Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Přestupky


PřestupkyPřestupky

Kontakt: Jitka Erlebachová
Telefon:  491 490 033
e-mail: prestupky@ceskaskalice.cz

Komise k projednávání přestupků Města Česká Skalice

Komisi k projednávání přestupků zřizuje starosta města. Nadřízeným orgánem je krajský úřad v Hradci Králové, jehož pokyny musí přestupková komise respektovat a řídit se jimi. Přestupková komise se řídí těmito zákony: 

  • Ústavou ČR
  • Listinou základních práv a svobod
  • Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
  • Zákonem č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, v platném znění
  • Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb. a 340/2003 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

Zásady řízení o přestupcích

Přestupkové řízení je zvláštním druhem správního řízení. Jedná se o souhrn právních norem, které vymezují postavení subjektů tohoto řízení, jejich práva a povinnosti a jejich prostřednictvím se řídí proces projednávání a vyřizování přestupků. Smyslem jednotlivých ustanovení tohoto procesu je, aby bylo účelně, bez zbytečných průtahů, ale objektivně zjištěno, zda došlo ke spáchání přestupku, kdo jej spáchal, za jakých okolností a jakou sankci je třeba uložit pachateli přestupku.

Zásada legality (§2 odst. 1 spr.ř.)

Celý průběh přestupkového řízení, včetně rozhodnutí o přestupku musí být v souladu se zákony a ostatními právními předpisy i ratifikovanými mezinárodními smlouvami.

Zásada zákazu zneužití správního uvážení (§2 odst. 2 spr.ř.)

Správní orgán při výkladu neurčitých právních pojmů a při aplikaci zákona je vázán příslušnými ustanoveními zákona a daným zákonným rámcem. Meze volného uvážení může do určité míry upravovat ústřední správní úřad prostřednictvím metodiky nebo výkladových stanovisek.

Zásada ochrany dobré víry (§2 odst. 3 spr.ř., §3, §6 odst. 6 spr.ř.)

Je obsažena ve více ustanoveních. Správní orgán nemůže zasahovat do právních poměrů jiných subjektů více, než je to nezbytně nutné.

Zásada souladu s veřejným zájmem (§2 odst. 4 spr.ř.)

Přijaté řešení musí být v souladu s veřejným zájmem, musí odpovídat okolnostem daného případu. 

Zásada materiální pravdy (§3 spr.ř., §84 odst. 1 a §87 odst. 1 přest. zák.)

Přestupkový orgán je povinen zjistit podklady co nejúplněji pro rozhodnutí, tak aby nebyly žádné důvodné pochybnosti o projednané věci a rozsah byl v souladu s požadavky legality.

Zásada vzájemné součinnosti (§8 spr.ř. a §58 až §60 přest. zák.)

Jde o součinnost se státními orgány, orgány policie a orgány obcí a o součinnost správního orgánu se všemi účastníky řízení.

Zásada součinnosti s účastníky (§4 odst.2,3 a 4 spr.ř.)

Uvedená zásada řízení musí být uplatněna v každém jeho stádiu. Přestupkový orgán dá proto účastníkům řízení možnost, aby mohli vyslovit své stanovisko a účinně obhájit svá práva a právem chráněné zájmy.

Zásada odstranění rozporů (§5 spr.ř., §78 přest. zák.)

Přestupkový orgán se pokusí o smírné odstranění rozporů projednávané věci, pokud to povaha věci umožňuje.

Zásada dobré správy (§4 a §8 spr.ř.)

Správní orgány vzájemně spolupracují a mají oznamovací povinnost.

Zásada zdvořilosti a slušnosti (§4 odst. 1 spr.ř.)

Zásada rychlosti a procesní ekonomie (§6 spr.ř.)

Zásada rovnosti postavení účastníků (§7 spr.ř.)

Zásada oficiality (§67 odst. 1 a 2 přest.zák.)

Přestupky se projednávají z úřední povinnosti. Výjimkou jsou přestupky, které se projednávají je na návrh (§68 odst. 1 přest.zák.)

Zásada ústnosti jednání (§74 přest.zák, § 49 spr.ř.)

Řízení o přestupku před orgánem prvního stupně je povinně stanoveno jako ústní jednání.

Zásada presumpce neviny (§73 odst. 1 přest.zák.)

Spočívá v tom, že dokud pravomocným rozhodnutím není vyslovena vina, nelze hledět na toho, proti němuž se vede přestupkové řízení, jako by byl vinen.

Zásada in dubio pro reo (§73 odst. 1 přest.zák.)

Navazuje na zásadu presumpce neviny. Vyjadřuje, že při přestupkovém řízení se pochybnosti o spáchaném skutku vykládají ve prospěch obviněného.

Zásada obhajoby (§73 odst. 2 přest.zák.)

Zásada dvouinstančního řízení (§81 a §91 odst. 1 spr.ř.)

Odvolání jako řádný opravný prostředek realizuje zásadu dvouinstančního řízení. Odvolat se lze proti každému prvoinstančnímu rozhodnutí, vydanému v přestupkovém řízení.

Zásada zákazu reformace in peius (§82 a §87 odst. 4 přest.zák.)

