Cesta: Aktuality / Jakost a tvrdost pitné vody


Jakost a tvrdost pitné vody

Jakost a tvrdost pitné vody v České Skalici odpovídá požadovaným hygienickým normám a všechny odebrané vzorky byly z hlediska hygieny vždy v pořádku. Jediným „problémem“ zůstává její vyšší tvrdost, která však normou není nijak omezena.

Mapa tvrdosti vody v ČR

Z mapky níže je patrné, že voda v našem regionu je všude stejně tvrdá. Zdroje pitné vody ve Vaku Náchod tvoří v rámci regionu určitou výjimku, jsou sice z Východočeské křídy, ale důvodem jejich menší tvrdosti 1,85 mmol je to, že jsou čerpány v Polické pánvi z oblasti Adršpašských skal. Vrty jsou zde hluboké 100 m a údajně určitým spodním prouděním, vlivem tektonických zlomů se k nim dostává voda z ještě větší hloubky, čímž je eliminováno rozpouštění křídy do čerpané vody, ke kterému dochází naopak v případě České Skalice, kde je hloubka vrtů J 9 a J 9b pouze 56 m. Podle mapky je zřejmé, že s tvrdostí vody se potýká prakticky polovina území České republiky. Řešením tohoto stavu je instalace domácích změkčovačů vody.

Obecně se chemicky tvrdost vody charakterizuje jako koncentrace vápníku a hořčíku ve vodě. Jiné definice uvádějí, že se jedná o obsah dvojmocných kationtů vápníku, hořčíku, stroncia a barya. Za hlavní složku tvrdosti vody je obvykle považován vápník.

Při hodnocení tvrdosti vody bývá využívána pětibodová stupnice. Setkat se můžeme s vodou velmi měkkou, měkkou, středně tvrdou, tvrdou a velmi tvrdou. Zároveň rozlišujeme tvrdou vodu na trvalou a přechodnou. Trvalá tvrdá voda obsahuje rozpuštěné chloritany, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Zásadní sloučeninou v přechodné tvrdé vodě je  hydrogenuhličitan vápenatý, po jehož vysrážení vzniká vodní kámen. Přechodnou tvrdou vodu lze odstranit varem. Trvalé tvrdé vody se můžeme zbavit pouze chemickou cestou. Odstraňuje ji hydroxid vápenatý a uhličitan sodný. Znamená to přidávat do vody „chemii“ navíc a měnit její strukturu, chuť a pochopitelně i zvyšovat náklady na výrobu.

Hodnota tvrdosti vody se obvykle měří v mmol/l (V biochemii a medicíně u koncentrací používá jednotka milimol na litr – mmol/l, poznámka redakce)

Stupnice tvrdosti vody:

  • velmi měkká 0 – 0,7 mmol/l
  • měkká 0,7 – 1,3 mmol/l
  • středně tvrdá 1,3 – 2,1 mmol/l
  • dosti tvrdá 2,1 – 3,2 mmol/l
  • tvrdá 3,2 – 5,3 mmol/l
  • velmi tvrdá > 5,3 mmol/l

Vápník představující hlavní složku tvrdosti vody je ze zdravotního hlediska prospěšný. Napomáhá ke zdravému růstu a zabraňuje odvápnění organizmu. Je tedy doporučeno konzumovat spíše vodu tvrdší. Striktní hodnoty tvrdosti vody, jež by bylo nutné dodržovat, legislativa neupravuje. Ve vyhlášce pro pitnou vodu je však stanoveno doporučené rozmezí 2,0-3,5 mmol/l. Tyto hodnoty odpovídají obvyklému složení vody z vodovodu v českých domácnostech, která tak představuje nejpřístupnější zdroj vápníku pro lidský organizmus. Tento názor je však potřeba brát s rezervou, protože existují i opačné studie.

Konkrétně:

V České Skalici je voda podle rozborů tvrdá v rozmezí od 4,3 do 4,6 mmol na výstupu z úpravny. Pokud se používala výhradně voda z Polické pánve (dva roky po dobu rekonstrukce úpravny vody v našem městě) tak její tvrdost byla 1,77 mmol. Tvrdost pitné vody z místních zdrojů vrtů J9 a J9b je snižována mícháním v poměru cca 1:3 s nakupovanou vodou z Vaku Náchod, což samozřejmě představuje vyšší náklady za nakoupenou vodu. Poslední rozbor takto ředěné vody byl 3,95 mmol na výstupu z úpravny. Voda z Pivovarské studny má tvrdost 1,93 mmol, ale jedná se o vodu povrchovou. Hloubka studny je 6 m a její vydatnost nepřekračuje 7 l/s. Voda tedy ve městě má ve spotřebišti rozdílnou tvrdost podle polohy bydliště.

Závěr:

Pracovníci Českoskalických vodáren jsou si tvrdosti vody plně vědomi, a proto se snaží přimícháváním vody z Polické pánve k pitné vodě z domácího zdroje snižovat její tvrdost. Současně využíváme na maximum vodu z Pivovarské studny. Tady je, ale problém, že její vydatnost není v letních měsících spolehlivá, zvlášť v období sucha. V letošním roce 2018 v letním období klesla vydatnost Pivovarské studny o 30%. U části Malé Skalice je situace navíc specifická v tom, že je zásobována přímo výtlakem z úpravny, kterým se vyrobená pitná voda dopravuje na vodojem a měkčí voda z Pivovarské studny se do této části České Skalice vůbec nedostane. Svůj vliv na zvýšenou tvrdost vody v síti mají také výpadky dodávky vody z Polické pánve způsobené poruchami na síti, které nemůžeme ovlivnit a mohou být i dlouhodobé. Pak musíme využívat vodu čistě z místních zdrojů, tedy tvrdší a k ředění nedochází. Na druhou stranu tím, že se v regionu využívá voda z podzemních vrtů a tedy nutně tvrdší, se vyhýbáme měkké povrchové vodě, která není tak zcela bez rizik. Podle posledních zjištění obsahuje voda z povrchových zdrojů například mikroplasty.

Viz zde:  https://www.cistavoda.cz/blog/mikroplasty-ve-vode/

Z veřejných zdrojů zpracoval: Antonín Bednář, jednatel společnosti Českoskalické vodárny, s.r.o.


Jazykové verze


Vyhledávání