Česká Skalice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Matrika manželství

Vedení knih manželství, zpracování žádostí a vyhotovení protokolů o uzavření manželství, příprava podkladů pro sňatečné obřady, organizace a provádění sňatečných obřadů, vydávání prvopisů a duplikátů oddacích listů, vedení statistiky a vyhotovení statistických hlášení, oznamovací povinnost pro příslušné úřady, spolupráce s úřady cizích států, vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině, vydávání osvědčení k uzavření manželství pro farní úřady registrovaných církví.

 

Místo a doba určená radou města k uzavření manželství: obřadní síň  Muzeu Boženy Němcové, Maloskalická č.p. 123, Česká Skalice, Malá Skalice, každý pátek od 8.00 hod. - 12.00 hod.

 

K uzavření manželství je třeba předložit občané ČR:

 • občanské průkazy obou snoubenců ( dokládají stav, trvalý pobyt  a státní občanství )
 • rodné listy obou snoubenců (včetně RL společných dětí)
 • je-li některý ze snoubenců rozveden – soudní rozhodnutí o rozvodu, opatřené doložkou o právní moci
 • je-li některý ze snoubenců ovdovělý –  úmrtní list zemřelého manžela (manželky) nebo soudní rozhodnutí o prohlášení za mrtvého, opatřené doložkou o právní moci
 • jde-li o osobu nezletilou (ale starší 16 let) – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci

Občan ČR s trvalým pobytem v cizině :

 • rodný list
 • platný cestovní doklad (nebo OP)
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství

 

Cizinec:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství – lze doložit cestovním pasem
 • doklad totožnosti
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, které nesmí být starší 6 měsíců k datu sňatku a musí obsahovat informaci, že podle právního řádu, případně ústavy dotčeného státu je občan tohoto státu oprávněn uzavřít manželství
 • doklad o osobním stavu – svobodný, rozvedený/rozvod doložit rozsudkem/, ovdovělý
 • potvrzení vydané ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území ČR, to neplatí jde-li o občana EU, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů

Upozornění

 • Listiny vydané státy, se kterými Česká republika nemá uzavřenou smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných, musí být opatřeny doložkou Apostille. Podrobnější informace podáme na matrice. Všechny listiny vydané v cizině musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným v České republice

Správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., Zákon o správních poplatcích

 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč

 • Úředně určená místnost: obřadní síň Muzea Boženy Němcové, Maloskalická č.p. 123, Česká Skalice, Malá Skalice

 • Radou města stanovená doba k uzavření manželství: každý pátek od 8.00 hod. - 12.00 hod.

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč

 • uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč

 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem: 500 Kč

Nová obřadní síň v Muzeu Boženy Němcové

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Obřadní síň

Pro zvětšení klikni na obrázek