Cesta: Aktuality / Vyhlášení výběrového řízení na obsazení úřednické funkce tajemníka Městského úřadu v České Skalici


Vyhlášení výběrového řízení na obsazení úřednické funkce tajemníka Městského úřadu v České Skalici

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení úřednické funkce tajemníka Městského úřadu v České Skalicidle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění

Místo výkonu práce: Česká Skalice

Předpokládaný nástup do zaměstnání: nejpozději 1. 9. 2018

Doba trvání pracovního poměru: plný pracovní úvazek, doba neurčitá, zkušební doba 6 měsíců

Platové zařazení: 11. platová třída

Zařazení do platové třídy dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 


 

Obecné předpoklady dle §4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků:

 • státní občanství ČR, popřípadě občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
 • minimální věk 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • znalost jednacího jazyka
 • splnění dalších předpokladů pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

 

Dle § 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků může býtdo funkce tajemníka úřadu jmenována fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4má nejméně tříletou praxi:

a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání

 

Požadované dovednosti:

 • orientace v právních předpisech souvisejících s oborem požadované práce, zejména pak zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků
 • umění jednat s lidmi, příjemné vystupování
 • uživatelská znalost práce na PC
 • organizační a komunikační schopnosti
 • občanská a morální bezúhonnost, pečlivost a spolehlivost
 • praxe ve veřejné správě a znalost správního řádu výhodou
 • schopnost dále se vzdělávat

 

Hlavní pracovní náplň:

 • zajišťuje přenesený výkon státní správy
 • plní úkoly, které má uložené od zastupitelstva města, městské rady nebo starosty
 • účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
 • svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu
 • stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením a následně je řídí, kontroluje a koordinuje
 • zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce
 • koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky, odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců

 

Náležitosti přihlášky dle ustanovení §7 odst. 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění:

 • písemná přihláška splňující výše uvedené požadavky a obsahující

-        jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, datum vyhotovení s osobním podpisem

-        z důvodu kontaktu (oznámení data, místa a času výběrového řízení) uveďte prosím v přihlášce i telefonní číslo a e-mailovou adresu

 • životopis s přehledem o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání

 

Nabízíme:

 • příjemné pracovní prostředí
 • částečně flexibilní pracovní dobu
 • možnost podílet se na rozvoji města
 • příspěvek na penzijní připojištění, stravenky
 • další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy

 

Písemnou přihlášku s výše uvedenými obsahovými náležitostmi a doklady doručte nejpozději do pondělí 18. 6. 2018 do 17:00 hodin na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, vchod A, 1. patro. Obálku označte „výběrové řízení – TAJEMNÍK – neotvírat“.

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro posouzení uchazeče a administraci výběrového řízení. Po skončení výběrového řízení budou všechny obdržené písemné materiály vráceny poštou na adresu trvalého bydliště zájemců o danou funkci.

 

Důležité upozornění:

Vybraní uchazeči, kteří budou nejlépe splňovat podmínky pro výběrové řízení a doloží v termínu požadované dokumenty, budou pozváni telefonicky a e-mailem k účasti na výběrovém řízení, které se uskuteční ve čtvrtek 22. 6. 2018. Případní zájemci o výše uvedenou funkci berou na vědomí, že si zadavatel vyhrazuje právo provést předběžný výběr z těch, kteří podali přihlášku do výběrového řízení a kteří budou k vlastnímu výběrovému řízení pozváni. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z kandidátů, případně pracovní místo neobsadit bez udání důvodu.

 

Bližší informace podá tajemník MěÚ Česká Skalice, telefon 491 490 024.

 Jazykové verze


Vyhledávání