Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Evidence obyvatel


Evidence obyvatel

Referentka: Věra Jirmanová
Telefon:  491 490 034
e-mail: evidence@ceskaskalice.cz

Evidence obyvatel zajišťuje

 • Hlášení adresy pro doručování 
 • Poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel 
 • Ukončení pobytu na území ČR 
 • Vedení evidence obyvatel
 • Vedení volebních seznamů
 • Změny místa trvalého pobytu 
 • Zprostředkování kontaktu 
 • Zrušení údaje o místě trvalého pobytu 
 • Žádost o seznam občanů přihlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jejíž je žadatel vlastníkem 

Hlášení adresy pro doručování

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Co je doručovací adresa?

Je to údaj o adrese, kterou si občan určí k doručování písemností.

O doručovací adresu občan žádá na ohlašovně v místě trvalého pobytu písemně, s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis občana nemusí být, jestliže občan podepíše žádost o doručovací adresu před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud má žádost o doručovací adresu formu datové zprávy, občan ji opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Změnu nebo zrušení doručovací adresy ohlásí občan v místě trvalého pobytu.

Poplatek 

bez poplatku

Tiskopis žádosti o nahlášení adresy pro doručování

Poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o evidenci obyvatel

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému podává obyvatel starší 15 let ohlašovně, obecnímu úřadu s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem; úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže obyvatel žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny.

Obecnímu úřadu s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra lze žádost podat také elektronicky na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra dálkovým přístupem, který žadatel po vyplnění opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Za obyvatele mladšího 15 let a za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, který musí prokázat svoji totožnost a svoje identifikační údaje uvede v žádosti.

Žádost o poskytnutí údajů musí obsahovat:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
 2. rodné číslo; nemá-li přiděleno rodné číslo, datum narození,
 3. doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení k pobytu cizince…)
 4. adresa místa pobytu

Které údaje lze poskytnout a jaká jsou omezení?

Obyvateli staršímu 15 let poskytuje ohlašovna písemně údaje vedené v informačním systému k jeho osobě a k osobě blízké s výjimkou údajů o záznamu poskytnutí údajů a údajů o osvojení, které poskytuje pouze ministerstvo obyvateli staršímu 18 let do vlastních rukou.
K osobě blízké (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo partner) se poskytují pouze údaje: datum, místo a okres úmrtí, popřípadě stát, zemřel-li v cizině.

Poplatek

za každou i započatou stránku 50,-Kč

Žádost o poskytnutí informací k osobě žadatele

Žádost o poskytnutí informací k osobě blízké nebo podává-li žádost zákonný zástupce

Ukončení pobytu na území ČR

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně v místě trvalého pobytu, písemně volnou formou (nesmí v ní chybět, že žádá o ukončení trvalého pobytu na územní ČR na adrese….. a od jakého data) s úředně ověřeným podpisem občana; ověřený podpis nemusí být, jestliže občan podepíše sdělení o ukončení pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Pokud bude sdělení o ukončení pobytu zasláno ve formě datové zprávy, občan ji opatří zaručeným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Zároveň s ukončením pobytu má občan povinnost odevzdat občanský průkaz.

Poplatek

100,- Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR

 

Změna místa trvalého pobytu

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Místo trvalého pobytu je adresa pobytu občana ČR vedená v registru obyvatel, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání.

Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem, a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Kde ohlásím změnu trvalého pobytu?

Na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Kdo ohlásí změnu místa trvalého pobytu?

 • občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
 • za občana mladšího 15 let ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce, popřípadě pěstoun
 • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o změnu trvalého pobytu jeho zákonný zástupce

Povinnosti při změně místa trvalého pobytu:

 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 2. předložit platný občanský průkaz, u něhož není odstřižen roh v důsledku změny místa trvalého pobytu; po nabytí státního občanství - doklad o nabytí státního občanství; po ukončení pobytu v cizině - cestovní pas
 3. doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí), nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva, podnájemní smlouva…..) nebo se dostavit s vlastníkem domu, bytu nebo nájemcem, který doloží vlastnictví bytu, domu nebo nájemní smlouvu a dá před zaměstnancem ohlašovny souhlas na přihlašovací lístek k trvalému pobytu; nedostaví-li se vlastník osobně, musí být jeho podpis na přihlašovacím lístku úředně ověřen.
 4. uhradit správní poplatek

Změnu trvalého pobytu vyznačí zaměstnanec ohlašovny odstřihnutím příslušného rohu občanského průkazu a vydáním potvrzení o změně místa trvalého pobytu a upozorní na povinnost požádat do 15 pracovních dnů o nový občanský průkaz.

Pobyt na předchozí adrese trvalého pobytu není třeba rušit, dnem přihlášení na novou adresu trvalého pobytu je předchozí pobyt automaticky ukončen.

Poplatek

za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku 50,-Kč 
děti do 15 let jsou od poplatku osvobozeny

 

Zprostředkování kontaktu

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Co je to zprostředkování kontaktu?

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let na předepsaném tiskopise zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje žadatele. Dohledaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.

Kdy Ministerstvo vnitra vyrozumí žadatele o výsledku hledání?

 • pokud se hledanou osobu nepodaří jednoznačně identifikovat
 • pokud hledaná osoba nemá trvalý pobyt v ČR
 • pokud kontaktovaná osoba zemřela a žadatel je osobou blízkou

Kde můžete o zprostředkování žádosti požádat?

 • na matričním úřadě
 • na obecním úřadě s rozšířenou působností
 • na krajském úřadě
 • na Ministerstvu vnitra

Jaké doklady je třeba předložit?

Vyplněnou žádost o zprostředkování kontaktu s úředně ověřeným podpisem; to neplatí, žádá-li občan osobně na výše uvedených úřadech a prokáže svoji totožnost. Žádost může být podána elektronicky a musí být opatřena elektronickým podpisem, také může být podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky.

Poplatek

500,- Kč za každou kontaktovanou osobu

Správní poplatek ve výši 500,-Kč lze uhradit formou kolkové známky nebo v hotovosti zasláním na účet Ministerstva vnitra.

V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká nárok na vrácení správního poplatku.

Tiskopis žádosti o doručovací adresu

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z.č. 500/2004 Sb. správní řád

Kdo rozhoduje o zrušení trvalého pobytu?

Ohlašovna v místě trvalého pobytu občana, kterému bude rušen údaj o trvalém pobytu.

Za jakých podmínek lze trvalý pobyt zrušit?

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část např. nájemce) za splnění dvou zákonných podmínek:

 1. zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana (nemá právo v objektu bydlet) 
 2. neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část (v objektu nebydlí, nemá tam věci)

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu

Kde bude mít občan údaj o trvalém pobytu, je-li mu úředně zrušen? 

V sídle ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt úředně zrušen.

Platnost občanského průkazu občana, jemuž se ruší údaj o trvalém pobytu končí nabytím právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místě trvalého pobytu. Od tohoto data má povinnost požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

Korespondence doručovaná na adresu ohlašovny občanům, kterým byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, je vracena zpět odesílatelům.

Poplatek

100,- Kč za podání návrhu na zrušení údaje o místě trvalého pobytu za každou osobu

 

Žádost o seznam občanů přihlášených k trvalému pobytu v nemovitosti, jejíž je žadatel vlastníkem

z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu odpovídající adrese objektu. Výše uvedené sdělení ohlašovny musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Toto sdělení se poskytuje pouze vlastníku objektu na jeho písemnou žádost. Nemůže-li se vlastník dostavit k podání žádosti osobně, musí být jeho podpis na žádosti úředně ověřen. V tomto případě bude po uhrazení správního poplatku sdělení zasláno vlastníku nemovitosti do vlastních rukou.

Je-li vlastníkem fyzická osoba, při podání žádosti předloží:

platný občanský průkaz a originál dokladu o vlastnictví nemovitosti.

Je-li vlastníkem právnická osoba, při podání žádosti předloží:

originál výpisu z obchodního rejstříku, statutární orgán popřípadě předseda předloží platný občanský průkaz a doklad o vlastnictví nemovitosti.

Poplatky

 • za každou i započatou stránku (i v případě negativního nálezu) 50,-Kč 
 • na technickém nosiči dat 40,-Kč
 • za každou i započtou stránku, je-li pořizována na tiskárně počítače 15,-Kč 

Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí stránka formátu A4 a menší.

100,- Kč za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR


Přílohy ke stažení



CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze