Cesta: Městský úřad / Městská policie


Městská policie

Telefon:

602 450 656

E-mail: policie@ceskaskalice.cz

Pracovní doba Městské policie

Pondělí

7.00 - 19.00

 

Úterý

7.00 - 19.00

 

Středa

7.00 - 19.00

 

Čtvrtek

7.00 - 19.00

 

Pátek

7.00 - 19.00

noční služba 19.00 - 7.00

Sobota

 

noční služba 18.00 - 6.00

Městská policie neslouží 24 hodin denně, v případě nepřítomnosti strážníků volejte Policii ČR na tel. 158

Personální obsazení

Velitel městské policie:  Pavel Včeliš
Strážník: Ondřej Šubr
Strážník: Bohumír Petr
Strážník: Jan Slavík
Strážnik: Vendula Steinová

Městská policie Česká Skalice je výkonným orgánem místní samosprávy. Zřizuje a ruší ji Zastupitelstvo města Česká Skalice obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena starostovi města.

Úkoly městské policie

 • zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města
 • činnost strážníků je upravena zákonem č.553/91 Sb. O obecní policii ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon umožňuje řešit strážníkům i některé přestupky v dopravě, vycházejících z místních úprav
 • dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
 • přispívá k ochraně bezpečnosti osob a jejich majetku
 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (odhazování odpadků, ničení veřejné zeleně, poškozování motorových vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství, apod.)
 • dohlíží na dodržování pravidel silničního provozu
 • odhalují přestupky a trestné činy, za přestupky ukládají v blokovém řízení pokuty nebo věc postupují ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii České republiky, činí oznámení o podezření spáchání trestného činu
 • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření směřující k nápravě
 • zajišťují pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích
 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěné psy
 • na základě veřejnoprávní smlouvy může MP vykonávat svou činnost i mimo území města


Oprávnění při plnění úkolů strážníků městské policie

 • požadovat prokázání totožnosti
 • požadovat předložení řidičského oprávnění a dokladu o registraci vozidla
 • nařídit dechovou zkoušku či lékařské vyšetření na přítomnost alkoholu či jiné návykové látky 
 • předvést osobu
 • odebrat zbraň
 • zakázat vstup na určená místa
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor
 • odejmout věc
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botička)
 • nařídit odtah vozidla
 • zastavovat vozidla
 • provádět kontrolní měření rychlosti vozidel
 • vstupovat do živnostenských provozoven
 • použít donucovacích prostředků, psa a služební zbraně

Městský monitorovací kamerový systém

Městská policie Česká Skalice využívá na podporu své činnosti řadu moderních technických prostředků a zařízení, která zefektivňují činnost jednotlivých hlídek strážníků v ulicích města.

Vedle prostředků výpočetní a záznamové techniky, byl do trvalého provozu uveden městský kamerový monitorovací systém.

Tento systém slouží k dohledu v místních záležitostech veřejného pořádku a k předcházení pouliční trestné činnosti a přestupků. Základní charakteristikou provozování a využívání městského kamerového monitorovacího systému je jeho preventivní funkce, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách.

Situace sledovaná kamerami je průběžně vyhodnocována na pracovišti Městské policie Česká Skalice o obvodním oddělení Policie české republiky a nepřetržitě zaznamenávána jedním z nejmodernějších záznamových prostředků z oboru zabezpečovací techniky.

Přestože se provozem kamer zlepšila pořádková situace v místech jejich instalace, zůstává přítomnost strážníka na ulici stále nenahraditelná.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze