Cesta: Městský úřad / Odbor investic a správy majetku / Činnost a personální obsazení


Odbor investic a správy majetku

vedoucí odboru: Ing. Jana Horáková
telefon: 491 490 071
721 561 577
e-mail: majetek@ceskaskalice.cz
   
bytová referentka:   Štěpánka Kubová
telefon: 491 490 072
e-mail: byty@ceskaskalice.cz
   
investiční technik: Cyril Šourek
telefon: 491 490 073
e-mail: investice@ceskaskalice.cz
   
investiční technik: Marcela Vojtasová
telefon: 601 513 517
e-mail: investice2@ceskaskalice.cz
   
referentka odboru: Marie Karásková
telefon: 491 490 074
e-mail:

pozemky@ceskaskalice.cz

zivotni@ceskaskalice.cz

   
projektový manažer:
euromanažer:
Ing. Monika Kopecká
telefon: 491 490 075
e-mail: zakazky@ceskaskalice.cz
   
vedoucí oddělení správy majetku: Miroslav Hofman
  Petr Fišer 
telefon: 734 255 076
491 490 076
e-mail: budovy@ceskaskalice.cz
   
pracovník oddělení správy majetku: Jan Řepa
   
pracovník oddělení správy majetku: Tomáš Hadrava
   

Nová pravidla pro oblast bytového a nebytového hospodářství

Radou města Česká Skalice byly schváleny nové směrnice pro oblast bytového a  nebytového hospodářství s účinností od 1.4.2020. Směrnice pro oblast bytového hospodářství upravuje postup při přidělování a pronájmu městských bytů, stanovení cen nájemného a přijímání jistin při uzavírání nových nájemních smluv. Součástí směrnice je vzor žádosti o přidělení bytu a vzor nájemní smlouvy, domovní řád a vymezení pojmu drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou. Směrnice nahrazuje dříve přijaté "Zásady" a sjednocuje způsob hrazení nájemného.

 

Novinky v oblasti bytového hospodářství

Nově se bude hradit nájemné v daném měsíci, ve kterém vzniká nájem. V případech, že to tak dosud nebylo, bude nájemci umožněn splátkový kalendář s rozložením nájemného na 3 díly. Jistota ve výši 3 měsíčních nájmů se bude hradit u všech bytů, u kterých se bude sepisovat nová nájemní smlouva. V případě, že nájemce již bydlí v bytě a je s ním uzavřena opakovaná nájemní smlouva na dobu určitou, kdy při prvním uzavření smlouvy nehradil jistotu, bude mu umožněna úhrada 1/2 jistoty do 6 měsíců od podpisu smlouvy a druhá část do 1 roku od uzavření nové nájemní smlouvy.

 

Novinky v oblasti nebytového hospodářství

Vnitřní směrnice pro oblast nebytového hospodářství rozdělila pro účely stanovení nájemného do kategorií budovy s nebytovými prostory. Kategorie nyní zohledňuje v ceně nájemného kvalitativní úroveň nebytového prostoru a typ žadatele. Pro oblast nebytového hospodářství se bude vztahovat také vymezení způsobu provádění a úhrady drobných oprav a náklady spojené s běžnou údržbou. Součástí směrnice je i vzor žádost o pronájem nebytového prostoru a vzor nájemní smlouvy.

Obě směrnice pro oblast bytového a nebytového hospodářství spolu s přílohami jsou zveřejněny na stránkách města Česká Skalice, v oddíle městský úřad, odbor investic a správy majetku.


Formuláře a dokumenty ke stažení:

Domovní řád formát pdf, 1,34 MB
Domovní řád čp. 833 formát pdf, 1,12 MB
Žádost o přidělení bytu formát doc, 98,5 KB
Žádost o pronájem nebytových prostor formát doc, 84,5 KB
Smlouva o nájmu - vzor formát pdf, 586,43 KB
Nájemní smlouva - vzor formát pdf, 651,8 KB
Drobné opravy bytu formát pdf, 660,9 KB
Drobné opravy formát pdf, 659,37 KB
Žádost o koupi, odprodej pozemku formát doc, 70,5 KB
Žádost o pronájem pozemku formát doc, 75,5 KB
Žádost o změnu územního plánu formát doc, 78,5 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - dle stavebního zákona formát doc, 56,88 KB
Postup při stanovení cen nájemného formát doc, 269,85 KB
Žádost o vydání souhlasu a o pronájem pozemku v majetku města Česká Skalice formát doc, 318,5 KB
Oznámení o užívání pozemku v majetku města Česká Skalice z důvodu havarijní opravy formát doc, 58,52 KB
Postup pro správce sítí v případě ohlášení havárie na pozemku v majetku města Česká Skalice formát doc, 56,31 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - vlastníka sousedního pozemku (fyzická osoba) formát doc, 57,5 KB
Žádost o souhlas města Česká Skalice - vlastníka sousedního pozemku (právnická osoba) formát doc, 59,73 KB
Postup pro žadatele při dočasném záboru pozemku v majetku města Česká Skalice formát pdf, 149,91 KB
Směrnice o určení náhrady za zřízení služebností na pozemcích města Česká Skalice formát pdf, 105,75 KB
Pravidla města Česká Skalice pro bytové hospodářství foirmát pdf, 8,82 MB
Pravidla města Česká Skalice pro nebytové hospodářství formát pdf, 4 MB

 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání