Cesta: Městský úřad / Informace / Vnitřní předpisy


Seznam vnitřních předpisůSeznam vnitřních předpisů

Všechny vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí na sociálně správním odboru Městského úřadu v České Skalici na adrese Třída T. G. Masaryka 80 (hala v přízemí - vchod B)

Evidenční

číslo

Název vnitřního předpisuPlatnost

1/2001

Vedení hmotného a nehmotného majetku - Změna č. 1/2001

1.1.2001

1/2002

Vymáhání pokut a správních poplatků

10.5.2002

2/2002

Směrnice pro předávání funkcí

1.3.2002

2002

Řád veřejného pohřebiště 

1.7.2002

2002 Řád veřejného pohřebiště - opatření, kterým se mění a doplňuje řád veřejného pohřebiště 5.5.2016

2003

Kontrolní řád

1.1.2003

2/2004

Směrnice pro zveřejňování informací na WWW

1.1.2004

4/2004

Řízení příspěvkových organizací

26.4.2004

6/2004

Nařízení o zrušení některých opatření

5.9.2004

2/2005

Směrnice k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

3/2005

Směrnice k účetní uzávěrce pro zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

4/2005

Pokyny ke zpracování podkladů pro účetní uzávěrku pro zpracování daňového přiznání k DPH

1.10.2005

2005

Povodňový plán

23.11.2005

2006

Pravidla o vytvoření Fondu rozvoje bydlení

27.3.2006

1/2006

Zpřesnění postupu při vyřizování stížností

1.7.2006

2006

Statut Penzionu Olga

1.1.2007

3/2007

Směrnice pro umísťování a realizaci staveb či zařízení, kterými jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Česká Skalice

7.2.2007

5/2007

Pokyn BOZP (řidiči referentských vozidel)

1.2.2007

6/2007

Postup při tvorbě právních předpisů a řídících aktů

1.5.2007

8/2007

Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků

3.5.2007

9/2007 Nařízení velitele MP k povinnosti vést knihu zbraní a střeliva 3.5.2007
2006 Plán činnosti orgánů obce při vznku mimořádné události 17.5.2007
3/2007 Umísťování a realizace staveb či zařízení, kterými jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Česká Skalice 7.2.2007

10/2007

Nařízení velitele MP ke zrušení některých nařízení a směrnic

4.5.2007

12/2007

Pracovní řád

1.5.2007

13/2007

Knihovní řád

17.5.2007

16/2007 Směrnice o roznášce pošty 31.5.2007
16/2007 Směrnice o roznášce pošty - dodatek č. 2 ke směrnici o roznášce pošty 1.1.2016

19/2007

Statut Komise pro obřady a slavnosti

28.11.2007

 

Stanovení limitu telefonních poplatků služebních mobilních telefonů

1.1.2008

1/2008

Směrnice o aktualizaci digitální technické mapy města

1.1.2008

3/2008

Opatření komise pro obřady a slavnosti

1.2.2008

5/2008

Nařízení o zrušení některých vnitřních předpisů

1.2.2008

6/2008

Pokyn BOZP

1.2.2008

7/2008

Pravidla školení BOZP

1.2.2008

8/2008

Organizace zabezpečení požární ochrany

1.2.2008

9/2008

Požární poplachová směrnice

1.2.2008

11/2008

Prodej hmotného majetku "z nahodilé činnosti"

6.11.2008

3/2009

Elektronizce veřejné správy - datové schránky

19.5.2009

4/2009

Veřejná služba

28.5.2009

5/2009

Směrnice pro postup při odtažení vozidel

27.8.2009

7/2009

Směrnice o činnosti Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

8/2009

Nařízení velitele Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

1/2010

Směrnice pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat v katastru města Česká Skalice

11.1.2010

2/2010

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

1.2.2010

4/2010

Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků vetně příloh č. 1  a 2

6.2.2010

4/2010 Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků - dodatek č. 1 6.2.2010
4/2010 Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků - dodatek č. 2 2.1.2013
4/2010 Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků - dodatek č. 3 23.9.2016

5/2010

Výstrojní řád městské policie

26.2.2010

6/2010

Ztráty a nálezy

15.4.2010

7/2010

Opatření pro sběr biologického odpadu v katastru České Skalice

15.4.2010

9/2010

Krizový plán města

24.6.2010

9/2010 Krizový plán města - dodatek č. 1 16.12.2010

10/2010

Operační plán zimní údržby

10.6.2010

10/2010 Operační plán zimní údržby - příloha č. 1  

11/2010

Tvorba uličního názvosloví, označování ulic a číslování budov v katastru města Česká Skalice

5.8.2010

12/2010

Dopravní koncepce města

8.9.2010

1/2012

Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek

1.3.2012
3/2012

Aplikace zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Městském úřadě Česká Skalice

1.7.2012
2013 Koncepce bydlení města Česká Skalice 13.2.2013
1/2014 Finanční kontrola města Česká Skalice  
2/2014 Schvalování účetní závěrka města Česká Skalice 1.3.2014
3/2014 Směrnice o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 1.3.2014
4/2014 Návštěvní a provozní řád sportovního areálu - fotbalového a školního hřiště v České Skalici na Žižkově kopci 15.6.2014
7/2014 Pronájem městských bytů - přijímání kaucí při uzavírání nových nájemních smluv 1.9.2014
2015 Statut Českoskalického zpravodaje 1.2.2015
1/2015 Organizační řád 1.3.2015
1/2015 Tržní řád 1.4.2015
4/2015 Používání soukromých vozidel pro služební účely 1.7.2015
5/2015 Směrnice o řízení a organizaci autoprovozu MěÚ Česká Skalice 1.10.2015
8/2015 Spisový řád 2016 aktualizace od 1.1.2017 1.1.2017
6/2015 Postup pro vyúčtování energií při podružném měření 5.11.2015
7/2015 Příkaz starosty města Česká Skalice 1.1.2016
1/2016 Stanovení výše cestovních náhrad 1.1.2016
3/2016 Inventarizace majetku a závazků 1.3.2016
4/2016 Oběh a přezkušování účetních dokladů 1.3.2016
5/2016 Směrnice nedořešeno
6/2016 Pravidla přístupu do spisoven 1.10.2016
7/2016 Zadávání zakázek malého rozsahu 15.10.2016
8/2016 Pravidla pro evidenci smluv uzavíraných městem Česká Skalice 1.1.2017
2017 Ceník služeb a poplatků 2017 1.1.2017
1/2017 Používání soukromých vozidel pro služební účely 2017 1.1.2017
2/2017 Platový řád č. 2/2017 30.3.2017
3/2017 Opatření k poskytování ošatného zaměstnancům a funkcionářům  1.4.2017
4/2017 Vyřazení neplatných vnitřních předpisů 1.6.2017
5/2017 Poskytování OOPP 1.1.2017
6/2017 Kolektivní smlouva 1.7.2017

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...

Jazykové verze