Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Překlad (translations)

Zpracování podkladů pro udělení státního občanství České republiky


Udělení státního občanství České republiky

Státní občanství České republiky lze na žádost udělit fyzické osobě, která splňuje současně tyto podmínky

 • má na území České republiky ke dni podání žádosti po dobu nejméně pěti let povolen trvalý pobyt a po tuto dobu se zde převážně zdržuje
 • prokáže, že nabytím státního občanství České republiky pozbude dosavadní státní občanství, nebo prokáže, že pozbyla dosavadní státní občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky
 • nebyla v posledních pěti letech pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin
 • prokáže znalost českého jazyka (kriteria stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky obecně závazným právním předpisem)
 • plní povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt a vstup cizinců na území České republiky, povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů upravující veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, daně, odvody a poplatky

Manželé mohou podat společnou žádost a rodiče mohou do žádosti zahrnout i děti mladší 18-ti let

Kde se podává žádost o udělení státního občanství České republiky a další postup

 • Žádost se podává u Krajského úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Ten vyplní se žadatelem dotazník, ověří u žadatele znalost českého jazyka a zašle žádost včetně stanovených dokladů prostřednictvím Policie České republiky do 30 dnů od jejího podání na Ministerstvo vnitra ČR.
 • Správní řízení o udělení státního občanství je zahájeno dnem doručení na ministerstvo a to rozhodne o udělení státního občanství do 90 dnů od zahájení správního řízení.
 • Fyzická osoba, které bylo uděleno státní občanství České republiky nabývá toto státní občanství složením slavnostního slibu u Městského úřadu s rozšířenou působností v Náchodě. Po složení slibu je žadateli vydána "Listina o udělení státního občanství".

Správní poplatky

Udělení státního občanství ČR: 10 000 Kč

Doklady potřebné k žádosti o udělení státního občanství České republiky

1)     Žádost

 • psaná volnou formou v českém jazyce (rukopisně - čitelně, nebo na PC)
 • v záhlaví žádosti se uvede adresa: Ministerstvo vnitra ČR, oddělení státního občanství a matrik, Náměstí Hrdinů 3, 140 21  Praha 4
 • uvést důvody, které vedou k podání žádosti o udělení státního občanství
 • ukončit podpisem

2)     Životopis - podrobný → NE strukturovaný!

3)     Rodný list

 • originál (i rodné listy dětí, jsou-li zahrnuty do žádosti o udělení státního  občanství ČR)
 • pokud je stanoveno, musí mít cizozemské doklady vyšší ověření (tj. Apostille, Superlegalizace)
 • dále je nutné listinu opatřit úředním překladem (tj. pouze soudním tlumočníkem jmenovaným krajským soudem pro jazyk, v němž jsou matriční doklady vystaveny)
 • překladatel pověřený k pořizování úředních překladů z ruského jazyka nemůže překládat rodný list psaný v jazyce ukrajinském

4)     Oddací list - originál s patřičnými ověřeními a úředním překladem (stejně jako rodný list)

Rozsudek o rozvodu

Pokud je žadatelem osoba, která byla před uzavřením nynějšího manželství rozvedená, je nutné doložit nejen oddací list, ale i rozvodový rozsudek předchozího manželství.

Úmrtní list - rovněž opatřený úředním překladem, případně vyšším ověřením

5)     Platný průkaz k pobytu pro cizince, platný cizozemský pas

6)     Pokud žádost podává pouze jeden z rodičů a zahrnuje do společné žádosti i nezletilé dítě, předloží kromě uvedených dokladů také souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte. (Pokud se druhý rodič nemůže dostavit, musí být jeho podpis na tomto souhlaseúředně ověřen.)

7)     Žadatel ze státu, který nezná institut propuštění, doloží tuto skutečnost potvrzením Zastupitelského úřadu již při podání žádosti o udělení státního občanství ČR.

8)     Pokud není  některá ze stanovených podmínek pro udělení státního občanství ČR splněna, musí žadatel požádat o prominutí jejího splnění s uvedením důvodu.

9)     Další doklady týkající se žadatele např.: živnostenský list, pracovní smlouva, potvrzení o tom, že nemá nedoplatky na sociálním a zdravotním pojištění, potvrzení Finančního úřadu, potvrzení o studiu, přiznání důchodu, nájemní smlouva, výpis z Katastru nemovitostí.


Jestliže bude žadateli během správního řízení ve věci žádosti o udělení státního občanství ČR vydán Ministerstvem vnitra tzv. „příslib udělení českého státního občanství“, musí si žadatel obstarat doklad o pozbytí dosavadního státního občanství, nejde-li o bezdomovce nebo osobu s přiznaným postavením uprchlíka na území České republiky.

Úřad

Úřední hodiny

Pondělí
8:00-12.00 / 13.00-17.00

Úterý
8:00-12.00

Středa

8:00-12.00 / 13.00-17.00

Čtvrtek
8:00-12.00

Pátek 
8:00-12:00

V červenci a srpnu je úřad každý pátek pro veřejnost uzavřen

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
14
28
15
29
16
30
14
31
14
1
18
2
16
3
14
4
15
5
16
6
17
7
16
8
16
9
14
10
13
11
15
12
12
13
12
14
14
15
13
16
12
17
10
18
9
19
10
20
10
21
10
22
10
23
10
24
7
25
7
26
7
27
7
28
8
29
9
30
6

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Partnerská města
Dotace