Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů


Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Za otce se považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem (s určitými výjimkami podle zákona o rodině č. 94/1963 Sb.).

Souhlasným prohlášením rodičů lze určit otcovství k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato, nebo k dítěti již narozenému.

Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství musí být učiněno vždy před soudem.

Zápis o určení otcovství se provádí na matrice vždy v přítomnosti obou rodičů po předložení potřebných dokladů. 

Doklady potřebné pro zápis o určení otcovství:

Oba rodiče občané ČR - nenarozené dítě:

 1. Platné občanské průkazy
 2. Rodné listy
 3. Těhotenský průkaz
 4. Rodné listy dětí, které spolu rodiče již mají
 5. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 6. Vdovy - úmrtní list manžela

Oba rodiče občané ČR - již narozené dítě:

 1. Platné občanské průkazy
 2. Rodné listy
 3. Rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství 
 4. Všechny ostatní rodné listy společných dětí
 5. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci
 6. Vdovy - úmrtní list manžela

Jeden z rodičů cizinec - nenarozené dítě:

 1. Platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 2. Rodné listy
 3. Rodné listy společných dětí
 4. Těhotenský průkaz
 5. U žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 6. Potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 7. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 8. Vdovy - úmrtní list manžela
 9. Nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Jeden z rodičů cizinec - již narozené dítě:

 1. Platné doklady totožnosti - občanský průkaz, cestovní doklad
 2. Rodné listy
 3. Rodný list dítěte, ke kterému se dělá zápis o určení otcovství
 4. Rodné listy dalších společných dětí
 5. U žen potvrzení o rodinném stavu (není-li patrno z dokladu totožnosti)
 6. Potvrzení o trvalém pobytu nebo o pobytu na území ČR (není-li patrno z cestovního dokladu) se zápisem od kdy - do kdy
 7. Rozvedené ženy - rozsudek o rozvodu manželství s doložkou právní moci nebo doklad o zániku manželství
 8. Vdovy - úmrtní list manžela
 9. Nutná přítomnost úředního tlumočníka (zařídí žadatelé o zápis určení otcovství na své náklady)

Pokud se dítě narodí do 300-tého dne po rozvodu manželství považuje se za otce bývalý manžel. Pokud jiný muž o sobě tvrdí, že je otcem dítěte, lze otcovství manžela považovat za vyloučené na základě souhlasného prohlášení matky, manžela a tohoto muže před soudem v řízení o popření otcovství.


Správní poplatky:
Zápis o určení otcovství je prováděn bez poplatku.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze