Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Uzavření manželství


Uzavření manželství

Sňatek je možno uzavřít občanský nebo církevní

Muž a žena, kteří spolu chtějí uzavřít manželství, mají předem poznat navzájem své charakterové vlastnosti a svůj zdravotní stav, aby mohli založit manželství, které splní svůj účel.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti oprávněné k tomu zvláštním předpisem. Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.

Manželství se uzavírá v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů.

Pokud chcete uzavřít manželství na kterémkoli jiném vhodném místě, žádá se o povolení matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.

Církevní sňatek může být uzavřen až poté, kdy snoubenci předloží oddávajícímu osvědčení vydané příslušným matričním úřadem (viz vydávání osvědčení k církevnímu sňatku).

Postup před uzavřením manželství:

  1. krok - domluvit termín sňatku s matrikářkou příslušného matričního úřadu
  2. krok - navštívit matriku a vyzvednout potřebné formuláře (popřípadě domluvit zaslání poštou)
  3. krok - po telefonické domluvě navštívit místo obřadu (zámek Ratibořice, Muzeum B. Němcové, Vilu Čerych)
  4. krok - návštěva snoubenců na matrice - donést vyplněné tiskopisy a potřebné matriční doklady, domluvit podrobnosti obřadu a uhradit správní poplatky
Správní poplatky:  
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo místnost  1000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 500 Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti ke vstup do registrovaného partnerství 500 Kč


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze