Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Město Česká Skalice, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje, že zpracovává osobní údaje:

1. V následujícím rozsahu: titul; jméno/jména; příjmení; rodné příjmení; rodné číslo; číslo pasu; číslo občanského průkazu; číslo zdravotní; pojišťovny; pohlaví; datum narození; místo a okres/stát narození; státní občanství a datum nabytí nebo pozbytí; nejvyšší dosažené vzdělání; rodinný stav; invalidní důchod; údaje uvedené v Rejstříku trestů; údaje uvedené v Rejstříku přestupků; adresa trvalého pobytu; adresa pro doručování; bankovní spojení; započitatelná praxe; odpracované roky; časy příchodu a odchodu ze zaměstnání; údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti; evidenční číslo zbraně; poměry stěžovatele dle charakteru stížnosti, popřípadě údaje o osobách, proti nimž stížnost směřuje; registrační značka vozidla; vznik a druh zdravotního postižení; změna pracovní schopnosti; lustrační osvědčení; poskytovatel důchodu; podpis; registrační číslo chovatele; fotografie; místo matriční události; záznam o změně pohlaví, jména a příjmení; národnost; záznam o osvojení; údaje o omezení svéprávnosti a zastupování; údaje o opatrovníkovi; datum, místo a okres/stát uzavření manželství; datum, místo a okres/stát vzniku partnerství; datum, místo a okres/stát úmrtí; náboženské vyznání; zaměstnání; mateřská řeč; branný poměr; překážky výkonu volebního práva; členství v politické straně (hnutí); IP adresa; oprávnění k řízení motorových vozidel; IČ a DIČ.

2. Na základě: splnění správních povinností, pro plnění smlouvy, na základě souhlasu a na základě veřejného (oprávněného) zájmu správce.

2.1 Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu, jsou následující: pořizování fotografií při vítání občánků, uveřejňování jubileí ve zpravodaji, dále kontaktní údaje v rozsahu telefon a email u Žádosti o pronájem pozemku v majetku města Česká Skalice a u Žádosti o odprodej/koupi pozemku v majetku města Česká Skalice.

2.2 Osobní údaje, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu, jsou následující: kontaktní údaje – telefon a email u Oznámení o užívání pozemku v majetku města Česká Skalice z důvodu havarijní opravy.

3. Osobní údaje zpracovávané z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím v případech, kdy tak ukládá zvláštní zákon.

4. Při zpracování osobních údajů u města nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

5. Osobní údaje jsou u města zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem.

8. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

9. Svá práva vůči městu uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

10. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, email: dpo@ceskaskalice.cz

10.1 V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:

a) účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,

b) zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,

dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů.

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou

11. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

a) Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

b) Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

c) Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 15 GDPR.

d) Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec čl. 15 GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.

e) Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 15 GDPR, odst. 5, písm. b), bude správcem účtováno dle č. 15, odst. 3, tedy na podle aktuálně platného ceníku MěÚ Česká Skalice.

12. Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných městem Česká Skalice, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

13. Dále město Česká Skalice pořizuje audiovizuální záznam se zasedání veřejného zastupitelstva města za pomocí kamerového systému, který je následně sdílen na veřejně dostupném internetovém odkazu ke zhlédnutí. Město Česká Skalice k tomuto kroku přistoupila z důvodu vyšší transparentnosti při projednávání událostí, související s veřejným životem v obci, tedy v souladu s moderním a doporučovaným trendem, prosazovaným i Ministerstvem vnitra, tedy tzv. „vstřícná obec“.

14. Upozorňujeme, že vybrané veřejné prostory města Česká Skalice jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Správcem tohoto systému je Městská policie v České Skalici. O jeho provozu Vás může případně informovat pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
12
2
7
3
7
4
7
5
9
6
12
7
11
8
10
9
10
10
10
11
12
12
11
13
12
14
11
15
11
16
13
17
12
18
11
19
13
20
12
21
14
22
12
23
14
24
13
25
13
26
16
27
15
28
14
29
12
30
13
1
13
2
12
3
13
4
13
5
16

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace