Cesta: Aktuality / V ratibořickém zámeckém parku byla zahájena revitalizace


V ratibořickém zámeckém parku byla zahájena revitalizace

V pondělí 5. ledna byly zahájeny práce na realizaci projektu „Regenerace zeleně v parku státního zámku Ratibořice včetně přilehlých ploch“. Dochází tak k zevrubné obnově vegetace zámeckého parku po více jak 200 letech od jeho založení.

Investorem projektu je Národní památkový ústav, který je k realizaci příjemcem finanční podpory (dotace) ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny a státního rozpočtu České republiky, kapitoly 315 (životní prostředí) v celkové výši způsobilých finančních nákladů 4 960 914 Kč.

Akce musí být provedena v souladu s předloženou žádostí investora (příjemce finanční podpory), v souladu s podmínkami odborného posudku, v předpokládaném rozsahu, tj. založení a regenerace sídelní zeleně na celkové ploše 4,24 ha, v rámci realizace akce bude vysazeno 772 ks dřevin a ošetřeno 254 ks dřevin. Účel, pro který je poskytována dotace, bude řádně plněn („udržitelnost“) nejméně po dobu 10 let od ukončení realizace akce a po tuto dobu bude rovněž zachována stálost operace definovaná v čl. 57 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 („Obecné nařízení“).

Autorem celkové inventarizace dřevin a projektu je firma Safe Trees, s. r. o., Rosice, technický dozor investora provádí firma Zahradní architektura Ing. Ivan Marek, Kostelec nad Labem. Zhotovitelem je firma Gardenline, s. r. o., Litoměřice.

Akce bude probíhat v období leden - červen 2015, a to v místech zámeckého parku, Panského hospodářského dvora, v zásobní (kuchyňské) zahradě a v areálu Rudrova mlýna v Ratibořicích.

V měsících leden a únor proběhnou přípravné práce, kácení nemocných, nevhodných a nebezpečných stromů, frézování pařezů, práce na keřích a keřových skupinách určených k odstranění nebo ošetření.

V měsících březen až červen se uskuteční další přípravné práce, ošetření stávajících stromů, výsadba nových stromů a keřů, regenerace trávníků a dokončovací práce.

Investor prostřednictvím Správy státního zámku Ratibořice žádá veřejnost o trpělivost a především o dodržování všech organizačních a bezpečnostních opatření, která jsou nebo budou přijata v areálu Babiččina údolí v Ratibořicích k zdárné a včasné realizaci této náročné akce.

Aktuality je možné sledovat také na oficiálních webových stránkách Státního zámku Ratibořice www.zamek-ratiborice.cz

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče.

V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice rovněž spravuje více než sto nemovitých památek (kromě hradů a zámků jsou to i významné klášterní areály, památky lidové architektury a technické památky 19. a 20. století). Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je sedm zapsáno v Seznamu světového dědictví UNESCO. V rámci zpřístupněných objektů pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o typické součásti zámeckých i hradních areálů: historické zahrady a parky.

Kontakty:
Ivan Češka, kastelán - vedoucí Správy NKP státního zámku Ratibořice a státního hradu Vizmburk, 723 468 183, 491 452 123, ceska.ivan@npu.cz , www.zamek-ratiborice.cz


Jazykové verze


Vyhledávání