Město Česká Skalice
Česká Skalice
rozšířené vyhledávání
cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Dne 22. prosince 2020 jsme pro vás spustili nové webové stránky.

Činnost a personální obsazení

Seznam osob a kontaktní spojení (Odbor investic a správy majetku)

Nová pravidla pro oblast bytového a nebytového hospodářství

Radou města Česká Skalice byly schváleny nové směrnice pro oblast bytového a  nebytového hospodářství s účinností od 1.4.2020. Směrnice pro oblast bytového hospodářství upravuje postup při přidělování a pronájmu městských bytů, stanovení cen nájemného a přijímání jistin při uzavírání nových nájemních smluv. Součástí směrnice je vzor žádosti o přidělení bytu a vzor nájemní smlouvy, domovní řád a vymezení pojmu drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou. Směrnice nahrazuje dříve přijaté "Zásady" a sjednocuje způsob hrazení nájemného.

Novinky v oblasti bytového hospodářství

Nově se bude hradit nájemné v daném měsíci, ve kterém vzniká nájem. V případech, že to tak dosud nebylo, bude nájemci umožněn splátkový kalendář s rozložením nájemného na 3 díly. Jistota ve výši 3 měsíčních nájmů se bude hradit u všech bytů, u kterých se bude sepisovat nová nájemní smlouva. V případě, že nájemce již bydlí v bytě a je s ním uzavřena opakovaná nájemní smlouva na dobu určitou, kdy při prvním uzavření smlouvy nehradil jistotu, bude mu umožněna úhrada 1/2 jistoty do 6 měsíců od podpisu smlouvy a druhá část do 1 roku od uzavření nové nájemní smlouvy.

Novinky v oblasti nebytového hospodářství

Vnitřní směrnice pro oblast nebytového hospodářství rozdělila pro účely stanovení nájemného do kategorií budovy s nebytovými prostory. Kategorie nyní zohledňuje v ceně nájemného kvalitativní úroveň nebytového prostoru a typ žadatele. Pro oblast nebytového hospodářství se bude vztahovat také vymezení způsobu provádění a úhrady drobných oprav a náklady spojené s běžnou údržbou. Součástí směrnice je i vzor žádost o pronájem nebytového prostoru a vzor nájemní smlouvy.

Obě směrnice pro oblast bytového a nebytového hospodářství spolu s přílohami jsou zveřejněny na stránkách města Česká Skalice, v oddíle městský úřad, odbor investic a správy majetku.

Odbor investic a správy majetku

a) oblast veřejných zakázek a dotací

 • administrace výběrových řízení na dodávky, služby a stavební práce realizované odborem investic a správy majetku v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a v souladu s aktuálním vnitřním předpisem
 • správa profilu zadavatele a elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek
 • monitoring dotačních příležitostí v návaznosti na akční plány, strategický plán města Česká Skalice a schválený rozpočet pro aktuální rok
 • administrace projektů podpořených dotací v souladu s platnými metodickými pokyny a legislativou k danému dotačnímu titulu
 • správa a pravidelný monitoring elektronického prostředí MS 2014+, případně dalších elektronických nástrojů jiných poskytovatelů dotací, komunikace s poskytovateli dotace
 • příprava, realizace a udržitelnost projektů přeshraniční a mezinárodní spolupráce
 • tvorba rozpočtu města Česká Skalice z hlediska možného financování kapitálových výdajů z dotačních zdrojů
 • poskytnutí součinnosti kontrolním orgánům při kontrole poskytovatele dotace

b) oblast pozemků

V přenesené působnosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 • souhlas s dělením pozemků dle § 82 příslušného zákona (v rámci odboru výstavby a životního prostředí) v souladu se Zákonem o ochraně krajiny a přírody č. 114/1992 Sb.
 • evidence přehledu veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin ve svém správním obvodu
 • zpracování a podání „Daňového přiznání k dani z nemovitých věcí“ nabytých nebo prodaných v předchozím roce
Při výkonu samosprávných činností
 • předkládání žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích v majetku města Česká Skalice
 • vyjádření za město Česká Skalice k průběhu jiných žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na území města Česká Skalice
 • zajišťování dendrologických posudků k žádostem o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • zastupování obce v územním, stavebním a kolaudačním řízení z hlediska ochrany ovzduší
 • vydání stanoviska k záměrům týkajícím se ochrany ovzduší realizovaných na území města Česká Skalice
 • příprava podkladů pro jednání vedení města, rady města a zastupitelstva města v souvislosti s hospodařením s pozemky ve vlastnictví města v souladu se schváleným strategickým plánem, územním plánem města a zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích
 • zveřejňování dokumentů dle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích
 • spolupráce na úseku hospodaření s pozemky a ochrany ZPF s příslušnými orgány, zejména životního prostředí, Pozemkového úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Katastrálního úřadu a zabezpečení agendy týkající se ekologie a všech zákonných předpisů s tím souvisejících
 • zajišťování podkladů pro činnost komise výstavby, životního prostředí a dopravy a pro jednání finančního výboru ve věcech majetkových
 • zpracování smluv, které se týkají koupě, prodeje, směny, věcných břemen, pachtu, výprosy, bezúplatného převodu, nájmu a výpůjčky pozemků včetně vkladu do KN
 • zajištění vytyčení pozemků v majetku města Česká Skalice a geometrické zaměření pozemků a budov odbornou firmou
 • správa agendy nájemních smluv, týkajících se vstupu jiných fyzických a právnických osob do pozemků města za účelem vybudování nebo opravy sítí apod.
 • poradenská a konzultační činnost na úseku životního prostředí včetně vydávání stanovisek a rozhodnutí v působnosti samosprávy
 • evidence a vyřízení požadavků na změnu územního plánu města Česká Skalice
 • agenda smluv o hospodaření v lesích v majetku města Česká Skalice
 • inventarizace pozemků v majetku města Česká Skalice
 • výběrová řízení na prodej nemovitostí
c) oddělení správy majetku
 • správa majetku města Česká Skalice – bytové domy, nebytové prostory, dětská hřiště
 • opravy a služby s tím spojené všech budov v majetku města vyjma hasičských zbrojnic
 • dohled nad nemovitostmi svěřenými do péče příspěvkových organizací založených městem
 • domovnické a běžné údržbářské práce včetně méně náročných oprav a údržby svěřeného majetku
 • obsluha plynového topení, vedení deníku obsluhy plynových kotelen,
 • pravidelné revize kotlů a plynových rozvodů (v pronajatých nemovitostech či ve správě příspěvkových organizací odpovídají za kotelny nájemci – provozovatelé)
 • kontrola značení únikových cest, označení uzávěru vody a plynu
 • provádění kontrol hasicích přístrojů, tlakových nádob, výtahů, plynových kotelen, provádění pravidelných revizí dětských hřišť
 • běžné vodoinstalatérské a topenářské práce na majetku města Česká Skalice
 • údržbářské práce na majetku města Česká Skalice
 • zednické, malířské a natěračské práce na majetku města Česká Skalice
 • péče o kašny v majetku města Česká Skalice
 • úklid budovy radnice

d) oblast investic

 • činnosti při zabezpečování investičních akcí města
 • spolupráce při vyhodnocování stavu nemovitostí, které jsou v majetku města, při rozhodování o provádění údržby, opravy, případně modernizaci staveb
 • krátkodobý a dlouhodobý plán investic
 • podklady pro investiční akce a investiční záměry města
 • zjišťování existence inženýrských sítí pro připravované stavby
 • definice podmínek pro výběrová řízení na dodavatele projektových a stavebních prací, podklady pro výběrová řízení včetně připomínkování návrhů smluv případných smluv zhotovitelů projektových a stavebních prací v souladu s platnou směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění
 • předložení návrhů na vydání územního rozhodnutí, žádost o stavební povolení, návrh na kolaudační rozhodnutí jakož i všech ohlášení, která jsou povinností stavebníka; příslušnému stavebnímu úřadu
 • kontrola a udržování platnosti vydaných rozhodnutí a povolení
 • účast na kontrolních dnech
 • kontrola kvality a postupu prováděných stavebních prací, rozsah a výši fakturace
 • zajištění fotodokumentace postupu stavebních prací, řešení problémových míst
 • schvalování soupisů provedených prací dle skutečnosti
 • reporting vedení města o průběhu výstavby jednotlivých akcí
 • přebírka dokončených děl a prací od zhotovitelů
 • reklamace vad v záruční době
 • koordinace investičních akcí a velkých oprav
 • komunikace s ostatními možnými investory /např. síťaři/ za účelem maximální spolupráce při přípravě a realizaci investičních akcí
 • spolupráce s představiteli městem založených či zřízených organizací ve věci plánovaní a realizace investic
 • návrhy do rozpočtu města pro následující období včetně finančních vyjádření
 • kontrola rozpočtů z hlediska úplnosti, správnosti a reálnosti, a to i v rámci výběrových řízení
 • návrh řešení při plnění úkolů stanovených Strategickým plánem rozvoje a Akčním plánem pro město Česká Skalice
 • návrh stanoviska k žádostem o vydání stanoviska při nakládání s majetkem města třetí osobou, fotodokumentace a zápis z předání místa před prováděním prací třetími osobami na pozemku města, zajistit fotodokumentaci a zápis z převzetí místa po provedeních prací třetími osobami na pozemku města, v souvislosti s těmito pracemi vést přehled o záručních dobách
 • stanoviska k projektovým dokumentacím jiných žadatelů
 • pravidla dotačních programů při realizaci investičních akcí spolufinancovaných z jiných zdrojů než rozpočtu města
 • monitoring plnění plánovaných akcí z finančního hlediska

e) oblast bytového hospodářství

 • zpracování harmonogramu oprav a revizí pro bytové a nebytové objekty
 • evidence volných a obsazených bytových a nebytových prostor
 • správa databáze bytových a nebytových prostor
 • nájemní smlouvy pro bytové a nebytové prostory
 • podklady pro jednání a spolupráce s rozmisťovací komisí města
 • evidence nájemních smluv pro bytové a nebytové objekty, včetně zajištění podkladu pro finanční účtárnu
 • odpovědnost za včasné úhrady nájemného a spolupráce při vymáhání pohledávek
 • spolupráce s odděleními v rámci odboru investic a majetku města, odborem technických služeb města Česká Skalice
 • podklady pro rozhodování městských orgánů v oblasti hospodaření a nakládání s nemovitostmi v majetku města; stanoviska odborných útvarů
 • odpovědnost za správný rozsah pronajímaných objektů a cen nájmů, v souladu s rozhodnutími městských orgánů a ujednáním nájemních smluv

f) oblast BOZP a PO

 • spolupráce s externím subjektem v rámci zajištění BOZP a PO

Úřad

Úřední hodiny v době krize

Pondělí
8:00-10.00 / 14.00-17.00

Středa
8.00-10.00 / 14.00-17.00

Mimo tyto úřední hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Platnost opatření do 22. 1. 2021

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28
11
29
11
30
11
31
11
1
8
2
7
3
7
4
7
5
7
6
10
7
8
8
6
9
6
10
6
11
3
12
3
13
5
14
4
15
4
16
4
17
4
18
4
19
4
20
6
21
4
22
6
23
6
24
5
25
5
26
5
27
5
28
5
29
6
30
5
31
5

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet

Czechpoint

Czechpoint

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Partnerská města
Dotace