Cesta: Městský úřad / Informace / Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb.


Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb.Poskytování informací dle zákona 106/1999 sb.


1. Název

Město Česká Skalice


2. Důvod a způsob založení

Právní postavení města Česká Skalice jako obce, územního samosprávného celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění) a Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb., v platném znění).


3. Organizační struktura - organizační řád

Město Česká Skalice je zřizovatelem příspěvkových organizací:

Základní škola Česká Skalice, okres Náchod

Mateřská škola J. A. Komenského, Česká Skalice

Středisko volného času Bájo

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Město Česká Skalice je společníkem v obchodních společnostech:

Autocamping Rozkoš, s. r. o. 

Českoskalické vodárny, s. r. o.

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.


4. Kontaktní spojení

   4.1 Kontaktní poštovní adresa

   Město Česká Skalice

   třída T. G. Masaryka 80

   552 03 Česká Skalice


   4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   4.3 Úřední hodiny

Pondělí  8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 12:00  
Středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00  
Pátek  8:00 - 12:00  

   4.4 Telefonní čísla

   4.5 Čísla faxu

   4.6 Adresa internetové stránky

    http://www.ceskaskalice.cz    

   4.7 Adresa e-podatelny

    urad@ceskaskalice.cz 

   4.8 Další elektronické adresy


5. Případné platby lze poukázat

KB Náchod, číslo účtu: 9005-2420551/0100
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)

- Odpady
KB Náchod, číslo účtu: 78-8863760247/0100 variabilní symbol – číslo vám přidělí pracovnice úřadu

- Platby dle smluv
nutné respektovat čísla účtů a variabilní symboly uvedené ve smlouvě


6. IČ

Identifikační číslo (IČ): 00272591 


7. DIČ

Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ272591


8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

územní plán

strategický plán

8.2 Rozpočet města 


9. Žádosti o informace

1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

2. Informace o činnosti městského úřadu (dále jen "úřadu") dle § 5 odst. 1) uvedeného zákona jsou veřejně přístupné v budově Městského úřadu Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80

3. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, je možno podat úřadu žádost o její poskytnutí. 

4. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím internetu nebo služby elektronických komunikací

5. Z žádosti musí být zřejmé: 

  • a) kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa; 
  • b) že je určena úřadu; 
  • c) že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

6. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Neobsahuje-li žádost náležitosti podle písmene b) a c) a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 6, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schránky musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

 


10. Příjem žádostí a dalších podání

1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost písemně.

2. Písemná žádost je podávána na adresu: Městský úřad Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu (viz výše uvedená adresa), faxem na čísle 491 490 068, prostřednictvím elektronické podatelny úřadu (adresa: urad@ceskaskalice.cz) nebo datové schránky úřadu f8yb27v

3. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 5 předchozí části (viz 9. Žádosti o informace) postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží. 

4. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.

5. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti úřadu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, úřad sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.

6. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:

  • a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • b) vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace (odst. 5 v této části - 10. Příjem žádostí a dalších podání).

7. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5, této části (viz 10. Příjem žádostí a dalších podání). Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.

8. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí (odst. 5, předchozí část - viz 9. Žádosti o informace). Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

Postup dle odst. 3 - 8 v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

9. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Ceníku služeb a poplatků. Určenou částku je nutno uhradit před vydáním informace v hotovosti v pokladně nebo převodem na účet č. 9005-2420551/0100. 

Příjmovým místem žádostí o informace je podatelna Městského úřadu Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice


11. Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Městský úřadČeská Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží. 

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci,

b) kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4, předchozí část (viz 10. Příjem žádostí a dalších podání) nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4, předchozí část (viz 10. Příjem žádostí a dalších podání).

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.


12. Formuláře


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete také na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz 


14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

   - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


  
14.2 Vydané právní předpisy

   - Obecně závazné vyhlášky
   - Seznam vnitřních předpisů


15. Úhrady za poskytování informací - Ceník služeb a poplatků


16. Licenční smlouvy

   16.1 Vzory licenčních smluv

(město neposkytuje)

   16.2 Výhradní licence

(město neposkytuje)


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy povinného subjektu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle §18 zákona (od roku 2000).


18. Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.Jazykové verze


Vyhledávání