Cesta: Městský úřad / Informace / Podatelna


Elektronická podatelnaInformace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

1. Adresa pro doručování dokumentů v písemné podobě a dokumentů v digitální podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

 

Město Česká Skalice

třída T. G. Masaryka 80

552 03 Česká Skalice


2. Úřední hodiny podatelny:

Po 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 12.00  
St 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 12.00  
8.00 - 12.00  

3. Elektronická adresa podatelny:      urad@ceskaskalice.cz


4. Identifikátor datové schránky:       f8yb27v           


5. Datové formáty dokumentů přijímaných v digitální podobě:

PDF/A, ISO 19005; PNG, ISO/IEC 15948; TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný;JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918, MPEG-2, ISO/IEC 13818; MPEG-1, ISO/IEC 11172; GIF;  MP2; MP3,WAV, PCM, XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML

     nebo DTD.

6. Nosiče dat, na nichž lze přijímat dokumenty v digitální podobě:

CD-R/RW, DVD±R/RW, USB disk. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

7. Pravidla potvrzování doručených datových zpráv na elektronickou adresu podatelny:

Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud lze z doručené datové zprávy zjistit adresu elektronické pošty odesílatele, datová zpráva a v ní obsažený dokument je doručen úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, je v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá dokumenty dle bodu 5, je podepsán platným kvalifikovaným elektronickým podpisem a kvalifikovaným certifikátem, na kterém je kvalifikovaný elektronický podpis založen, nebo zapečetěn platnou kvalifikovanou elektronickou pečetí a kvalifikovaným systémovým certifikátem, na kterém je kvalifikovaná elektronická pečeť založena, popřípadě je opatřen platným kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem a nebyl u datové zprávy zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných úřadem (dále jen „škodlivý kód“),

Potvrzení doručení zprávy obsahuje:

  • Text: Dokument byl doručen a splňuje podmínky pro přijímání dokumentů stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby ve znění pozdějších předpisů a spisového řádu Městského úřadu v České Skalici.
  • Datum a čas doručení datové zprávy s uvedením hodiny a minuty, popřípadě sekundy, (DD/MM/RRRR v HH/MM/SS).
  • Identifikátor dokumentu (jednoznačný identifikátor PID)
  • Jméno a příjmení zaměstnance podatelny a jeho kvalifikovaný elektronický podpis.

8. Postup v případě doručení datové zprávy se škodlivým kódem:

Datové zprávy, u kterých byl zjištěn škodlivý kód, se nezpracovávají. 

9.    Důsledky vad dokumentů

V případě dodání dokumentu v listinné podobě, který je neúplný nebo nečitelný nebo dokumentu v digitální podobě, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není v datovém formátu, ve kterém úřad přijímá digitální dokumenty, nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém úřad přijímá dokumenty v digitální podobě, postupuje úřad následovně:

a)    lze-li určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny o zjištěné vadě odesílatele a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, dokument se dále nezpracovává.

b)    nelze-li určit, odesílatele doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze