Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Česká Skalice mění způsob úhrady za likvidaci odpadů

Česká Skalice mění způsob úhrady za likvidaci odpadů

Odvoz popelnic, kontejnerů i jednorázových pytlů (obecně soustřeďovacích prostředků) od domů je věc automatická, léta fungující. Každý soustřeďovací prostředek byl označen známkou, a ta říkala, jak často bude soustřeďovací prostředek vyvážen. Velmi podobně to bude fungovat i nadále...

Velmi podobně to bude fungovat i nadále, přestože nový zákon o odpadech přinutil většinu obcí reagovat určitými změnami. Koncem letošního roku ze zákona zanikají smlouvy, které mají občané uzavřené s městem na svoz soustřeďovacích prostředků směsného komunálního odpadu. Město Česká Skalice vydalo dvě nové obecně závazné vyhlášky, kterými reaguje na nový zákon a upravuje způsob úhrady za likvidaci směsného komunálního odpadu. Každá domácnost (nemovitost) si bude moci určit objem potřebného soustřeďovacího prostředku a četnost jeho vyvážení. Toto je stejné jako ve stávajícím systému. Nově již nebude moci být uzavřena smlouva na svoz, ale každá domácnost se bude muset prostřednictvím přihlášky přihlásit ke svozu směsného komunálního odpadu Městskému úřadu. Ten bude evidovat všechny přihlášky, požadavky na změny, požadavky na zrušení, stejně tak jako požadavky na mimořádné svozy nad rámec přihlášených soustřeďovacích prostředků. Mimořádné svozy lze zajistit zakoupením jednorázových pytlů označených svozovou společností na městském úřadě. Zakoupením 120 l pytle za pořizovací cenu 10 Kč se plátce přihlásí k mimořádnému svezení 120 l směsného komunálního odpadu. Objem zakoupených pytlů bude zaevidován k danému plátci a zohledněn v rámci ročního vyměření poplatku. Svoz jednoho 120 l pytle vyjde plátce na 72 Kč.

Zastupitelstvo města stanovilo obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dva základní parametry pro výpočet poplatku. První z nich je sazba poplatku, který činí 0,60 Kč za 1 litr objemu soustřeďovacího prostředku. Každý tedy zaplatí za jednotku (za 1 litr) přihlášeného objemu soustřeďovacího prostředku stejný poplatek. Tento systém úhrady prostřednictvím vyměřeného ročního poplatku je velmi blízký doposud zavedenému systému. Ten, kdo se aktivně zapojuje do třídění odpadů, dokáže zásadním způsobem ovlivnit výsledné množství směsného komunálního odpadu, který již nelze vytřídit a je nutno jej zlikvidovat. Vhodnou volbou četnosti svozů a objemu soustřeďovacích prostředků lze za likvidaci směsného komunálního odpadu platit úměrně svému úsilí v třídění odpadů. Druhým stanoveným parametrem v obecně závazné vyhlášce je minimální základ dílčího poplatku ve výši 30 l na poplatníka a měsíc. Lze si jej představit jako minimální množství směsného komunálního odpadu, který vyprodukuje za měsíc každý poplatník (osoba bydlící v nemovitosti). Minimální základ dílčího poplatku za poplatníka musí každý plátce (vlastník nemovitosti) uhradit. Minimální základ dílčího poplatku byl stanoven na základě zkušeností ze stávajícího systému, ve kterém nebylo ojedinělé, že řada domácností nebyla k systému přihlášena, neboť argumentovala tím, že žádný komunální odpad nevytváří. Přesto však tyto domácnosti plně užívaly celého obecního systému odpadového hospodářství. Od 1. 1. 2022 toto již nebude možné. Výše minimálního základu dílčího poplatku byla stanovena s ohledem na nejnižší měsíční četnost svozů nejčastěji užívaných soustřeďovacích prostředků pro čtyřčlenné domácnosti (soustřeďovací prostředek 120 l, četnost svozu 1x měsíčně, 4 poplatníci).

Jak se změní úhrada za směsný komunální odpad pro domácnost žijící v rodinném domě?

Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci stanovuje minimální základ dílčího poplatku na jednoho poplatníka za jeden měsíc ve výši 30 l směsného komunálního odpadu. Dále stanovuje sazbu poplatku 0,60 Kč za 1 litr směsného komunálního odpadu.

Každý poplatník v domácnosti (nemovitosti) zaplatí za likvidaci směsného komunálního odpadu minimálně 18 Kč/měsíc (30 litrů x 0,60 Kč). Domácnost (nemovitost) zaplatí za likvidaci směsného komunálního odpadu dle objednané kapacity soustřeďovacího prostředku a četnosti jeho svozu. Každý objednaný litr stojí 0,60 Kč. Volba objemu a frekvence svozu je na vás. Můžete si vybrat, zda chcete soustřeďovací prostředek vyvážet 1× měsíčně (13 svozů), kombinovaně - v zimě 1x týdně, přes léto 1x za 2 týdny (41 svozů), 1× za 2 týdny (26 svozů) nebo 1× za týden (52 svozů).

Domácnost (nemovitost) složená z více poplatníků zaplatí vždy vyšší z částek viz tabulka níže (sl. F):

a) za minimální poplatek za všechny poplatníky bydlící v nemovitosti (viz tabulka sl. D) nebo

b) za objednaný objem a četnost svozů soustřeďovacích prostředků (viz tabulka sl. E)

 

A

Počet všech osob bydlících v nemovitosti (včetně plátce, pokud zde bydlí):

B

Objem soustře-ďovacího prostředku

(v litrech)

C

Počet svozů

D

Minimální poplatek za všechny osoby bydlící v nemovitosti za rok

E

Poplatek za objednaný objem a četnost svozů soustřeďovacích prostředků za rok

F

Výsledný poplatek za rok

 

 

 

12 x A x 30 x 0,60 Kč

B x C x 0,60 Kč

MAX z A nebo B

1

120

13

216 Kč

936 Kč

936 Kč

2

120

13

432 Kč

936 Kč

936 Kč

3

120

13

648 Kč

936 Kč

936 Kč

4

120

13

864 Kč

936 Kč

936 Kč

4

120

26

864 Kč

1872 Kč

1872 Kč

4

120

52

864 Kč

3744 Kč

3744 Kč

5

120

13

1080 Kč

936 Kč

1080 Kč

5

120

26

1080 Kč

1872 Kč

1872 Kč

6

120

13

1296 Kč

936 Kč

1296 Kč

6

120

26

1296 Kč

1872 Kč

1872 Kč

6

-

-

1296 Kč

-

1296 Kč

30

1100

26

6480 Kč

17160 Kč

17160 Kč

30

1100

52

6480 Kč

34320 Kč

34320 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Co když je nás doma více, než odpovídá kapacitě objednaného soustřeďovacího prostředku?

Drtivá většina domácností žijících v rodinných domech má nyní k dispozici soustřeďovací prostředek o kapacitě 120 l. Při minimální frekvenci svozů 13x za rok je kapacita soustřeďovacího prostředku větší, než minimální dílčí základ na 4 bydlící osoby.

V případě 5 a více bydlících osob v nemovitosti, které užívají 120 l soustřeďovací prostředek s četností svozů 13x za rok nedostačuje kapacita soustřeďovacího prostředku minimálnímu základu dílčího poplatku (prostředek je malý). Toto lze vždy vyřešit jinou vhodnou kombinací kapacity soustřeďovacího prostředku a četností svozů již při vyplňování přihlášky, nebo využít možnosti nahrazení rozdílové kapacity jednorázovými svozovými pytli, které lze pořídit na městském úřadě. Jakmile pytel naplníte, postavíte ho v den svozu před dům společně se soustřeďovacím prostředkem a svozová firma zajistí vyvezení.

Co když je vás doma méně, než odpovídá kapacitě soustřeďovacího prostředku?

Pokud je vás doma méně, a nechcete platit za kapacitu soustřeďovacího prostředku kterou nevyužijete, můžete místo soustřeďovacího prostředku používat pouze jednorázové 120 l pytle. V praxi to bude fungovat následovně: Zaplatíte minimální sazbu poplatku za odpad podle počtu členů domácnosti a na městském úřadě si zakoupíte za pořizovací cenu roční zásobu pytlů, které svou kapacitou odpovídají stanovené roční produkci. Jakmile každý pytel naplníte, postavíte jej ve svozový den před dům a svozová firma zajistí svezení.

Mohu využít zakoupení 120 l pytle pro mimořádné svezení nad rámec roční objednané kapacity soustřeďovacích prostředků?

Ano, každým zakoupením 120 l pytle na městském úřadě automaticky o 120 l navyšujete svoji roční potřebu pro likvidaci směsného komunálního odpadu a ta vám bude řádně zúčtována po ukončení poplatkového období. Je jedno v který svozový termín naplněný pytel postavíte před vaši nemovitost. Řádně označené (zakoupené) pytle sveze svozová společnost při každém svozovém termínu.

Jak se promítne změna výše poplatku pro domácnosti žijící v bytovém domě?

Pokud bydlíte v bytě, máte nejčastěji společně se sousedy k dispozici soustřeďovací prostředek o kapacitě 1100 l. Poplatek za svoz se proto rozpočítá podle počtů obyvatel na objednané soustřeďovací prostředky a každý z nich pak zaplatí svůj podíl. Uveďme si to na příkladu:

Svoz 1100 l soustřeďovacího prostředku vyjde na 660 Kč (0,60 Kč × 1100 l). V případě, že v domě žije 30 nájemníků, každý z nich zaplatí 22 Kč (660 Kč / 30 obyvatel) za jeden svoz. Tyto soustřeďovací prostředky lze svážet 1× týdně (52 svozů) nebo 1× za 2 týdny (26 svozů), konečná výše poplatku na osobu pak bude činit u týdenního svozu 1 144 Kč za rok (22 Kč × 52 svozů), u čtrnáctidenního svozu 572 Kč za rok (22 Kč × 26 svozů).

Kdo musí platit poplatek za odpady?

Poplatek za odpad musí platit každý obyvatel bytu nebo rodinného domu (nemovitosti určené k rekreaci) v České Skalici. Není rozhodující, zda je přihlášen k trvalému pobytu. Určující je jeho fyzický pobyt v předmětné nemovitosti. Pokud v bytě nebo domě nikdo nebydlí, poplatek platí jeho majitel (tím může být fyzická i právnická osoba). Tyto osoby bydlící v nemovitosti jsou v zákoně a v obecně závazné vyhlášce nazývány poplatníky. Tyto osoby fyzicky neprovádějí úhradu poplatku, ani se k poplatku nepřihlašují, pokud nejsou vlastníky nemovitosti. Přihlášení a úhradu (odvedení) poplatku zajistí plátce, kterým je vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků jednotek.

V případě bytových domů pak může nastat několik situací, kdy je plátce jiný:

•    Společenství vlastníků – Pokud je v bytovém domě společenství vlastníků, zaplatí jeho představitel jednotný poplatek za všechny.

•    Bez společenství vlastníků – Pokud v bytovém domě společenství vlastníků není, odvádí poplatek každý majitel bytu zvlášť. V případě, že svůj byt pronajímá, musí odvést poplatek za svého nájemce.

Když nastane kombinace obou variant (část bytů patří společenstvu vlastníků a část někomu jinému), odvede společenstvo poplatek za své byty, ostatní vlastníci si své poplatky řeší individuálně.

Jak se přihlásím k novému systému poplatku?

Dosavadní smlouvy zanikají 31. prosince 2021 a zcela přestávají platit. Proto má každý plátce povinnost se do 15. prosince 2021 přihlásit k novému systému poplatku. Přihlášení můžete provést na městském úřadě, odesláním e-mailem s naskenovanou přihláškou včetně podpisu na odpady@ceskaskalice.cz nebo prostřednictvím distribuovaného formuláře, který můžete zaslat zpět poštou nebo vhodit do schránky MěÚ u vchodu „A“.

Zároveň upozorňujeme, že podle novely zákona už bytové družstvo nemá povinnost přihlašovat se k poplatku, pokud není majitelem bytů.

Jak změním parametry svozu v průběhu poplatkového období?

Všechny změny se provádějí stejným ohlášením jako při první registraci k poplatku na formuláři „’ Přihlášení / ’ změna / ’ odhlášení k místnímu poplatku za objednanou kapacitu soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc prostřednictvím plátce“. V případě změny zaškrtnete políčko v názvu formuláře u změny, v případě odhlášení zaškrtnete políčko u odhlášení. V rámci změny uveďte ve formuláři veškeré požadované údaje jako při prvotním ohlášení dle vašeho požadavku a formulář doručte na MěÚ Česká Skalice (osobně, vhozením do schránky MěÚ vedle vchodu „A“, poštou či naskenovaný s podpisem e-mailem na odpady@ceskaskalice.cz). Změna v účtování poplatku po provedené změně se vždy promítne dle stavu k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla změna ohlášena.

Musí být soustřeďovací prostředek označen svozovou známkou?

Ano, každý soustřeďovací prostředek musí být označen svozovou známkou s četností svozů. Svozové známky distribuuje město Česká Skalice. Povinností každého vlastníka nemovitosti je označit soustřeďovací prostředek známkou nejpozději do 31.3.2022. Prosíme všechny vlastníky, aby odstranili ze soustřeďovacích prostředků všechny nálepky z předchozích let. Větší počet nálepek na soustřeďovacích prostředcích komplikuje vývoz svozové společnosti a může být zdrojem nežádoucích chyb, kdy Vám soustřeďovací prostředek nebude vyvezen. Svozovou známku vždy vylepujte na suchou a očištěnou část soustřeďovacího prostředku, aby nedošlo k jejímu odlepení. Doporučujeme označit soustřeďovací prostředky číslem popisným nemovitosti, za kterou je odpad svážen.

Další informace, formuláře v editovatelné formě, příklady výpočtů poplatků a další odpovědi na nejčastější otázky naleznete na webových stránkách města www.ceskaskalice.cz v sekci „Úřad / Finanční odbor / Odpadové hospodářství“. KLIKNĚTE ZDE. Nebo může kontaktovat referenta odpadového hospodářství Pavla Čtvrtečku na e-mailu odpady@ceskaskalice.cz nebo na telefonním čísle 491 490 045.

Datum vložení: 25. 11. 2021 8:35
Datum poslední aktualizace: 25. 11. 2021 8:39
Autor:

Praktické info

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

v pátek 31. 12. 2021 
bude úřad uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
8
30
8
1
10
2
11
3
11
4
13
5
9
6
7
7
7
8
9
9
8
10
8
11
11
12
7
13
6
14
7
15
8
16
6
17
8
18
7
19
8
20
8
21
7
22
7
23
7
24
7
25
7
26
7
27
7
28
7
29
7
30
7
31
8
1
6
2
6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace