Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Matrika / Nahlížení do matrik


Nahlížení do matrik

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy, popřípadě do sbírky listin a činit výpisy z nich vždy pouze v úřední místnosti za přítomnosti matrikáře po předběžné domluvě. Nahlédnout může osoba, která se prokáže platným průkazem totožnosti a matričním dokladem potvrzujícím příbuzenský vztah.

Nahlížení je umožněno:

  • fyzické osobě, které se zápis týká
  • členům rodiny, sourozencům nebo zplnomocněnému zástupci
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celk
  • matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí

Za členy rodiny se pro účely tohoto zákona provažuje manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci, pravnuci a sourozenci

Správní poplatky:

 

nahlédnutí do matriční knihy (za každou matriční událost)

20 KčCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze