Cesta: Aktuality / Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku


Město Česká Skalice vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku

parcelní číslo 56/11 ostatní plocha o výměře 1030 m2 v obci Česká Skalice a v katastrálním území Malá Skalice pro výstavbu rodinného domu

Podmínky výběrového řízení:

-      Minimální vyvolávací cena je stanovena ve výši 600,- Kč/m2 s DPH, slovy: šest set korun českých za jeden metr čtverečný pozemku

-      Součástí kupní smlouvy bude podmínka zahájit na kupovaném pozemku výstavbu rodinného domu v souladu s územním plánem a stavebním povolením, nejpozději do 2 let od podpisu kupní smlouvy na jednotlivý pozemek. Při porušení této povinnosti bude míbt město právo od této smlouvy odstoupit. Dále se kupující zaváže v kupní smlouvě, dokončit předmětnou stavbu nejpozději do 5 let od podpisu kupní smlouvy.  Při porušení této povinnosti bude kupující povinen zaplatit městu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý započatý rok prodlení. Za dokončenou stavbu je považována stavba, na kterou byl vydán souhlas s užíváním stavby.

-      Zaplacení celé kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy bezhotovostně na účet města. V případě, že zájemce ve stanovené lhůtě 60 dnů od konání výběrového řízení celou kupní cenu neuhradí nebo odmítne uzavřít kupní smlouvu, ztrácí právo na uzavření kupní smlouvy a pozemek bude nabídnut zájemci s druhou nejvyšší nabídkou.

-      Nabídky na odkoupení nemovitosti musí být doručeny osobně nebo poštou v zalepené obálce s heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ POZEMEK p.č. 56/11 – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 21.11.2016 do 13.00 hodin na adresu Městský úřad v České Skalici, Třída T.G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, v případě osobního doručení je místem doručení podatelna Městského úřadu v České Skalici (pro dodržení lhůty pro doručení je rozhodující datum a hodina doručení nabídky do podatelny Městského úřadu v České Skalici, později doručené nabídky nebo nabídky nesplňující podmínky výběrového řízení budou z výběrového řízení vyloučeny).


Mapa 1Mapa 2


Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

  1. Jméno, příjmení, rodné číslo a adresu v případě fyzické osoby nebo obchodní firmu, sídlo, IČ a originál výpisu z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců (rozhodné je datum konání výběrového řízení) nebo jeho ověřenou kopii v případě právnické osoby.
  2. Uvedení parcelního čísla, které má zájem koupit
  3. Telefonní číslo, případně e-mailovou adresu.
  4. Nabídnutou kupní cenu za 1 m2 pozemku.
  5. Akceptaci splatnosti celé kupní ceny na účet města

Veřejné otevírání obálek se uskuteční dne 21.11.2016 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v České Skalici, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice.

Právo na uzavření kupní smlouvy má pouze uchazeč, který splní všechny podmínky výběrového řízení a nabídne nejvyšší kupní cenu za 1 m2 pozemku. V případě, že několik uchazečů splní všechny podmínky výběrového řízení a nabídnou stejnou cenu, rozhodne o vítězi los.

Navrhovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit, případně odmítnout veškeré došlé nabídky bez udání důvodu.

V České Skalici dne 5.10.2016

Přílohy: snímek mapy z KN

Bc. Martin Staněk, DiS., starosta města

Přílohy ke staženíJazykové verze


Vyhledávání