Cesta: Česká Skalice 2030 / Harmonogram prací


Harmonogram prací

ČASOVÝ HARMONOGRAM zpracování strategického plánu „Česká skalice 2030“ – hlavní kroky

termín

činnost

Srpen – listopad 2013

Ustanovení komise a Řídící skupiny pro zpracování Strategického plánu

Průzkum názorů občanů

Setkání se zástupci podnikatelů

Setkání se zástupci neziskových organizací a zájmových sdružení

Doprovodné akce k rozvoji města – soutěže pro děti a mládež, beseda se seniory, s rodiči malých dětí apod.

Souhrn a analýza stávajících dokumentů a podkladů

Vstupní školení úředníků a politiků ke strategickému plánování

Zpracování Profilu města vč. analýzy dat

1. veřejné setkání ke SP

Listopad 2013

Sumarizace a zpracování získaných informací jako podkladu pro 1. jednání Řídící skupiny

1. jednání Řídící skupiny – stanovení dlouhodobé VIZE rozvoje města, SWOT analýza města

Možnost připomínkovat VIZI rozvoje města a SWOT analýzu města ze strany veřejnosti a partnerů

Prosinec 2013 – leden 2014

2. jednání Řídící skupiny - zhodnocení připomínek, úprava VIZE, stanovení principů rozvoje města (MISE), návrhy motta Strategického plánu, stanovení klíčových oblastí rozvoje města, návrhy na členy pracovních skupin pro klíčové oblasti rozvoje města (předpokládá se cca 6 pracovních skupin)

Možnost připomínkování MISE, anketa k volbě motta SP, možnost doplnění návrhů na členy pracovních skupin pro klíčové oblasti rozvoje města ze strany veřejnosti a partnerů

Ustanovení pracovních skupin pro stanovené klíčové oblasti rozvoje města

Leden – únor 2014

1. kolo jednání pracovních skupin ke stanoveným klíčovým oblastem rozvoje města – stanovení cílů rozvoje

1. koordinační schůzka zástupců pracovních skupin k vyladění cílů mezi oblastmi

Připomínkování výstupů 1. kola a 1. koordinační schůzky ze strany členů Řídící skupiny, veřejnosti a partnerů

Březen 2014

2. kolo jednání pracovních skupin k jednotlivým klíčovým oblastem rozvoje města – dopracování cílů, stanovení priorit, akce, projekty

2. koordinační schůzka zástupců pracovních skupin k vyladění cílů mezi oblastmi

Připomínkování výstupů 2. kola a 2. koordinační schůzky ze strany členů Řídící skupiny, veřejnosti a partnerů

Duben 2014

Souhrn dosavadních výstupů a připomínek

Zpracování pracovní verze Strategického plánu, zveřejnění k připomínkám

Květen 2014

2. veřejné setkání k projednání pracovní verze SP, sběr námětů na akce a projekty

Sumarizace a zpracování připomínek jako podklad pro 3. jednání Řídící skupiny

3. jednání Řídící skupiny – projednání pracovní verze Strategického plánu vč. připomínek a podnětů, výběr motta SP, stanovení priorit pro rozvoj města, podklad pro Akční plán

Červen 2014

Finalizace Strategického plánu

Předložení Strategického plánu zastupitelstvu města ke schválení

Červen 2014

Zaškolení politiků a úředníků v používání nástroje strategického plánování

Červenec – srpen 2014

Informování veřejnosti o výsledku jednání zastupitelstva týkající se SP a dalších krocích při implementaci SP

Červenec – září 2014

Zpracování Akčního plánu

Září 2014 – duben 2015

Ověření Akčního plánu v praxi řízení města

Do 31. května 2015

4. jednání Řídící skupiny – zhodnocení zkušeností z implementace Akčního plánu

Květen 2015

Aktualizace Akčního plánu, postup pro další uplatnění Strategického a Akčního plánu a jejich aktualizaci


 

 CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze