráce s odděleními v rámci odboru investic a majetku města, odborem technických služeb města Česká Skalice
 • podklady pro rozhodování městských orgánů v oblasti hospodaření a nakládání s nemovitostmi v majetku města; stanoviska odborných útvarů
 • odpovědnost za správný rozsah pronajímaných objektů a cen nájmů, v souladu s rozhodnutími městských orgánů a ujednáním nájemních smluv

f) oblast BOZP a PO

 • spolupráce s externím subjektem v rámci zajištění BOZP a PO

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
18
2
16
3
14
4
15
5
16
6
17
7
16
8
16
9
14
10
13
11
15
12
12
13
12
14
14
15
13
16
12
17
10
18
9
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
7
25
7
26
7
27
7
28
8
29
9
30
6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace