Cesta: Městský úřad / Sociálně správní odbor / Činnost a personální obsazení


Činnost a personální obsazení Sociálně správního odboru

Personální obsazení sociálně správního odboru

vedoucí odboru: Mgr. Michaela Hlaviznová Soulková 
telefon:  491 490 051
e-mail: socialne.spravni@ceskaskalice.cz
   
matrikářka: Markéta Gereczová
telefon: 491 490 032
e-mail: matrika@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Věra Jirmanová
telefon: 491 490 034
e-mail: evidence@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Jitka Erlebachová
telefon: 491 490 033
e-mail:

prestupky@ceskaskalice.cz

volby@ceskaskalice.cz

   
sociální pracovnice: Irena Lokvencová, DiS.
telefon: 491 490 052
774  016 806
e-mail: socialni@ceskaskalice.cz
   
opatrovník: Renata Zahálková
telefon: 491 490 053
702 067 546
e-mail: opatrovnik@ceskaskalice.cz
   
spisová služba Zuzana Kašparová
telefon:  
e-mail: spisovna@ceskaskalice.cz
   
vedoucí pečovatelské služby Bc. Bohumila Bejrová 
telefon:

734 255 074

e-mail:

pecovatelky@ceskaskalice.cz

Činnost správního úseku

 • úkoly související s pravidelnou činností městského zastupitelstva a městské rady;
 • seznam vnitřních předpisů městského úřadu
 • příprava podkladů pro vydání městských vyhlášek a nařízení
 • činnost Jednotky sborů dobrovolných hasičů
 • příprava rozpočtu za kap. MěÚ, požární ochrana a kultura
 • rozpočtové hospodaření MěÚ, příspěvkových organizací a kultury
 • provoz městské knihovny
 • zveřejňování listin na úřední desce
 • občanské záležitosti
 • předkládání návrhů na pojmenování veřejných prostranství a ulic
 • plnění úkolů vyplývajících z usnesení městského zastupitelstva a městské rady
 • užívání symbolů města a čestného občanství
 • spisová služba
 • vyřizování žádostí o výpis z rejstříku trestů 
 • vedení evidence ztrát a nálezů
 • plnění úkolů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů
 • komunikace a spolupráce s úřady státní správy
 • vydávání rybářských lístků
 • občanské průkazy a cestovní doklady

Matrika

 • zajišťování matriční činnosti dle zákona 301/2000 Sb. O matrikách ...
 • agenda manželství
 • agenda narození
 • agenda úmrtí

Pověření pro obce:

Česká Skalice, Říkov, Velká Jesenice, Žernov

Přejít na stránku matriky

Evidence obyvatel

 • agenda evidence obyvatel dle z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel…
 • ohlášení změny trvalého pobytu
 • zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 • hlášení doručovací adresy
 • poskytování údajů z ISEO
 • ukončení pobytu na území ČR

Působnost:

v částech města České Skalice (Česká Skalice, Malá Skalice, Ratibořice, Spyta, Zájezd, Zlíč)

Přejít na stránku evidence obyvatel

Komise k projednávání přestupků

 • vedení agendy přestupkové komise
 • evidence přestupků
 • přestupkové řízení podle z.č. 200/1990 Sb., v platném znění

Pověření pro obce:

Česká Skalice, Hořičky, Brzice, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Žernov (obec Vestec nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu)

Přejít na stránku přestupkové komise

Volby

Město Česká Skalice je pověřeným obecním úřadem pro všechny volby pro obce:

Česká Skalice, Brzice, Hořičky, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mezilečí, Říkov, Velká Jesenice, Vestec a Žernov
Zajišťuje organizaci a technické zabezpečení voleb, provádí kontrolu volebních místností, zajišťuje spolu s ČSÚ školení okrskových volebních komisí,….

Přímý mail: volby@ceskaskalice.cz (Jitka Erlebachová)

Výše správních poplatků (podle zákona č. 634/2004, o správních poplatcích):
 • nahlížení do matrik 20,- Kč (za každou matriční událost)
 • ohlášení změny místa trvalého pobytu 50,- Kč
 • ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie 30,- Kč (za každou i započatou stránku)
 • ověření podpisu na listině 30,- Kč
 • udělení státního občanství ČR 10 000,- Kč
 • povolení změny příjmení nebo jména 100,- Kč nebo 1000,- Kč
 • duplikát rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,- Kč
 • poplatek za rybářský lístek 100,- Kč / rok, 200,- Kč/3 roky a 500,- Kč/10 let

Činnost sociálního úseku

Přenesená působnost

Odbor zajišťuje výkon přenesené působnosti státní správy na úseku sociálních věcí pro Českou Skalici a tyto obce: Brzice, Hořičky, Hostýnka, Chlístov, Komárov, Křižanov, Lhota pod Hořičkami, Litoboř, Mečov, Mezilečí, Nový Dvůr, Posadov, Proruby, Říkov, Světlá, Újezdec, Velká Jesenice, Veselice, Vestec, Větrník, Volovka, Žernov.

Samostatná působnost

 • poskytování základního sociálního poradenství
 • práce s osobami, jimž hrozí sociální vyloučení
 • asistence při žádostech o dávky na Úřadu práce
 • sociální šetření pro složky státní správy
 • výkon opatrovnictví osob svěřených do péče města
 • výkon agendy Určení zvláštního příjemce důchodu
 • zajišťování provozu pečovatelské služby
 • evidence žádosti o azylové byty
 • evidence žádosti pro bytový dům Olga


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze