Cesta: Aktuality / Volby a přehled telefonních čísel


Právo volit

Volby do Zastupitelstva města Česká Skalice Právo volit do zastupitelstva obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sb. mezinárodních smluv.

Pro volby do zastupitelstva obce je veden dodatek stálého seznamu voličů, který slouží k zapsání voliče – státního občana jiného členského státu EU. Zápis do dodatku se provádí pouze na vlastní žádost voliče poté, co prokáže státní občanství státu EU a že je přihlášen k trvalému pobytu v obci. Vyškrtnout tohoto voliče z dodatku stálého seznamu voličů je možné pouze na jeho žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. Státní občan jiného státu EU (splňující výše uvedené podmínky voliče) se do dodatku stálého seznamu voličů může přihlásit nejpozději do uzavření stálého seznamu voličů, tj. do termínu 8. října 2014 do 16.00 hodin.  

Právo volit do zastupitelstva obce je vázáno na trvalý pobyt občana v obci, nebudou tedy pro tyto volby vydávány voličské průkazy.

Přímými překážkami výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (hospitalizace voličů na infekčním oddělení, karanténní opatření atp.)

d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby, vyžaduje-li to plnění povinností z této služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí. (S výjimkou služby vojáka z povolání v zahraničí je toto ustanovení aktuálně překonáno, v zákoně zůstává.) 

Nepřímé překážky výkonu volebního práva:

- volič neprokáže totožnost a státní občanství (platným cestovním pasem ČR nebo platným občanským průkazem ČR; státní občan jiného členského státu EU musí prokázat totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR a to průkazem o povolení k pobytu.)

- volič se neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

 

Požadavky o přenosnou volební schránku

 Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat o přenosnou volební schránku na dny voleb na sociálně správním odboru, e-mail: volby@ceskaskalice.cz (případně evidence@ceskaskalice.cz). Ve dnech voleb může volič o možnost hlasovat mimo volební místnost požádat také příslušnou okrskovou volební komisi (viz příloha s telefonními čísly); případně ve dnech voleb se může obrátit také na službu na Městském úřadu v České Skalici.

 

Kontaktní údaje

 Kontakty na zaměstnance sociálně správního odboru Městského úřadu v České Skalici, kteří se zabývají organizačně-technickým zabezpečením voleb:

Jitka Erlebachová,  tel. č. 491 490 033, e-mail: volby@ceskaskalice.cz

Věra Jirmanová, tel. č. 491 490 034, e-mail: evidence@ceskaskalice.cz

 

Pro voliče ve dnech voleb do zastupitelstev obcí 10. a 11. října 2014 bude po celou dobu jejich průběhu na Městském úřadu v České Skalici, zajištěna služba. Služba bude zajištěna také na MěÚ Náchod - např., nebude-li mít volič relevantní doklady k prokázání své totožnosti při volbách, může si ve dnech voleb pro účely výkonu volebního práva požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc od data vydání (§ 24c odst. 1 zákona o občanských průkazech). 

 


Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání