Cesta: Městský úřad / Jednotka Sboru dobrovolných hasičů


Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Česká Skalice

e-mail: hasici@ceskaskalice.cz 

Jednotka se skládá ze čtyř požárních družstev a to:

 • PD „město“
 • PD Malá Skalice
 • PD Zájezd
 • PD Zlíč

Základní úkoly jednotek požární ochrany

 1. Jednotka požární ochrany plní tyto základní úkoly
  1. provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků,
  2. provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
  3. podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
 2. Výkonem služby příslušníků, zaměstnanců podniků a členů zařazených v jednotkách požární ochrany se podle tohoto zákona rozumí veškerá činnost směřující k předcházení požárům a jejich zdolávání, snižování následků živelních pohrom a jiných mimořádných událostí včetně zvyšování akceschopnosti jednotky požární ochrany. Výkon služby se člení na organizační a operační řízení.
 3. Organizačním řízením se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek požární ochrany. Operačním řízením se rozumí činnost od přijetí zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků požární ochrany, provedení požárního zásahu a záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech, do návratu sil a prostředků požární ochrany na základnu.
 4. Při zdolávání požáru spolupracují jednotky požární ochrany s Policií České republiky a dalšími orgány podle zvláštních předpisů.^5)
 5. Jednotky požární ochrany plní úkoly na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.^5a)
 6. Prováděcí právní předpis stanoví
  1. organizaci řízení v jednotkách požární ochrany,
  2. podmínky akceschopnosti jednotek požární ochrany,
  3. zásady velení a činnosti velitelů, příslušníků, zaměstnanců podniku a členů dobrovolných jednotek požární ochrany při zásahu,
  4. zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel.


CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze