Cesta: Samospráva / Komise


Komise rady města Česká Skalice

Komise výstavby a životního prostředí

Předseda: Ing. Jiří Hrabík

Členové: Ing. arch. Jlaroslav Andres, Ing. arch. Oldřich Rejl, Ing. Zuzana Jungwirthová, RSDr. Jaroslav Ošťádal

Garant: Marie Karásková, referent odboru investic a správy majetku

 

Kulturní komise

Předseda: Eva Schwarzová

Členové: Mgr. Jana Karvaiová, Mgr. Magda Michalová, Martina Pavlasová, Eva Široká

Garant: Jan Holý, referent kultury a sportusou

 

Komise pro obřady a slavnosti

Předseda: Helena Vítová

Členky: Miloslava Smetanová, Vlasta Švandová, Zdenka Ulrichová, Bc. Gabriela Jiránková, Bc. Jana Bašová, Olena Konášová

Garant: Mgr. Martina Zálišová

 

Komise komunitního plánování

Předseda: Bc. Martina Libnarová

Členové výboru: Patrik Kábrt, Jiřina Konášová, Věra Matoušová, Zdeňka Sedláčková

Garant: Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková, vedoucí sociálně správního odboru

 

Dopravní komise

Předseda: Bc. Vratislav Vrábel

Členové: David Bořek, Ing. Antonín Hanzlík, Václav Mlčoch, Aleš Modrý, Hubert Polonček, Daniel Prudil

Garant: Pavel Včeliš, velitel městské policie

 

Komise rozmisťovací

Předseda: Lada Kabelová

Členové: Hana Lemberková, Daniela Ringelová, Petr Smutný, Miroslav Vavřena.

Garant: Ing. Jana Horáková, vedoucí odboru investic a správy majetku, Štěpánka Kubová, bytová referentka odboru investic a správy majetku

 

Povodňová komise

Předseda: Bc. Martin Staněk, DiS.

Členové: Ladislav Havrda, Tomáš Hubka, Vladimír Kmošťák, MUDr. Vratislav Ludvík, Ing. Miroslav Novák, Pavel Včeliš, Bc. Vratislav Vrábel


Komise starosty města

Komise přestupková

Předseda: Mgr. Karel Huneš

Členové: Lubomír Adamů, Jitka Erlebachová, Ladislav Fink, Zdeňka Jaklová, Josefa Ježková, Bohumír Petr, Jarmila Roubalová, Zdeňka Sedláčková, Ondřej Šubr

Tajemník komise: Jitka Erlebachová

 

Hlavní inventarizační komise

Předseda: Bc. Martin Staněk, DiS.

Členové: Ing. Jiří Fišer, Ing. Miroslav Novák, Ing. Jana Horáková, Vladimír Kmošťák 

 


 

Citace zákona o obcích 128/2000 Sb.

§ 122

Komise

(1) Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce.

(2) Komise je též výkonným orgánem, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti podle § 103 odst. 4 písm. c).

(3) Předsedou komise podle odstavce 2 může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. Na prokázání zvláštní odborné způsobilosti předsedy komise se obdobně vztahují ustanovení zvláštních právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků.

(4) Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.

(5) Komise je ze své činnosti odpovědna radě obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze