Cesta: Samospráva / Zastupitelstvo města / Jednací řád


Znak města Česká SkaliceJednací řád Zastupitelstva města Česká Skalice

ÚPLNÉ ZNĚNÍ JEDNACÍHO ŘÁDU Zastupitelstva města Česká Skalice

ze dne 19. 12. 2016

Zastupitelstvo města Česká Skalice v souladu s ustanovením § 96 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává tento jednací  řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání Zastupitelstva města Česká Skalice (dále jen zastupitelstva).

 

§ 1

1)    Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení, volbu orgánů obce a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky spojené s jeho činností.

2)    O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popřípadě o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

 

§ 2

Pravomoci zastupitelstva

1)    Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti města, které jsou uvedeny v ustanovení § 84 odst. 2 zákona. Zastupitelstvo si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě města podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona.

2)    Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodovat o majetkoprávních úkonech uvedených v § 85 zákona.

 

§ 3

Svolání jednání zastupitelstva

1)    Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Svolává je nejpozději 7 dnů před termínem jednání.

2)    Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů od doručení žádosti.

 

§ 4

Příprava zasedání zastupitelstva

1)     Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta podle programu stanoveného radou města, přitom stanoví zejména:

      a) dobu a místo jednání,

      b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů,

      c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření.

2)     Návrhy rady, výborů nebo členů zastupitelstva se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva, nebo písemně.

3)     Materiály určené pro jednání zastupitelstva předkládá navrhovatel v písemné a v elektronické podobě městskému úřadu tak, aby mohly být doručeny členům zastupitelstva a zveřejněny na webových stránkách města, nejpozději 6 dní před dnem jednání zastupitelstva.

4)     Pokud je svolavatelem jednání skupina zastupitelů nebo hejtman kraje (dle zákona č. 128 Sb., § 92 odst. 1), poskytne městský úřad svolavatelům potřebnou součinnost a informace.

 

5)     Materiály pro jednání zastupitelstva obsahují:

 a) název materiálu,

b) jeho obsah,

c) důvodovou zprávu a návrh usnesení.

6)     Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně a objektivně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření. Předkladatel odpovídá za soulad předkládaných materiálů s obecně závaznými předpisy.

7)     O místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva informuje starosta  občany  města nejpozději 7 dnů před termínem jednání zastupitelstva, a to na úřední desce městského úřadu, případně prostřednictvím místního tisku nebo jiným vhodným způsobem. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

 

§ 5

Program jednání

1)     Program jednání zastupitelstva navrhuje rada města. Právo předkládat návrhy k zařazení na program jednání zastupitelstva mají jeho členové, rada města a výbory.

2)     Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program,  a o návrzích, s jejichž zařazením  vysloví zastupitelstvo souhlas.

3)     Prvním pracovním bodem jednání zastupitelstva je zpravidla veřejná diskuse k aktuálním   záležitostem města, které se mohou  aktivně účastnit všichni občané města  přítomní na zasedání zastupitelstva, dále osoby, jimž dává možnost hovořit na zastupitelstvu zákon,  osoby, jimž možnost hovořit schválí zastupitelstvo.

 

§ 6

Usnášeníschopnost a účast členů zastupitelstva na jednání 

1)     Zasedání zastupitelstva je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

2)     Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina  všech členů zastupitelstva, může starosta začátek zasedání o  30 minut odložit. Pokud ani po této době není zasedání  zastupitelstva usnášeníschopné, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k témuž programu.

3)     Stane-li se zasedání zastupitelstva neusnášeníschopné v jeho průběhu, přeruší starosta zasedání na 30 minut. Pokud ani po této době není zasedání zastupitelstva usnášeníschopné, ukončí  starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové zasedání   zastupitelstva.

4)     Členové zastupitelstva jsou povinni se účastnit každého jednání, jinak jsou povinni omluvit se starostovi předem s udáním důvodu.

5)     Účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

 

§ 7

Průběh jednání zastupitelstva

1)     Průběh jednání zastupitelstva řídí zpravidla starosta (dále jen předsedající). O průběhu jednání se pořídí zápis.  Zastupitelstvo si může zvolit pracovní předsednictvo, jehož členy tvoří členové zastupitelstva.

2)     Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Ukončuje a přerušuje zasedání zastupitelstva a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.

3)     Na začátku zasedání zastupitelstvo volí dva ověřovatele zápisu a návrhovou komisi. Dále dle potřeby a programu jednání volí mandátovou komisi a volební komisi. Člen zastupitelstva nesmí být členem návrhové komise při dvou po sobě následujících zasedáních zastupitelstva.

4)     V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje usnášeníschopnost zasedání, dá schválit program jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího zasedání a zda proti němu byly podány námitky.

5)     Zápis, proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů zápisu.

6)     Zápis z předchozího zasedání je při jednání zastupitelstva vyložen k nahlédnutí.

7)     Úvodní slovo k materiálům zařazených na program jednání přednesou jejich předkladatelé.

8)     Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva mají jeho členové, rada a výbory. Rozpravy se mohou zúčastnit i přítomní občané města Česká Skalice ve smyslu § 16 odst. 1. zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích. Rozpravy se může zúčastnit i přítomná fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města Česká Skalice nemovitost a osoba, která dosáhla věku 18 let je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, a která byla vyhlášena ve smyslu § 17 (dále jen osoby). Tyto osoby mohou přednést k projednávanému bodu své stanovisko až poté, co svoje diskusní příspěvky přednesou členové zastupitelstva. Jednotlivé stanovisko musí být předneseno ve lhůtě 3 minut. Každá osoba může k projednávanému bodu přednést pouze jedno stanovisko. Výjimku může povolit předsedající. Do rozpravy se přihlašují účastníci písemně nebo zvednutím ruky. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů, což je signalizováno „T“ vytvořených z dlaní zvednutých rukou.

9)     Starosta předkládá zastupitelstvu k rozhodnutí usnesení rady města v otázkách samostatné působnosti, jejichž výkon pro nesprávnost pozastavil.

10)  Zastupitelstvo může v průběhu jednání bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu k více bodům programu.

11)  Do diskuse se mohou členové zastupitelstva přihlásit jenom do konce rozpravy.

12)  Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

13)  Nemluví-li řečník k věci nebo opakuje-li stejné stanovisko, může mu předsedající po upozornění odejmout slovo.

14)  Předsedající je oprávněn odejmout diskutujícímu slovo, pokud k dané věci vystupuje opakovaně.

15)  Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva, o návrhu se hlasuje bez rozpravy a to 2/3 většinou přítomných členů zastupitelstva.

16)  Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva. Předsedající může po prvním napomenutí vykázat rušitele ze zasedací místnosti.  V případě, že rušitelem je člen zastupitelstva, rozhodne o jeho vykázání a na návrh předsedajícího zastupitelstvo hlasováním bez předcházející rozpravy a to 2/3 většinou přítomných členů zastupitelstva. Vykázanému členu zastupitelstva musí být umožněn přístup do zasedací místnosti před zahájením hlasování.  

17)  Každý zastupitel má právo vyzvat přítomného příslušného vedoucího odboru nebo právního zástupce města, aby před přijetím usnesení sdělil zastupitelům odborné stanovisko k projednávané záležitosti.

18)  Na základě návrhu předsedajícího může být k projednávaným bodům uděleno slovo další třetí osobě. O možnosti vystoupení této osoby rozhoduje na návrh předsedajícího svým rozhodnutím zastupitelstvo.

 

§ 8

Příprava usnesení zastupitelstva

1)     Návrh na usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

2)     Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání: závěry, opatření a způsob   kontroly musí být v usnesení formulovány  stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění  ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu předkládá návrhová komise.

3)     Usnesením zastupitelstva se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členům zastupitelstva, výborům a radě města.

4)     Usnesení musí dále obsahovat výsledek hlasování s uvedením počtu hlasů.

 

§ 9

Hlasování

1)     Zastupitelstvo je schopno usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2)     Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3)     Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.

4)     V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

5)     Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohadovacím řízení. Předsedající v tomto případě vyzve volební strany zastoupené v zastupitelstvu, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení, a zasedání zastupitelstva přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat.

6)     Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý. Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, vypracuje návrhová komise nový návrh usnesení.

7)     Hlasování se provádí veřejně, pokud zákon nebo zastupitelstvo neurčí hlasování tajné. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh, proti návrhu nebo zdržel se hlasování. V případě jmenovitého hlasování se jednotliví členové zastupitelstva vyjadřují stejným způsobem ústně nebo prostřednictvím hlasovacího zařízení. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.

8)     Usnesení zastupitelstva a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným členem rady.

9)     Zveřejnění usnesení zastupitelstva se provádí na úřední desce městského úřadu, pokud není zákonem stanovena jiná forma zveřejnění a na internetových stránkách města, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

 

§ 10

Volby

1)     Volby se provádějí veřejně nebo tajně na základě usnesení zastupitelstva, které předchází vlastním volbám. Pokud zastupitel požádá, musí být jmenovitě jeho hlasování uvedeno v zápise.

a)     nezíská-li žádný nebo někteří z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva, koná se druhé kolo volby;

b)     do druhého kola postupují kandidáti, kteří získali v prvém kole nejvyšší počet hlasů v počtu o jednoho vyšším než je počet volených neobsazených míst. Je-li více kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů, postupují do druhého kola všichni takoví kandidáti;

c)     ve druhém kole je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva;

d)     nebyl-li žádný kandidát zvolen ani ve druhém kole, koná se do 15 dnů nová volba podle tohoto volebního řádu.;

 

2)     Veřejná volba se provádí zdvižením ruky. O kandidátech se hlasuje v abecedním pořadí.

a)     při hlasování o více kandidátech na jednu funkci může každý člen zastupitelstva města hlasovat pro kteréhokoliv kandidáta bez ohledu na předcházející hlasování. Zvolením kandidátů v počtu volených funkcí je jednotlivá veřejná volba skončena;

b)     kandidát je zvolen, získal-li nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva;

 

3)     Tajná volba se provádí:

a)     před zahájením volby v každém kole zkontroluje volební komise volební schránky a zapečetí je. Zkontroluje též, zda jsou připraveny hlasovací lístky s předtištěnými jmény kandidátů, a zda jsou parafovány členy volební komise.

b)     jména kandidátů jsou na hlasovacích lístcích uvedena v abecedním pořadí a před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo;

c)     pro úpravu hlasovacího lístků je určen zvláštní prostor tak, aby byla zaručena tajnost hlasování;

d)     přítomni sčítání výsledků volby jsou pouze členové volební komise;

e)     zastupitel volí tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a)     souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho jménem; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne takto „X“;

b)     nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů takto „X“;

f)      zastupitel volí v případě, že se volí více jak jeden kandidát (hromadně) tak, že na hlasovacím lístku vyjádří

a)     souhlas nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro obsazení míst, zakroužkováním pořadových čísel před jejich jmény; pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne takto „X“;

b)     nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů takto „X“;

g)     neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném než vydaném tiskopise a ten, který je upraven jiným způsobem, než je stanoveno v odstavcích e) a f). Dodatečně dopisované jméno kandidáta, který nebyl navržen, nezpůsobuje neplatnost hlasovacího lístku; takový kandidát se však pro volbu nezapočítává;

h)    vznikne-li pochybnost o platnosti hlasovacího lístku, rozhodne o ní volební komise, která to poznamená v zápise o výsledku hlasování;

i)      v prvém kole je zvolen kandidát (kandidáti), který(ří) získal(i) nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva.

 

§ 11

Dotazy členů zastupitelstva

1)     Členové zastupitelstva mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města, na její jednotlivé členy, na další orgány města, na vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených městem a požadovat od nich vysvětlení.

2)     Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně, připomínky a dotazy, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

3)     Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města na následujícím zasedání zastupitelstva. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko zastupitelstvo.

4)     Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva se zaznamenávají v zápise a o jejich vyřízení je vedena evidence u městského úřadu.

 

§ 12

Ukončení zasedání zastupitelstva

1)     Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo.

2)     Předsedající rovněž prohlásí zasedání za ukončené, stane-li se zasedání neusnášeníschopné (viz § 6, odst. 3) nebo z jiných závažných  důvodů, které znemožňují nerušené jednání.

 

§ 13

Pracovní komise

1)     Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2)     Do těchto komisí zastupitelstvo volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

3)     Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva.

 

§ 14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

1)     O průběhu jednání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá městský úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy  o jejich  plnění.

2)     Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.  Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání písemně a materiály dle § 4, odst. 3).

3)     V zápisu se uvádí:

-        den a místo jednání

-        jméno předsedajícího

-        hodina zahájení a ukončení

-        doba přerušení

-        jména určených ověřovatelů zápisu

-        jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva

-        program jednání

-        průběh jednání a rozpravy

-        podané návrhy

-        výsledek hlasování

-        podané dotazy

-        schválené znění usnesení

-        další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva měly stát součástí zápisu

-        stanovisko člena zastupitelstva, pokud si tento přeje, aby bylo v zápise písemně  zaznamenáno.

4)    Zápis se vyhotovuje do 10 pracovních dnů po skončení zasedání a podepisují jej starosta, místostarosta a ověřovatelé zápisu. Ve lhůtě do 10 pracovních dnů po skončení zasedání se zápis z jednání zastupitelstva zveřejní na internetových stránkách při respektování zákona o ochraně osobních údajů. Zápis musí být uložen na městském úřadě k nahlédnutí v sekretariátu starosty. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu se rozhoduje na nejbližší zasedání zastupitelstva. V souladu se spisovým a skartačním řádem je po uplynutí zákonné lhůty zápis předán příslušnému archivu k archivaci.

5) Průběh jednání zastupitelstva je audiovizuálně přenášen na webové stránky města, kde je volně dostupný pro občany. Audiovizuální záznam je uchován pro potřebu informovanosti občanů a je uložen v souladu se spisovým a skartačním řádem. Předsedající poučí při zahájení schůze přítomné o pořizování audiovizuální přenosu z jednání.

§ 15

Závěrečná ustanovení

1)     V případě pochybností ve výkladu a postupu podle tohoto jednacího řádu se použije příslušných ustanovení zákona o  obcích a zákonů souvisejících.

2)     Tento jednací řád zastupitelstva města byl schválen dne 19. 12. 2016, tím se ruší jednací řád ze dne 6. 12. 2010 ve znění všech pozdějších dodatků.

V České Skalici dne 19. 12. 2016

 

Bc. Martin Staněk DiS., starostaJazykové verze


Vyhledávání