Zásada zákazu změny sankce - v odvolacím řízení k tíži obviněného je uplatněna v přestupkovém řízení. Tj. nelze rozhodnutí změnit k horšímu.

Zásada neveřejnosti ústního jednání (§49 odst. 2 spr.ř. a odst. 3)

Jednání před přestupkovým orgánem je v zásadě neveřejné. Správní orgán proto na něj připustí jen osoby zúčastněné na řízení.

Zásada teritoriality (§8 odst. 1 přest.zák.)

Zásada účelnosti a prospěšnosti 

Je potřeba vždy hodnotit a posuzovat řešený případ tak, aby jeho rozhodnutí splnilo účel. Neřešit věc podle přestupkového zákona, když má nastoupit opatření podle občanského zákoníku, ….

Zásada non bis in idem (§94 přest.zák.)

Spočívá v tom, že fyzická osoba nemůže být postižena za jedno protiprávní jednání dvakrát např. jednou kárným orgánem a podruhé správním úřadem nebo jednou soudem a podruhé přestupkovým orgánem.

Komise k projednávání přestupků města Česká Skalice má jednoho předsedu a jedenáct členů - zasedat a rozhodovat musí vždy v tříčlenném složení.

Členové přestupkové komise jsou:

Předseda: Mgr. Karel Huneš, zapisovatelka a člen: Jitka Erlebachová, člen: Zdeňka Sedláčková, Jarmila Roubalová, Zdeňka Jaklová, Blanka Posnarová, Josefa Ježková, Lubomír Adamů, Miroslav Švejdar, Zdeněk Zámečník a nově od listopadu roku 2010 ještě strážníci městské policie Ladislav Fink a Ondřej Šubr.

Členové se u jednání přestupkové komise střídají dle projednávaných přestupků, tak aby jejich zasedání v přestupkové komisi bylo účelné a bez zbytečných průtahů tj. když jedni členové řeší přestupek, který se nevyřeší na první jednání, ale jsou k němu předvoláváni další svědci, tak tomuto případu se předvolávají ti, členové přestupkové komise, kteří byli při prvním projednávání.

Byl-li obviněný uznán vinným ze spáchání přestupku v řádném řízení, k sankci (napomenutí, pokuta) zaplatí dle § 79 z.č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky 231/1996 a 340/2003 Sb. náklady řízení paušální částkou ve výši 1000,- Kč.

(Náklady řízení neplatí, jestliže byl přestupek vyřešen příkazem nebo blokovou pokutou v tzv. zkráceném řízení.) Zkrácené řízení je doporučováno jak krajským úřadem, tak ministerstvem vnitra, neboť se jedná o řízení, kde je obviněný pachatel pokutován bez nařízení jednání a v případě blokových pokut je sankce zaplacena přímo na místě. 

Při ukládání pokut a napomenutí přestupková komise vychází ze znalosti jednotlivých obviněných, z jejich sociální situace, míry společenské nebezpečnosti a četnosti spáchaných přestupků. Tento postup je v souladu i s metodickým pokynem MV ČR a Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Ve většině případů přestupková komise nerozhoduje na prvním jednání, neboť obviněný z přestupku má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou za vinu, k důkazům o nich, uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy, svědky, ….. navrhovat svědky a důkazy může také poškozený, který je také účastníkem řízení a přestupková komise je musí vyslechnout za přítomnosti všech účastníku řízení (obviněný, poškozený, navrhovatel, ….) Navrhovat svědky a důkazy může také oznamovatel, ale ten není účastníkem řízení!

Nejčastěji řešenými přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c/ z.č. 200/1990 Sb., v platném znění - úmyslně naruší občanské soužití vyhrožování újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním. (Nejvíce se projednávají schválnosti, hrubé jednání, vyhrožování a drobné ublížení na zdraví.) Pak to jsou přestupky proti majetku podle § 50 odst. 1 písm. a/ z.č. 200/1990 Sb., v platném znění - úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí. (Nejvíce se projednává pokus o krádež a krádež.)

Kde oznámit přestupek?

Nejlépe na stálou linku 158, případně přímo na Policii ČR Česká Skalice 491 451 110 nebo na Městskou policii města Česká Skalice 491 490 081, mobil 602 450 656 (městská policie neslouží 24 hodin denně). Přestupek je nejlépe hlásit hned po jeho zjištění (kvůli zajištění svědků případně jiných důkazů). Policie pak oznámení o přestupku předá správnímu orgánu, který vše posoudí, a buď zahájí řízení, předvolá k podání vysvětlení nebo celou věc odloží, či přestupek postoupí jinému správnímu orgánu nebo státnímu zastupitelství s podezřením, že se nejedná o přestupek, ale o trestný čin.

Na co se připravit, než oznámím přestupek: vše co tvrdím, musím také dokázat a jako nejlepší důkaz, je důkaz svědeckou výpovědí hodnověrné osoby (hodnověrná osoba je osoba, která nemá příbuzenský či jiný vztah k účastníkům řízení). 

Přestupky se mohou projednávat rok od spáchání, po roce odpovědnost za přestupek zaniká. Výjimku tvoří přestupky, které byly dříve projednávány jako trestné činy, tam se roční lhůta počítá od jejich doručení správnímu orgánu, nikoliv od spáchání přestupku.

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze