Cesta: Městský úřad / Informace / Vnitřní předpisy


Seznam vnitřních předpisůSeznam vnitřních předpisů

Všechny vnitřní předpisy jsou k nahlédnutí na správním odboru Městského úřadu v České Skalici na adrese Třída T. G. Masaryka 80 (hala v přízemí - vchod B)

Číslo

Názevce

Platnost

Zodpovídá

Schválil

pořad.

evid.

1.

1/01

Vedení hmotného a nehmotného majetku - Změna č. 01/2001

1.1.2001

finanční

starosta

2.

1/02

Vymáhání pokut a správních poplatků

10.5.2002

finanční

starosta

3.

2/02

Směrnice pro předávání funkcí

1.3.2002

tajemník

tajemník

4.

 

Řád veřejného pohřebiště + opatření ze dne 27.3.2006

1.7.2002

starosta

zastupit.

5.

 

Kontrolní řád

1.1.2003

starosta

zastupit.

6.

3/03

Org. opatření – Zspásady oběhu účetních dokladů

1.9.2003

finanční

starosta

7.

2/04

Směrnice pro zveřejňování informací na WWW

1.1.2004

správní

starosta

8.

4/04

Řízení příspěvkových organizací

26.4.2004

starosta

rada

9.

6/04

Nařízení o zrušení některých opatření

5.9.2004

starosta

starosta

10.

2/2005

Směrnice č. VP/2/05 - obecná k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

finanční

starosta

11.

3/2005

Směrnice č. VP/3/05 k účetní uzávěrce pro zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty

1.10.2005

finanční

starosta

12.

4/2005

Pokyny ke zpracování podkladů pro účetní uzávěrku pro zpracování daňového přiznání k DPH

1.10.2005

finanční

starosta

13.

 

Povodňový plán

23.11.2005

starosta

rada

14.

 

Vytvoření Fondu rozvoje bydlení

27.3.2006

starosta

zastupit.

15.

1/2006

Zpřesnění postupu při vyřizování stížností

1.7.2006

správní

starosta

16.

 

Statut Penzionu Olga

1.1.2007

sociální

starosta

17.

2/2006

Platový řád + dodatek č. 1 a 2

1.1.2007

finanční

starosta

18.

1/2007

Poskytování OOPP

1.1.2007

finanční

starosta

19.

2/2007

Postup při přidělování a pronájmu měst. bytů a nebytových prostor

7.2.2007

majetek

starosta

20.

3/2007

Směrnice pro umísťování a realizaci staveb či zařízení, kterými jsou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Česká Skalice

7.2.2007

výstavba

rada

21.

5/2007

Pokyn BOZP (řidiči referentských vozidel)

1.2.2007

Jakl

starosta

22.

6/2007

Postup při tvorbě právních předpisů a řídících aktů

1.5.2007

tajemník

starosta

23.

7/2007

Pokyn o poskytování ošatného

26.4.2007

tajemník

starosta

24.

8/2007

Směrnice o zřízení komise k projednávání přestupků

3.5.2007

starosta

rada

25.

9/2007

Nařízení velitele MP k povinnosti vést knihu zbraní a střeliva

3.5.2007

MP

starosta

26.

10/2007

Nařízení velitele MP ke zrušení některých nařízení a směrnic

4.5.2007

MP

starosta

27.

12/2007

Pracovní řád

1.5.2007

tajemník

tajemník

28.

13/2007

Knihovní řád

17.5.2007

správní

rada

29. 15/2007 Opatření k evidenci smluv uzavíraných městem Č. Skalice 16.5.2007 tajemník tajemník
30. 16/2007 Směrnice o roznášce pošty + dodatekzp 31.5.2007 tajemník tajemník

31.

17/2007

Směrnice pro stanovení cestovních náhrad

1.1.2007

finanční

starosta

32.

19/2007

Zásady č. 19 - Statut KOS

28.11.2007

správní

rada

33.

 

Stanovení limitu telefonních poplatků služebních mobilních telefonů

1.1.2008

finanční

starosta

34. 

1/2008

Směrnice o aktualizaci digitální technické mapy města

1.1.2008

tajemník

tajemník

35.

3/2008

Opatření komise pro obřady a slavnosti

1.2.2008

správní

starosta

36.

5/2008

Nařízení o zrušení některých vnitřních předpisů

1.2.2008

tajemník

tajemník

37.

6/2008

Pokyn BOZP

1.2.2008

p. Jakl

starosta

38.

7/2008

Pravidla školení BOZP

1.2.2008

p. Jakl

starosta

39.

8/2008

Organizace zabezpečení požární ochrany

1.2.2008

p. Jakl

starosta

40

9/2008

Požární poplachová směrnice

1.2.2008

p. Jakl

starosta

41.

11/2008

Prodej hmotného majetku "z nahodilé činnosti"

6.11.2008

ved . TS, fin, inv.

tajemník

42.

3/2009

Elektronizce veřejné správy - datové schránky

19.5.2009

tajemník

starosta

43.

4/2009

Veřejná služba

28.5.2009

tajemník

tajemník

44.

5/2009

Směrnice pro postup při odtažení vozidel

27.8.2009

MP

starosta

45.

7/2009

Směrnice o činnosti Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

MP

starosta

46.

8/2009

Nařízení velitele Městské policie Česká Skalice

1.10.2009

MP

starosta

47.

1/2010

Směrnice pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat v katastru města Česká Skalice

11.1.2010

MP

starosta

48.

2/2010

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

1.2.2010

tajemník

tajemník

49.

3/2010

Zásada č. 03/2010 - Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného

21.1.2010

majetek

tajemník

50.

4/2010

Nařízení - odstraňování závad ve schůdnosti chodníků

6.2.2010

TS

tajemník

51.

5/2010

Výstrojní řád městské policie

26.2.2010

MP

starosta

52.

6/2010

Směrnice - Ztráty a nálezy

15.4.2010

správní

tajemník

53.

7/2010

Opatření pro sběr biologického odpadu v katastru České Skalice

15.4.2010

tajemník

tajemník

54.

9/2010

Krizový plán

24.6.2010

tajemník

tajemník

55.

10/2010

Operační plán zimní údržby

10.6.2010

starosta

rada

56.

11/2010

Tvorba uličního názvosloví, označování ulic a číslování budov v katastru města Česká Skalice

5.8.2010

správní

tajemník

57.

12/2010

Dopravní koncepce města

8.9.2010

starosta

rada

58.

3/2011

Pronájem nebytových prostor a stanovení cen nájemného

1.5.2011

majetek

rada

59. 1/2012

Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů, včetně dohadných položek

1.3.2012 ved . TS, fin, inv. rada
60. 2/2012

Směrnice číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek „malého rozsahu" včetně přílohy

1.10.2012 tajemník, vedoucí odborů tajemník
61. 3/2012

Směrnice č. 03/2012 o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech na Městském úřadě Česká Skalice

1.7.2012 tajemník tajemník
62. 4/2012 Opatření číslo 04/2012 k evidenci smluv uzavíraných městem Česká Skalice 1.1.2013 tajemník, vedoucí odborů tajemník
63.   Organizační opatření - zásady oběhu a přezkušování účetních dokladů 1.1.2013 tajemník rada
64. 1/2013  Stanovení výše cestovních náhrad č. 1/2013  1.1.2013 tajemník, vedoucí odborů tajemník
65. 1/2014 Směrnice o finanční kontrole města   starosta ZM
66. 2/2014 Směrnice o schvalování účetní závěrka Města Česká Skalice 1.3.2014 finanční RM
67. 3/2014 Směrnice o schvalování účetních závěrek zřízených příspěvkových organizací 1.3.2014 finanční RM
68. 4/2014 Návštěvní a provozní řád sportovního areálu - fotbalového a školního hřiště v České Skalici na Žižkově kopci 15.6.2014 starosta RM
69. 6/2014 Směrnice o řízení a autoprovozu na MěÚ v České Skalici 1.12.2014 urč. zam. tajemník
70. 7/2014 Pronájem městských bytů - přijímání kaucí při uzavírání nových nájemních smluv 1.9.2014 majetek tajemník
71.   Ceník služeb a poplatků 2015 5.1.2015  TS, fin., inv. starosta
72.   Statut Českoskalického zpravodaje 1.2.2015 sociálně správní RM
74. 5/2015 Směrnice o řízení a organizaci autoprovozu MěÚ Česká Skalice 1.10.2015 tajemník tajemník
75. 8/2015 Spisový řád 2016 aktualizace od 1.1.2017 1.1.2017 správní  
76. 1/2016 Organizační řád 1.1.2016 tajemník RM
77. 6/2016 Pravidla pro přístup zaměstnanců do spisoven 1.10.2016 správní tajemník

Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání

Načítám...

Jazykové verze