Cesta: Městský úřad / Informace / Vnitřní předpisy


Seznam vnitřních předpisůSeznam vnitřních předpisů

Všechny vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí na správním odboru Městského úřadu v České Skalici na adrese Třída T. G. Masaryka 80 (hala v přízemí - vchod B)

Evidenční

číslo

Název vnitřního předpisuPlatnostSchválil

1/01

Vedení hmotného a nehmotného majetku - Změna č. 01/2001

1.1.2001

starosta

1/02

Vymáhání pokut a správních poplatků

10.5.2002

starosta

2/02

Směrnice pro předávání funkcí

1.3.2002

tajemník

 

Řád veřejného pohřebiště + opatření ze dne 27.3.2006

1.7.2002

zastupit.

 

Kontrolní řád

1.1.2003

zastupit.

3/03

Organizační opatření – Zspásady oběhu účetních dokladů

1.9.2003

starosta

2/04

Směrnice pro zveřejňování informací na WWW

1.1.2004

starosta

4/04

Řízení příspěvkových organizací

26.4.2004

rada

6/04

Nařízení o zrušení některých opatření

5.9.2004

starosta

2/2005

Směrnice č. VP/2/05 - obecná k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

starosta

3/2005

Směrnice č. VP/3/05 k účetní uzávěrce pro zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

starosta

4/2005

Pokyny ke zpracování podkladů pro účetní uzávěrku pro zpracování daňového přiznání k DPH

1.10.2005

starosta

 

Povodňový plán

23.11.2005

rada

 

Vytvoření Fondu rozvoje bydlení

27.3.2006

zastupit.

1/2006

Zpřesnění postupu při vyřizování stížností

1.7.2006

starosta

 

Statut Penzionu Olga

1.1.2007

starosta

1/2007

Poskytování OOPP

1.1.2007

starosta

2/2007

Postup při přidělování a pronájmu měst. bytů a nebytových prostor

7.2.2007

starosta

3/2007

Směrnice pro umísťování a realizaci staveb či zařízení, kterými jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Česká Skalice

7.2.2007

rada

5/2007

Pokyn BOZP (řidiči referentských vozidel)

1.2.2007

starosta

6/2007

Postup při tvorbě právních předpisů a řídících aktů

1.5.2007

starosta

8/2007

Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků

3.5.2007

rada

9/2007

Nařízení velitele MP k povinnosti vést knihu zbraní a střeliva

3.5.2007

starosta

10/2007

Nařízení velitele MP ke zrušení některých nařízení a směrnic

4.5.2007

starosta

12/2007

Pracovní řád

1.5.2007

tajemník

13/2007

Knihovní řád

17.5.2007

rada

15/2007 Opatření k evidenci smluv uzavíraných městem Č. Skalice 16.5.2007 tajemník
16/2007 Směrnice o roznášce pošty + dodatek 31.5.2007 tajemník

17/2007

Směrnice pro stanovení cestovních náhrad

1.1.2007

starosta

19/2007

Zásady č. 19 - Statut KOS

28.11.2007

rada

 

Stanovení limitu telefonních poplatků služebních mobilních telefonů

1.1.2008

starosta

1/2008

Směrnice o aktualizaci digitální technické mapy města

1.1.2008

tajemník

3/2008

Opatření komise pro obřady a slavnosti

1.2.2008

starosta

5/2008

Nařízení o zrušení některých vnitřních předpisů

1.2.2008

tajemník

6/2008

Pokyn BOZP

1.2.2008

starosta

7/2008

Pravidla školení BOZP

1.2.2008

starosta

8/2008

Organizace zabezpečení požární ochrany

1.2.2008

starosta

9/2008

Požární poplachová směrnice

1.2.2008

starosta

11/2008

Prodej hmotného majetku "z nahodilé činnosti"

6.11.2008

tajemník

3/2009

Elektronizce veřejné správy - datové schránky

19.5.2009

starosta

4/2009

Veřejná služba

28.5.2009

tajemník

5/2009

Směrnice pro postup při odtažení vozidel

27.8.2009

starosta

7/2009

Směrnice o činnosti Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

starosta

8/2009

Nařízení velitele Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

starosta

1/2010

Směrnice pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat v katastru města Česká Skalice

11.1.2010

starosta

2/2010

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

1.2.2010

tajemník

3/2010

Zásada č. 03/2010 - Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného

21.1.2010

tajemník

4/2010

Nařízení - odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

6.2.2010

tajemník

5/2010

Výstrojní řád městské policie

26.2.2010

starosta

6/2010

Směrnice - Ztráty a nálezy

15.4.2010

tajemník

7/2010

Opatření pro sběr biologického odpadu v katastru České Skalice

15.4.2010

tajemník

9/2010

Krizový plán

24.6.2010

tajemník

10/2010

Operační plán zimní údržby

10.6.2010

rada

11/2010

Tvorba uličního názvosloví, označování ulic a číslování budov v katastru města Česká Skalice

5.8.2010

tajemník

12/2010

Dopravní koncepce města

8.9.2010

rada

3/2011

Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného

1.5.2011

rada

1/2012

Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek

1.3.2012 rada
2/2012

Směrnice číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu" včetně přílohy

1.10.2012 tajemník
3/2012

Směrnice č. 03/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Městském úřadě Česká Skalice

1.7.2012 tajemník
4/2012 Opatření číslo 04/2012 k evidenci smluv uzavíraných městem Česká Skalice 1.1.2013 tajemník
  Organizační opatření - zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů 1.1.2013 rada
1/2013  Stanovení výše cestovních náhrad č. 1/2013  1.1.2013 tajemník
1/2014 Směrnice o finanční kontrole města   ZM
2/2014 Směrnice o schvalování účetní závěrka Města Česká Skalice 1.3.2014 RM
3/2014 Směrnice o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 1.3.2014 RM
4/2014 Návštěvní a provozní řád sportovního areálu - fotbalového a školního hřiště v České Skalici na Žižkově kopci 15.6.2014 RM
6/2014 Směrnice o řízení a autoprovozu na MěÚ v České Skalici 1.12.2014 tajemník
7/2014 Pronájem městských bytů - přijímání kaucí při uzavírání nových nájemních smluv 1.9.2014 tajemník
  Statut Českoskalického zpravodaje 1.2.2015 RM
5/2015 Směrnice o řízení a organizaci autoprovozu MěÚ Česká Skalice 1.10.2015 tajemník
8/2015 Spisový řád 2016 aktualizace od 1.1.2017 1.1.2017  
1/2016 Organizační řád 1.1.2016 RM
6/2016 Pravidla pro přístup zaměstnanců do spisoven 1.10.2016 tajemník
1/2017 Ceník služeb a poplatků 2017 1.1.2017 RM
2/2017 Platový řád č. 2/2017 30.3.2017 tajemník
1/2017 Opatření č. 3/2017 k poskytování ošatného zaměstnancům a funkcionářům  1.4.2017 starosta

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...

Jazykové verze