Cesta: Aktuality / Revitalizace parku na Husově náměstí v České Skalici


Revitalizace parku na Husově náměstí v České Skalici

ÚVODNÍ SLOVO starosty města

Vážení spoluobčané,

máte možnost se seznámit s návrhem budoucí úpravy parku na českoskalickém náměstí. Návrh zeleně zpracovaný Ing. Jiřím Hrabíkem navazuje na studii Akad. arch. Hany Zachové a Ing. arch. Jaroslava Andrese, které byly odsouhlasena zastupitelstvem a v letošním roce předložena opětovně k připomínkování veřejnosti.

V současné době již chybí málo pro zahájení revitalizace cest v parku. První etapa počítá s úpravou chodníku od prodejny Verner a úpravou centrální části okolo kašny. Toto v současné době nejproblémovější a nejviditelnější místo, je pro nás prioritou. Souběžně s pracemi na chodníku je nutné zahájit i práce na revitalizaci parku, což spolu souvisí.

Pokud chceme pokračovat v realizaci již schválené koncepce náměstí, je nutné přistoupit k pokácení sedmi stromů. Jde o čtyři lípy, které brání výhledu na hlavní symbol České Skalice, starou radnici. Tento návrat k historickému záměru našich předků, kteří vybudovali sochu Boženy Němcové a kašnu v jedné ose se starou radnicí, se má stát nejlákavějším architektonickým prvkem našeho náměstí.

Za tyto stromy je v návrhu počítáno s vysazením 12 lip, které budou lemovat nový chodník. Podobně to je s jehličnany. Po odstranění třech přerostlých stromů bude následovat vysazení jednoho, již mírně vzrostlého vánočního stromu. Hlavním přáním je, aby vánoční strom na našem náměstí postupně rostl s naším městem a byl po dlouhý čas mlčenlivým svědkem života v něm.

Zásah do zeleně je zásadní, jednoznačně se promění tvář centra našeho města. Důležité je i konstatovat, že než se zeleň na náměstí rozroste, chvilku to potrvá. Příroda prostě potřebuje svůj čas. Další pohled je pragmatický. Naše náměstí již historicky mělo mnoho podob a mění se stejně tak, jako se mění charakter doby.

Rád bych otevřel veřejnou debatu o úpravě a kácení 4 lip a 3 jehličnatých stromů. Váš názor je pro nás důležitý a poslouží i k dalšímu rozhodování. Neváhejte nás kontaktovat, budeme rádi. Můžete využít knihy připomínek a nápadů v informačním centru nebo v knihovně. Také nám můžete psát na adresu: třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice nebo na mail urad@ceskaskalice.cz. Vaše nápady, podněty a připomínky posílejte do 16.10.2015.

Zapojte se do rozhodování o budoucí podobě parku na náměstí i VY!

Text: Martin Staněk, starosta města
Vizualizace: Ing. Jiří Hrabík, zahradní architekt, člen rady města

 

Revitalizace parku na náměstí v České Skalici

Nově navržená kompozice zeleně v centrálním parku Husova náměstí v České Skalici vychází z návrhu Akad. arch. Hany Zachové a Ing. arch. Jaroslava Andrese. V něm je asi nejzásadnější změnou nové vedení hlavní cesty parku, přímo jeho historickou osou. V současné době tato cesta vede šikmo k ose a je z ní vidět pouze na kašnu. To by mělo nové architektonické řešení změnit.

Historickou osu českoskalického náměstí totiž utvářejí tři nejvýraznější stavby centrální části – kašna, pomník Boženy Němcové a stará radnice. Věžička kašny je v přesném zákrytu s bustou Boženy Němcové na pomníku a radniční věží. A to není náhodou, to byl původní architektonický záměr, který měl být vidět. V současné době ale osu zakrývají 4 lípy a několik keřů. Nová kompozice však počítá s odhalením pohledu na radnici přes park, jak ukazují i vizualizace. Jedná se o atraktivní pohled, velice fotogenický, který jistě zaujme mnoho návštěvníků a turistů v našem městě.

Vizualizace ukazují situaci po první fázi rekonstrukce centrální části parku, která by měla proběhnout ještě letos na podzim. Došlo by k vykácení 4 lip v ose parku a dále k pokácení 3 jehličnatých stromů v jižní části parku. Odstraněny také budou keřové skupiny, které zbytečně náměstí opticky zmenšují, zhoršují přehlednost a již delší dobu nepůsobí esteticky. Namísto nich se vysadí 12 nových lip lemujících osu ve dvou řadách a 4 lípy v jižní části při nově navržených mlatových cestách. Budou to lípy v modernějším, méně vzrůstném kultivaru, tak aby u nich nebyl nutný tak zásadní řez, jako u stávajících lip. Stávající lípy právě řezem hodně utrpěly a jejich současný stav tak není ideální. Dále bude v jižní části náměstí vysazen nový vánoční strom. Bude to jedle kavkazská, která by se měla začít zdobit již tento rok. Dalšími prvky zeleně v budoucím parku jsou trvalkové záhony složené z květin v odstínech žluté, modré, fialové a bílé a z okrasných travin a cibulovin. Trávník v novém parku bude zavlažovaný, čímž stoupne jeho kvalita a bude ho možné využívat k relaxaci a trávení volného času.

Cílem je vrátit centrálnímu prostoru náměstí důstojnost, aby zval k návštěvě, a sloužil občanům i návštěvníkům České Skalice. Nové vedení cest, nové dlažby, obnovená zeleň, nové vodní prvky, obnovená historická osa, to vše by mělo sloužit k naplnění tohoto cíle.

Text: Ing. Jiří Hrabík, zahradní architekt, člen rady města
Fotografie současného stavu: Jan Holý


Jazykové verze


Vyhledávání