Cesta: Naše město / Přehrada Rozkoš a autokemp


Údolní nádrž Rozkoš

Východočeské moře, jak bývá Rozkoš často nazývána, má rozlohu 800 hektarů a průměrnou hloubku 10 m. Přehrada především zabraňuje povodním na řece Úpě, ale je také oblíbeným místem tisíců vodymilovných rekreantů z celé Evropy. Svojí polohou v podhůří Orlických hor a Krkonoš láká návštěvníky z kopců k příjemnému osvěžení ve svých vodách. Milovníci vodních sportů a zejména surfování si na Rozkoši rozhodně přijdou na své. Při silnici z České Skalice do Náchoda se rozkládá Autokempink Rozkoš s celoročním provozem. Jeho kapacita je 3 500 osob. K dispozici je 300 lůžek v chatkách, plocha pro 800 stanů a 90 karavanů. Návštěvníci v kempu naleznou také letní kino, hotel, restaurace, stánky s rychlým občerstvením, minigolf, půjčovnu kol a sportovních potřeb, vodní tobogán, dětský motokros, saunu, dětské hřiště. Přehrada je vyhledávaným místem rodinné rekreace, milovníků vodních sportů a rybářů. 

Návštěvníci autokempinku se mohou seznámit v blízkém i vzdálenějším okolí s řadou kulturních zařízení, památek i přírodních krás. V kempu si lze zakoupit rybářskou povolenku. Ryby se zde mohou lovit celoročně, mimo období, kdy je nádrž zamrzlá, a tak je kempink vyhledáván rybáři nejen z Čech, Moravy a Slezska, ale i ze zahraničí. A rekordní úlovky? Až metrové štiky a více než desetikilogramoví kapři. V květnu a červnu je kemp navštěvován zejména školními výlety.

Autocamping Rozkoš

Adresa: T. G. Masaryka 836
552 03, Česká Skalice
Telefon: 491 451 112
Fax: 491 452 400
E-mail: atc@atcrozkos.cz
Web: www.atcrozkos.cz

 

Pravidla k ochraně vodního díla Rozkoš

Tato pravidla se vztahují na vlastní vodní dílo Rozkoš (dále jen VD Rozkoš), které se nachází na území obcí Česká Skalice, Nahořany, Provodov-Šonov a Velká Jesenice (katastrální území Česká Skalice, Spyta Zlíč, Ratibořice, Velká Jesenice, Lhota u Nahořan, Doubravice, Šonov u Nového Města, Provodov, Domkov, Šeřeč a Kleny), a k němu přilehlé pozemky.

 

Popis VD Rozkoš

O výstavbě nádrže České Skalice se uvažovalo již v roce 1923. Podle povšechného projektu měla být zemní přehrada umístěna na potoku Rozkoš v místě bývalé rybniční hráze Na Končinách a do nádrže měly být převáděny zvýšené průtoky z Úpy. V roce 1939 byl zpracován generální projekt, který kromě přehradní hráze dále navrhoval výstavbu jezu na Úpě ve Zlíči s průběžnou vodní elektrárnou a přivaděčem vody do nádrže a výstavbu přehrady                     v Pekle na Metuji s průběžnou vodní elektrárnou, přivaděčem vody a špičkovou přečerpávací vodní elektrárnou u Domkova. Podle tohoto projektu probíhala v letech 1946-1950 příprava stavby s tím, že přehradní profil byl pro lepší geologické podmínky posunut o 800 m po proudu k Velké Jesenici. V roce 1951 byly zahájeny práce na příjezdové komunikaci a domcích pro obsluhu, které byly o rok později zastaveny pro nedostatečnou přípravu celé stavby z hlediska nových předpisů. V roce 1958 se hledaly nové vodní zdroje pro zemědělské závlahy podél Labe od Jaroměře po Opatovice nad Labem a akumulační nádrž u Velké Jesenice mohla odpouštěním vody během vegetačního období tento problém vyřešit. Proto byl v roce 1960 schválen nový investiční záměr, který však řešil pouze výstavbu na potoce Rozkoš a jezu na Úpě s přivaděčem vody do nádrže. Metujská větev včetně energetického využití všech objektů byla přesunuta do 2. etapy výstavby. Výstavba vodního díla byla prováděna v letech 1965-1972 a povolení k trvalému provozu udělilo Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ke dni 1.1.1976. Druhá etapa výstavby dosud nebyla realizována.

Typ hráze:

přímá sypaná zemní se středním těsněním ze sprašových hlín

Hlavní hráz:

výška nad terénem 19 m

délka v koruně 412,5 m

kóta koruny 285,1 m.n.m.

Rovenská hráz:

max. výška 12 m

délka v koruně 1760 m

délka 2337 m

Úpský přivaděč:           

max. kapacita koryta 150 m3/s

Hydrologická data:

plocha povodí k profilu jezu ve Zlíči 415,4 km2

průměrný průtok 6,4 m3/s

stoletý průtok 256 m3/s

roční výpar z nádrže 630 mm

zatopená plocha 9870 tis.m2

objem nádrže 76327 tis.m3

 

Účel a využití VD Rozkoš

Hlavním účelem VD Rozkoš je převod  vody z Úpy a její akumulace v zásobním prostoru nádrže, s využitím pro:

a)    kompenzační nadlepšování průtoků v Labi do profilu Opatovice nad Labem k zajištění:

-        minimálního průtoku pod jezem Opatovice (5 m3/s)

-        odběrů vody pro Elektrárnu Opatovice

-        převodu vody do Opatovického kanálu (1,5 m3/s)

 

b)    dotací průtoků Rozkošského potoka pod nádrží k zajištění:

-        minimálního průtoku (0,080 m3/s)odběrů vody pro závlahy z Rozkošského potoka

-        odběrů vody pro průtočné sádky, které lze uskutečnit vypouštěním min.průtoku přes sádky

 

Dalším účelem je částečná ochrana města Česká Skalice a dalších obcí při řece Úpě až po Jaroměř zadržováním povodňových průtoků Úpy a Rozkošského potoka.

Objem vody v nádrži nad hodnotami dispečerských objemů lze využít k nadlepšování průtoků pro energetické využití.

Dalšími účely VD Rozkoš jsou rybní hospodářství (klecový odchov a sportovní rybaření), vodní sporty a rekreace u vody. Nádrž dále plní ekologicko-biologickou funkci.

 

 

Obecné zásady pro činnosti vykonávané na vodní nádrži VD Rozkoš a přilehlých pozemcích (veřejný pořádek, bezpečnost, plavba….)

Při činnostech vykonávaných na vodní nádrži VD Rozkoš a přilehlých pozemcích nesmí být ohrožována jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušováno přírodní prostředí, zhoršovány odtokové poměry, poškozovány břehy, hráze, vlastní vodní dílo a jeho zařízení, zařízení pro chov ryb a porušována práva a právem chráněné zájmy jiných.

 

Při činnostech je třeba zejména

1)    udržovat čistotu a pořádek, zdržet se činnosti, kterou by se znečišťoval terén, půda, voda nebo ovzduší;

2)    ukládat odpady na místa k tomu vyhrazená, provozovatelé rekreačních a stravovacích zařízení, tábořišť apod. jsou povinni zabezpečovat jejich likvidaci v souladu s platnými předpisy;

3)    motorová a přípojná vozidla lze provozovat jen na veřejně přístupných pozemních komunikacích a v souladu se zákonem o silničním provoze,

4)    není dovoleno poškozovat pobřežní bylinnou vegetaci, pro kácení stromů a keřů platí závazné předpisy o ochraně přírody a krajiny a je třeba zvláštní písemné povolení;

5)    sportovní rybolov mohou provozovat pouze držitelé platných rybářských lístků a povolenek k rybolovu; musí být plně respektován rybářský řád a pravidla daná pro rybářský revír VD Rozkoš v Soupisu (popisu) rybářských revírů pro daný rok;

6)    každý, kdo zachází v prostoru zátopy i navazujícího pobřeží kolem vodního díla se závadnými látkami (veškeré látky, které mohou ohrozit jakost vody – např. pohonné hmoty, oleje, mycí prostředky a další), je povinen učinit taková opatření, aby tyto látky nevnikly do povrchových ani podzemních vod a neohrozily jejich kvalitu;

7)    vodní nádrž VD Rozkoš je Ministerstvem zdravotnictví určena jako povrchová voda ke koupání osob; z tohoto důvodu musí být hospodaření na přilehlých zemědělských plochách zajištěno takovým způsobem, aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů, odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a negativnímu ovlivnění jakosti vody;

8)    stanování, táboření a rozdělávání ohňů lze provádět jen na místech k tomu určeném; přespávání ve volné přírodě na území přilehlém k VD Rozkoš je zakázáno;

9)    vstup do vody a koupání mimo k tomu vyhrazené prostory je na vlastní nebezpečí; rovněž tak vstup na led zmrzlé hladiny VD Rozkoš;

10)  při plavbě malých plavidel musí být dodržován Řád plavební bezpečnosti; plavba plavidel se spalovacími motory je možná pouze ve vzdálenosti min. 25 m od břehů nádrže a pouze ve výtlačném režimu, nejvýše do rychlosti 25 km/h; plavba vodních skútrů, plavidel v kluzu a vodní lyžování je zakázáno.

 

Důležité kontakty

Správce VD Rozkoš:

Povodí Labe, státní podnik - Závod Hradec Králové - 495 088 111

Vodoprávní úřad:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje – 495 817 111

Městský úřad Náchod – 491 405 111

Městský úřad Nové Město nad Metují – 491 419 611

Obecní stavební úřad: 

Městský úřad Česká Skalice – 491 490 011

Městský úřad Nové Město nad Metují – 491 419 611

Výkon rybářského práva:

ČRS - Východočeský územní svaz  - 495 214 940

Plavební úřad:

Státní plavební správa, pobočka Děčín – 412 557 411

Obce:  

Česká Skalice – 491 490 011

Provodov – Šonov – 491 474 077

Nahořany – 491 474 102

Velká Jesenice – 491 459 256

Policie ČR:

158

Městská policie Česká Skalice:

491 490 081

 

Městská policie Nové Město nad Metují:

491 473 156

Zdravotní záchranná služba:

155

Hasičský záchranný sbor:

150

 

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže Náchod:

491 421 554, 499 735 921


Přílohy ke stažení



CzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...

Jazykové verze