Cesta: Městský úřad / Kontrola a stížnosti


Kontrola a stížnosti

Kontakt: Ing. Bc. Anna Kušiaková
Telefon: 491 490 026
Mobil:  728 877 244
E-mail: dotace@ceskaskalice.cz

Referent vnitřní kontroly a zajištění grantů

 • v rámci veřejnosprávní kontroly obce kontroluje hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkových organizací ve své působnosti v souladu s kontrolním řádem;
 • vykonává veřejnosprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu nebo u příjemců veřejné finanční podpory;
 • vede evidenci veřejnosprávních kontrol a písemností používaných při kontrole a následných opatřeních s touto kontrolou souvisejících;
 • vyhotovuje výsledky veřejnosprávních kontrol;
 • provádí plánované i operativně zařazené kontroly, na základě pověření starosty provádí zápisy z těchto kontrol a vede jejich evidenci;
 • provádí kontrolu dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů v činnosti města;
 • na základě kontrolních zjištění předkládá starostovi doporučení ke zdokonalení kvality vnitřního kontrolního systému a odstranění zjištěných nedostatků;
 • spolupracuje s externími kontrolními orgány;
 • předkládá zprávy o provedených kontrolách, roční zprávy a informace, doporučuje vedoucímu orgánu a těm vedoucím zaměstnancům, kteří mohou v rámci vymezených pravomocí realizovat nápravu;
 • při zjištěných závažných nedostatcích podává zprávu starostovi;
 • vede evidenci stížností a oznámení a kontroluje dodržování vyhlášky o stížnostech;
 • eviduje a koordinuje vyřizování stížností, včetně odpovědí pro stěžovatele;
 • vyhledává a zpracovává granty, jejichž prostřednictvím je reálné doplnit finanční prostředky pro rozvoj města;
 • při zpracovávání grantů spolupracuje s odbornými pracovníky;
 • realizuje grantovou politiku města dle usnesení rady města.


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze