Cesta: Česká Skalice 2030 / Aktuality, akce / Město Česká Skalice má svůj Strategický plán rozvoje!


Město Česká Skalice má svůj Strategický plán rozvoje!

Zastupitelé města schválili strategický plán rozvoje!Návrh Strategického plánu ČESKÁ SKALICE 2030, který je výsledkem bezmála roční práce desítek lidí, především Skaličáků, byl předložen zastupitelstvu města ke schválení na zasedání v pondělí 16. června 2014.

Plán obsahuje výsledky průzkumu názorů občanů, který se konal na podzim 2013, závěry diskusí se zástupci neziskových organizací, s podnikateli, představy dětí a mládeže o tom, co by ve městě nemělo chybět, zohledňuje současnou situaci města a stanovuje cíle pro žádoucí změny.

Stanovené cíle vzešly z jednání řídící skupiny, která má 29 členů – zástupců města, odborných organizací, podnikatelů, zájmových organizací, školy a školky, občanů a výsledkem jednání šesti pracovních skupin k vybraným oblastem rozvoje města.

Zpracování plánu se konalo v rámci projektu „Aplikace strategického plánování do chodu úřadu města Česká Skalice“, který je financován z ESF prostřednictvím OP Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.


Strategický plán rozvoje města Česká Skalice do roku 2030 byl zastupiteli města jednohlasně schválen.

Aby plán nebyl jen hezkým dokumentem, ale aby se stal praktickým nástrojem rozvoje města, bude obsahem další práce jeho implementace, to je začlenění do řízení města.  

Závěrem mi dovolte, abych za celý realizační tým velmi poděkoval všem aktivním obyvatelům města, členům řídící skupiny, členům pracovních skupin, všem, kdo se účastnili veřejných setkání, diskusních stolů, průzkumů a dalších akcí a také pedagogům a dětem z MŠ a žákům ZŠ za obětavou práci a čas, který věnovali zpracování plánu.

Těšíme se na společnou práci při naplňování cílů Strategického plánu Česká Skalice 2030!

Schválený strategický plán a informace o jeho zpracování naleznete také na webové stránce města www.ceskaskalice.cz/, pod odkazem Česká Skalice 2030.

Ing. arch. Jaroslav Andres, místostarosta města a předseda řídící skupiny pro zpracování Strategického plánu Česká Skalice 2030
Foto Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání