Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

FAQ (často kladené dotazy)

Vážení návštěvníci, na této stránce vzniká archiv často kladených otázek a odpovědí na ně, popřípadě informací o tom, kde odpovědi hledat. Máte-li nějaký dotaz, obraťte se s důvěrou na jednotlivé pracovníky městského úřadu. Kontakty a telefonní seznam.

Městský úřad

Žádám informace podle zákona 106/1999 Sb.

 • Všechny výroční zprávy o poskytování informací dle zákona 106/1999 najdete je v sekci výroční zprávy.

Kde najdu úřední desku?

 • Úřední deska se nachází na volně a bezbariérově přístupném prostransví před budovou městského úřadu na třídě T. G. Masaryka čp. 80. Elektronickou podobu zveřejněných dokumentů najdete v sekci úřední deska. a na elektronické úřední desce na Husově náměstí.

Končí mi platnost občanského průkazu! Kam se mám obrátit?

 • Občanské průkazy vydávají úřady s rozšířenou působností, pro občany České Skalice je nejvhodnější navštívit MěÚ Náchod nebo MěÚ Jaroměř, více informací můžete získat na sociálně správním odboru místního městského úřadu.

Kde najdu rozpočet města?

Mám zájem podat si žádost o byt v bytovém domě Olga na koho se mám obrátit?

Mám zájem o informace k pečovatelské službě, moje blízká osoba již není samostatná, ale ještě nechceme žádat o umístění do domova pro seniory.

 • Město Česká Skalice provozuje pečovatelskou službu, která je určena všem občanům žijícím na území České Skalice. Pro bližší informace kontaktujte sociálně správní odbor městského úřadu.

Samospráva

Chtěla bych si přečíst usnesení zastupitelstva města. Najdu je na internetu?

Kde najdu usnesení rady města?

Kdy bude zasedat zastupitelstvo města a co bude mít na programu jednání?

 • Program zastupitelstva musí být ze zákona 7 dní předem zveřejněn na úřední desce. Pozvánky na jednání zastupitelstva jsou zveřejňovány na plakátovacích plochách a na úřední desce.

Neznám všechny zastupitele města. Můžete mi pomoci?

 • Ano. Seznam městských zastupitelů s fotografiemi najdete v části Samospráva v oddíle seznam zastupitelů. Seznam městských radních najdete také v sekci Samospráva v oddíle seznam radních.

Město

Jaká je aktuální situace v Ratibořicích?

 • Zámek, mlýn, vodní mandl a staré bělidlo jsou v péči Národního památkového ústavu a těší se velmi dobrému stavu. Jinak tomu je u hospodářských budov, které bezprostředně sousedí se zámeckým parkem. Tyto objekty včetně Panského hostince přešly ze soukromého vlastnictví do majetku státu, který se o ně po letech nezájmu soukromého vlastníka znovu stará a v rámci omezených finančních možností provedl jejich bezprostřední zabezpečení proti dalšímu chátrání. Například byla vyměněna nejpoškozenější střecha na Kavalierhausu a části dalších objektů.

Chceme se dozvědět něco o Ratibořicích a Rozkoši. Můžete nám pomoci?

Chceme navštívit Vaše město. Kde se můžeme ubytovat?

 • Seznam možností ubytování (kempy, penziony, hotely,...) najdete v sekci Informační centrum v oddíle Ubytování. Doporučujeme Vám kontaktovat Regionální informační centrum

Jako děvče jsem navštívila Barunčinu školu v České Skalici a dnes bych ji chtěla ukázat vnučce. Je přístupná? Jaké jsou otevírací hodiny?

 • Vše potřebné o Barunčině škole a Muzeu Boženy Němcové najdete na stránkách muzea - www.muzeumbn.cz.
Praktické rady městské policie

Cyklistům, projíždějícím přes Babiččino údolí, doporučujeme respektovat upozorňovací tabule. Dále pak připomínáme, že průjezd kol přes zámecký park je zakázán. Při jízdě na kole směrem z Ratibořic do Autokempu Rozkoš doporučujeme využít méně frekventované silnice, která odbočuje ve Zlíči přes les Dubno.

V na území města je vyhláškou města zakázán pohyb psů bez vodítka. Úklid psích exkrementů by měl být pro každého držitele psa samozřejmostí.

V případě nouze využívejte tísňového volání na policejní linku 158, která je zdarma a k jejímu vytočení nepotřebujete žádné peníze ani telefonní karty. Můžete také využít číslo mobilního telefonu českoskalické městské policie 602 450 656. Hlídka má tento mobil vždy při sobě.

Služebnu městské policie najdete v České Skalici na třídě T. G. Masaryka 80, v suterénních prostorách nové radnice. Vchod na služebnu je situován po bočním venkovním schodišti, které se nachází vedle vchodu A (blíž k Husovu náměstí, při čelním pohledu na budovu zcela vlevo)

Pro orientaci v České Skalici můžete využít tabulkový informační systém, kterým jsou označeny důležité orientační body ve městě. Přehledný orientační plán města je umístěn v severní části Husova náměstí mezi prodejnou Tabáku a Cukrárnou. Další orientační plán stojí před budovou nádraží ČD. Mapy okolí města jsou vyvěšeny na Husově náměstí (vedle morového sloupu), na nádraží ČD, na parkovišti u zámku v Ratibořicích, v areálu Autokempu Rozkoš a na parkovišti před Autokempem Rozkoš.

Vraky…

S narůstajícími počty motorových vozidel se v ulicích měst a obcí současně objevují i jejich vraky. Tyto vraky mohou představovat nebezpečí úrazu pro hrající si děti, ohrožovat mohou také životní prostředí a současně hyzdí vzhled veřejných prostranství. Vraky vozidel také mnohdy zabírají plochy určené pro parkování. Město Česká Skalice bohužel není v tomto směru výjimkou.

Co je to vlastně vrak?

V případě, že se vozidlo označené jako vrak nachází na pozemní komunikaci rozumíme vrakem silniční vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu a toto vozidlo není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu

V případě, že se vozidlo označené jako vrak nachází mimo pozemní komunikaci a současně na veřejném prostranství, rozumíme vrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemní komunikaci pro přepravu osob, zvířat nebo věcí, a stalo se odpadem.

Jaké jsou povinnosti vlastníků vraků?

V prvním případě, kdy vozidlo stojí na pozemní komunikaci je zákonem č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích výslovně zakázáno odstavovat vraky na pozemních komunikacích. Pokud se tak přesto stane, je vlastník vraku povinen na výzvu vlastníka komunikace odstranit vrak do dvou měsíců po doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní vrak vlastník komunikace na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li vlastník komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Je-li zjištěn vlastník vraku dodatečně, může být vůči němu uplatněn nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Ve druhém případě, kdy vozidlo stojí mimo pozemní komunikaci a současně na veřejném prostranství je zákonem 185/2001 Sb. o odpadech stanoveny povinnosti při nakládání s autovraky a to:

 1. Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.
 2. Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1 je povinen umístit vozidlo na místo kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.
 3. Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemístí po uplynutí dvou měsíců obecní úřad na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umístění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je možné ho zjistit.
 4. Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí dvou měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho zjištění od zveřejnění informace podle odstavce 3, má se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník opuštěného vozidla uvedený v registru motorových vozidel. 

Městská policie Česká Skalice radí dětem…
 • často se ti stane, že na ulici jde za tebou pes, je velký, nemá náhubek a blíží se k tobě. Co dělat?
 • zachovej chladnou hlavu, zůstaň klidně stát
 • pes bude zvědavý, očichá tě a odběhne
 • nesnaž se utíkat
 • nedělej rychlé pohyby abys ho nepodráždil, mohl by pak zaútočit
 • i když se psů nebojíš a pes se ti zdá být milý a neškodný, nepokoušej se ho pohladit
 • nemluv na něj, nekřič na něho - nemůžeš vědět, zda ho někdo před tebou nezbil a on si lidské ruce pamatuje ve zlém
 • pokus se od takového psa pomalu odejít, nedej najevo strach protože pes tvůj strach vycítí a právě tehdy může zaútočit
 • nesnaž se bez svolení majitele hladit ani psy na vodítku, pes na vodítku je odvážnější a mohl by tě kousnout
 • neber psům předměty se kterými si hrají. Nevědí, že si chceš hrát i ty a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit
 • pokud tě pes pokousal, musíš okamžitě navštívit lékaře
 • psa si co nejlépe zapamatuj, aby bylo možno zjistit jeho majitele 

Máš-li pejska, pamatuj na to, že:

 • psa venči na vodítku s nasazeným náhubkem
 • nečistoty způsobené tvým pejskem musíš odstranit
 • na zatoulaná nebo nebezpečná zvířata upozorni dospělou osobu nebo přímo strážníky
Cyklisté…

Desatero mladého cyklisty:

 1. Před jízdou zkontroluj, zda máš své jízdní kolo v pořádku
 2. Máš předepsaný věk pro jízdu na kole po silnici - 10 let?
 3. Znáš předpisy o silničním provozu a jsi k jízdě na kole tělesně i duševně způsobilý?
 4. Při jízdě po silnici jezdi vždy při její pravé straně
 5. Při jízdě drž řidítka oběma rukama
 6. Při změně směru jízdy dej včas znamení upažením pravé ruky nebo levé ruky podle směru odbočení
 7. Při jízdě po silnici ve skupině jezdíme vždy za sebou
 8. Při vyjíždění ze stezky pro cyklisty, lesní či polní cesty nebo obytné zóny na silnici dej přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po této silnici
 9. Při jízdě se plně věnuj provozu na silnici
 10. Na silnici o dvou a více pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy, jezdi vždy v pravém jízdním pruhu 
 11. Nezapomeň na helmu - povinná helma do 18 let věku
Vybavení kola

PAMATUJ, že i cyklista je řidič (účastník silničního provozu) a jízdní kolo je vozidlo, na kterém nesmí chybět žádná ze součástí povinného vybavení

 1. dvě na sobě nezávislé účinné brzdy (povinná výbava)
 2. jasně znějící zvonek (doporučeno)
 3. vpředu světlomet s bílým světlem (při jízdě za snížené viditelnosti)
 4. přední bílá odrazka (povinná výbava)
 5. zadní červené světlo (při jízdě za snížené viditelnosti)
 6. zadní červená odrazka (povinná výbava)
 7. odrazky oranžové barvy na obou stranách pedálů (povinná výbava)
 8. odrazky oranžové barvy na paprscích kol (povinná výbava)
 9. účinný kryt řetězu (doporučeno)
 10. volné konce řidítek musí být spolehlivě zaslepeny (povinné)

Poznámka: Bílé přední světlo může být nahrazeno bílou blikačkou, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena. Červená zadní svítilna může být nahrazena červenou blikačkou. Zadní červená odrazka, přední bílá odrazka a oranžová odrazka na pedálech mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi, nebo oděvu cyklisty.

Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 800mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
Plné znění technických požadavků obsahuje příloha č.13 k vyhlášce č.341/2002 Sb.

Doporučení městské policie ženám a dívkám…

Níže uvedené informace a doporučení Městské policie Česká Skalice jsou určeny ženám a dívkám, které chtějí přispět k bezpečnosti své a svých blízkých. Co dělat když…

 • jste se stala obětí napadení (i při neúspěšném pokusu pachatele), byla jste okradena, bylo Vám ublíženo na zdraví, nebo jste byla znásilněna, neváhejte a oznamte tuto skutečnost neprodleně PČR
 • pokuste si zapamatovat fyzické zvláštnosti pachatele: způsob jeho řeči, chůze, jizvy, tetování, barva pleti neobvyklé chování a popis jeho oblečení
 • důležitý je i případný popis automobilu pachatele: státní poznávací značka, barva, typ, ale i směr jízdy
 • pokud je to možné, všechny údaje si co nejrychleji poznamenejte, dokud je máte v živé paměti, pozornost věnujte i detailům
 • nebojte se svěřit blízké osobě, která má Vaši důvěru nebo psychologovi se svými pocity. Lépe a rychleji se budete moci vyrovnat s případným traumatem
Jak zvýšit svoji bezpečnost?
 • Pokud je to možné, nepohybujte se v pozdních večerních hodinách venku sama.
 • Pokud se vracíte domů v pozdních večerních hodinách, požádejte hostitele nebo své známé o doprovod domů.
 • V případě, že musíte jít v pozdních večerních hodinách sama, buďte ostražitá. Zkuste se alespoň zkontaktovat s lidmi, ke kterým se chystáte a sdělte jim v kolik hodin za nimi odcházíte a přibližně za jak dlouho Vás mají očekávat.
 • Snažte se vyhnout čekání na osamělých zastávkách.
 • Nezkracujte si cestu temnými průchody, parky, staveništi, opuštěnými a neosvětlenými místy.
 • V blízkosti vchodu do domů a rohů choďte při opačném kraji chodníku.
 • Buďte ostražitá při vstupu do domu a do výtahu.
 • Máte-li dojem, že Vás někdo sleduje, tak přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo zrychlete a ověřte si, zda je neznámý stále za Vámi. Je-li tomu tak, hledejte rychle místo, kde je více lidí, případně se dožadujte pomoci u nejbližšího obydlí.
 • Po ulici choďte raději čelem k jedoucím vozidlům, aby nikdo nemohl vedle Vás nepozorovaně zastavit.
 • Pokud u Vás neznámé vozidlo zastaví, nezastavujte se a snažte se z tohoto místa rychle odejít nebo utéct.
 • Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí které neznáte.
 • Nepoužívejte autostop.
 • Hledáte-li práci, v žádném případě nereagujte na jakékoliv lákavé nabídky "snadných a vysokých výdělků".
 • Neposkytujte o sobě telefonicky důvěrné informace neznámým osobám, na hrubé a vulgární telefonáty nijak nereagujte a zavěste.
 • Neznámým osobám nesdělujte do telefonu, že jste doma sama.
 • Neznámé osoby nezvěte do svého bytu.
 • Cizím lidem raději neotvírejte. Dveřním kukátkem nebo přes pojistný řetízek (pokud jej máte na Vašich dveřích namontovaný) zjistěte účel jejich příchodu a žádejte předložení průkazu. Pokaždé se snažte ujistit, že cizí člověk za Vašimi dveřmi je tím, za koho se prohlašuje. Pokud si nejste zcela jista důvěryhodností této osoby, tak si raději přivolejte někoho známého (rodinný příslušník, přítel nebo soused). V případě ohrožení volejte na bezplatnou tísňovou linku městské policie 156, linku PČR 158 nebo 602 450 656 (služebna MP Česká Skalice)
 • Pokud po návratu zjistíte, že je Váš byt otevřený, nebo se Vám zdá, že se do něj někdo vloupal ( dveře jdou velmi těžko odemknout, poškozený zámek, je rozbité okno, dveře jsou vyražené…) nevcházejte dovnitř, pachatel ještě může být v bytě a ihned volejte policii
Doporučení městské policie seniorům…

Starší lidé mohou mít značné obavy z kriminality a cítí se proti ní bezbranní. Jejich obavy bývají mnohdy o to silnější, pokud žijí osaměle. Existuje však mnoho různých způsobů, jak lze bezpečí seniorů podstatně zvýšit.

Městská policie Česká Skalice Vám proto nabízí několik praktických rad a doporučení, které mohou být pro Vás užitečné.

 • Čekáte-li člověka, který reagoval na Váš inzerát nebo jinou neznámou osobu, poproste někoho z přátel, aby byl po dobu návštěvy této osoby s Vámi doma. 
 • Vždy zamykejte svůj byt, dokonce i v případě, že jdete do obchodu nebo jenom do sklepa.
 • Nikdy doma nepřechovávejte větší finanční hotovost. Uložte ji raději v doprovodu spolehlivé osoby do banky, či do spořitelny.
 • Je výhodné mít dobré a přátelské kontakty se svými sousedy. Mohou dohlédnout na Vaše bezpečí, stejně jako vy na jejich.
 • Pokud při návratu domů zjistíte, že Váš byt je otevřený, nebo se Vám zdá, že se do něj někdo vloupal (dveře jdou velmi těžko odemknout, poškozený zámek, rozbité okno, dveře jsou vyražené) nikdy nevcházejte dovnitř protože možný pachatel ještě může být ve Vašem bytě. V tomto případě ihned volejte policii.

Neznámá osoba za Vašimi dveřmi

 • Neznámým lidem raději neotvírejte.
 • Kukátkem nebo přes pojistný řetízek zjistěte účel jejich příchodu a žádejte předložení průkazu.
 • Pokaždé se snažte ujistit, že neznámí člověk za Vašimi dveřmi je tím, za koho se prohlašuje.
 • Pokud si nejste zcela jistí důvěryhodností této osoby, tak si raději přivolejte někoho známého (rodinný příslušník, přítel, soused) a v případě ohrožení volejte na bezplatnou tísňovou linku městské policie 156, linku PČR 158, nebo 602 450 656 (služebna MP Česká Skalice).
 • Neotvírejte hned dveře na pouhé zazvonění či dokonce v situaci, kdy pomocí dveřního kukátka není možno spatřit osobu, která za nimi stojí (tma na chodbě, osoba může být úmyslně skryta).
 • Buďte opatrní a nevěřte každému, kdo Vám za dveřmi nabízí zboží, které jste si neobjednali, nebo služby o kterých jste nebyli předem informováni (např. kontrola plynoměru, vodoměru atd.), může se jednat o jednoduchý trik, jak si otipovat Váš byt.
 • Přemýšlejte o investici do kvalitního zabezpečení Vašeho bytu či domu, zvažte, zda v tomto případě je váhání či šetrnost skutečně na místě. Současný trh nabízí široký sortiment zabezpečovací techniky, která může zvýšit bezpečí Vás i vašeho majetku. Pro příklad zde uvádíme nejběžněji používaná opatření k zabezpečení ochrany obydlí: instalace zámku s bezpečnostní vložkou, použití bezpečnostních dveří, zpevnění kovového dveřního rámu (zárubní) vylitím betonem (slouží proti roztažení zárubní heverem), zajištění lehce přístupných oken bezpečnostním sklem či fólií, instalace různých typů okenních a balkónových mříží, montáž kvalitních uzavíracích mechanismů (kování, uzamykatelné kliky a uzávěry, doplňkové zámky, apod.).
 • Součástí zabezpečeného domu či bytu by mělo být i zajištění dostatečného osvětlení prostoru kolem domu, na chodbách, u výtahu či ve sklepních prostorách.

Když opouštíte byt

 • Řádně jej zajistěte (vchodové dveře, lehce dosažitelná okna, balkony).
 • Požádejte přátele či sousedy aby dohlédli na Váš byt a vybírali poštu z Vaší schránky.
 • Nezatahujte závěsy či žaluzie v celém bytě ( po dobu Vaší delší nepřítomnosti by mohli být spolu s přeplněnou poštovní schránkou znamením, že byt je prázdný)

Bezpečně mimo i domov

 • Nenoste s sebou větší finanční hotovost.
 • Peněženku neukládejte do zadních kapes kalhot, nebo do otevřené kabelky či tašky.
 • Věnujte pozornost i své tašce nebo kabelce zavěšené na rameni.
 • Buďte ostražití zejména pokud se dostanete do tlačenice na ulici, v obchodě nebo dopravním prostředku.
 • Pokud možno nechoďte ven sami v pozdních večerních hodinách. Pokud se však takto rozhodnete, buďte opatrní a vyhýbejte se opuštěným či neosvětleným místům.
 • Zdržíte-li se někde do pozdních hodin, požádejte své hostitele nebo známé, aby Vás doprovodili domů.
 • Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí které neznáte.
 • Nevyprávějte neznámým lidem o svých majetkových poměrech nebo dokonce o tom, kde máte uloženy své peníze či cennosti.
 • Doklady, klíče od bytu a cenné věci nikdy nenechávejte bez dohledu a neodkládejte je s oděvem v místech, kam mají volný přístup neznámé osoby ( např. v čekárnách, v restauračních či zdravotnických zařízeních, na úřadech apod.)
 • Nebojte se krádež či pokus o ni, oznámit policii
Praktické odkazy

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
12
2
7
3
7
4
7
5
9
6
12
7
11
8
10
9
10
10
10
11
12
12
11
13
12
14
11
15
11
16
13
17
12
18
11
19
13
20
12
21
14
22
12
23
14
24
13
25
13
26
16
27
15
28
14
29
12
30
13
1
13
2
12
3
13
4
13
5
16

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace