Cesta: Aktuality / Akce ODKANALIZOVÁNÍ


Akce ODKANALIZOVÁNÍ

Zveřejňujeme souhrnnou informaci k vodovodním a kanalizačním přípojkám.

Vodovodní a kanalizační přípojky

Hlavní zájem na udržování vodovodní a kanalizační přípojky v dobrém stavebním stavu by měl mít zejména jejich vlastník, resp. vlastník připojené nemovitosti.

Vlastníkem vodovodní přípojky; zřízené před 1. 1. 2002, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak; vlastníkem přípojek zřízených po tomto datu je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. Kanalizační a vodovodní přípojky nejsou součástí pozemku, ve kterém jsou umístěny.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek na veřejném prostranství hradí provozovatel v rámci provozních prostředků zahrnovaných do ceny pro vodné a stočné. Na neveřejných pozemcích opravy a údržbu zajišťuje vlastník přípojky. 

Co je vodovodní přípojka?

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Co je kanalizační přípojka? 

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

Kanalizační přípojka není vodním dílem. 

Co je povinen zajistit vlastník vodovodní přípojky?

Vlastník zajistí, aby přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodním řadu.

Co je povinen zajistit vlastník kanalizační přípojky?

Vlastník kanalizační přípojky zajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a užívána tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

Na čí náklady se přípojky zřizují?

Vodovodní i kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Co je údržba?

Údržbou jsou například práce spojené s úpravou povrchu nad přípojkou způsobené sedáním zeminy ve výkopové rýze a kontrolou zda pokles není způsoben nezjevným únikem, úpravou povrchu kolem poklopů, ovládacích armatur na vodovodních a kanalizačních přípojkách. U kanalizačních přípojek odstraňování náletového porostu, pokud by mohlo být příčinou prorůstání kořenů do potrubí.

Co je oprava?

Opravou jsou například práce spojené s odstraněním poruchy potrubí přípojek z důvodu nadměrného zatížení pojezdem, pokud není znám viník, odstranění bodové nebo podélné poruchy potrubí způsobené např. bludnými proudy u kovového potrubí nebo vadou použitého materiálu (podélná porucha v důsledku vady materiálu může zahrnovat i celou trubku), výměna případných armatur na vodovodní přípojce, čištění kanalizační přípojky pokud se neprokáže ucpání předměty, které nejsou přirozenou součástí odpadních vod. Zpravidla se čistí celá přípojka a náklady se dělí podílově podle délky přípojky pod veřejným prostranstvím a ostatní plochou.

Co není opravou?

Opravou není výměna potrubí po uplynutí jeho životnosti nebo v důsledku rychlé koroze, popřípadě výměna potrubí z nevyhovujícího materiálu např. olova. 

Napojení na vodovodní a kanalizační síť

Základní informace

 • Investorem nově budované vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti nebo pozemku, které se na veřejný vodovod připojují 
 • Náklady spojené s opravou a údržbou vodovodní přípojky na veřejném prostranství hradí provozovatel vodovodu Českoskalické vodárny, s.r.o.
 • Náklady spojené s rekonstrukcí vodovodní přípojky hradí vlastník připojené nemovitosti 
 • Vlastníci objektů určených k asanaci na základě rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby jsou povinni zajistit odstranění vodovodní přípojky na svůj náklad, přičemž způsob jejího odstranění musí být dopředu dohodnut s provozovatelem 
 • Provozovatel vodovodu je účastníkem správního řízení v řízení o vydání územního souhlasu, stavebního povolení vodovodní přípojky; přitom sleduje, zda byly splněny podmínky, které uplatňoval ve svém vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Je-li přípojka kolaudována (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole přípojky), je provozovatel povinen osadit vodoměr a uzavřít písemnou smlouvu o dodávce vody z veřejného vodovodu 
 • Investor domovní části vodovodní přípojky je povinen oznámit provozovateli předpokládané množství vody, které bude odebíráno z veřejného vodovodu 
 • Umístění vodovodní přípojky a vodoměru navrhne projektant a poté předloží k odsouhlasení provozovateli 
 • Připojení vodovodní přípojky na veřejný vodovodní řad může provést pouze provozovatel nebo s jeho souhlasem jiná oprávněná stavební organizace

Jak postupovat při napojení, uzavření smluvní podmínek

 • U Českoskalických vodáren, s.r.o., si prověřit, zda je možné připojení na veřejný vodovod (s ohledem na kapacitu, technický stav sítí, atd.). Pokud ano, zajistit zpracování projektové dokumentace vodovodní přípojky a tu předložit k odsouhlasení provozovateli vodovodu.
 • Zajistit vyjádření ostatních správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených pozemků, vyřídit povolení záboru a rozkopávek pokud to bude navržená trasa vyžadovat 
 • Vyřídit územní souhlas popř. stavební povolení u příslušného stavebního úřadu 
 • Uzavřít smlouvu na realizaci vodovodní přípojky s dodavatelskou firmou. Po dokončení přípojky zajistit kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas v případech, kdy to vyžaduje stavební zákon 
 • Před podáním žádosti o kolaudaci vodovodní přípojky nebo při kolaudačním řízení (tam, kde není nařízena kolaudace po dokončení a kontrole stavby) předat provozovateli dokumentaci skutečného provedení přípojky - stručný technický popis, přehlednou situaci, výkres vodoměrné sestavy a případně vodoměrné šachty (nejlépe v digitální podobě ve formátu dgn) 
 • Odběr vody z veřejného vodovodu je možný až po podpisu smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu.
 • U kanalizačních přípojek platí obdobný postup.

Zdroj: Zákon o vodovodech a kanalizacích, Ing. Vladimír Chaloupka a kolektiv, otevřené zdroje.

Bc. Antonín Bednář | ředitel Českoskalických vodáren | 29.9.2011Jazykové verze


Vyhledávání