Cesta: Městský úřad / Informace / Dokumenty ke stažení


Dokumenty ke staženíDokumenty ke stažení

Dokumenty jsou seřazené podle jednotlivých odborů Městského úřadu v České Skalici:


Ceník služeb a poplatků

Ceník služeb a poplatků pro aktuální rok

 

Sociálně správní odbor:

Matrika

Žádost o vydání osvědčení právní způsobilosti manželství (formát pdf, 25,00 KB)

Žádost o vydání osvědčení právní způsobilosti partnerství (formát doc, 26,50 KB)

 

Evidence obyvatel

Tiskopis žádosti o nahlášení adresy pro doručování (formát pdf, 18,57 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě žadatele (formát pdf, 143.43 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě blízké nebo podává-li žádost zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Tiskopis žádosti o doručovací adresu (formát pdf, 202,70 KB)

Hlášení adresy pro doručování (formát pdf, 18.57 KB)

Žádost o poskytnutí informací k osobě blízké nebo podává-li žádost zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Žádost o zprostředkování kontaktu (formát pdf, 202,70 KB)

Žádost o poskyutnutí údajů k osobě žadatele (formát pdf, 143,43 KB)

Žádost o poskytnutí údajů - zákonný zástupce (formát pdf, 130,19 KB)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - nepřítomnost osoby (formát doc, 42,00 KB

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - oprávněná osoba (formát doc, 43,00 KB)

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu - spoluvlastník (formát doc 46,50 KB)

Výpis z rejstříku trestů (stránka htm)

 

Pečovatelská služba

Nabídka pečovatelská služby v České Skalici (formát pdf, 78,00 KB)

Ceník pečovatelské služby - viz Ceník služeb a poplatků

 

Odbor výstavby a životního prostředí

1. Předmět jednotlivých dokumentací dle požadavků stavebního zákona (tj. rozsah a obsah + náležitosti stavebního deníku)

Jednoduchý záznam o stavbě formát XPS, 139,87 KB
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě formát XPS, 179,24 KB
Náležitosti dokumentace bouracích prací formát XPS, 194,87 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení formát XPS, 254,28 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát XPS, 202,33 KB
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území formát XPS, 195,88 KB
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby formát XPS, 172,43 KB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona, pro vydání stavebního povolení, k uzavření veřejnoprávní smlouvy formát XPS, 338,11 KB
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby formát XPS, 337,72 KB
Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnut a stavebního povolení formát XPS, 344,98 KB
Zjednodušená dokumentace (pasport stavby) formát XPS, 156,03 KB
   

2. Žádosti - stavební zákon

P1 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby formát XPS, 229,66 KB
P2 žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území formát XPS, 258,50 KB
P3 žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území formát XPS, 310,26 KB
P4 žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků formát XPS, 204,17 KB
P5 žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu formát XPS, 189,09 KB
P6 žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení formát XPS, 219,48 KB
P7 žádost o územní souhlas formát XPS, 200,42 KB
P8 ohlášení stavby formát XPS, 252,82 KB
P9 žádost o stavební povolení formát XPS, 202,81 KB
P10 oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora formát XPS, 199,77 KB
P11 oznámení o užívání stavby formát XPS, 297,75 KB
P12 žádost o vydání kolaudačního souhlasu formát XPS, 297,46 KB
P13 žádost o povolení předčasného užívání stavby formát XPS, 302,75 KB
P14 oznámení změny v užívání stavby formát XPS, 192,6 KB
P15 ohlášení odstranění formát XPS, 249,9 KB
p16 žádost - návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí (jen pro stavby povolené dle původního stavebního zákona) formát XPS, 319,76 KB
p17 ohlášení stavby dle § 104 odst.1 písm. f) až k) stavebního zákona formát XPS, 297,46 KB
p18 žádost dodatečné povolení stavby formát XPS, 286,63 KB
p19 žádost o posouzení stavby dle § 125 stavebního zákona formát XPS, 265,26 KB
p20 žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu formát XPS, 264,46 KB
p21 žádost o souhlas dle § 15 stavebního zákona (tj. po vydání územního rozhodnutí pro speciální stavby) formát XPS, 261,32 KB
p22 žádost o územně plánovací informaci (pro vydání územního rozhodnutí, územního souhlasu) formát XPS, 268,88 KB
p23 žádost o změnu stavby před jejím dokončením (jen pro ty, kde bylo vydáno stavební povolení) formát XPS, 281,44 KB
   

3. Žádosti místní komunikace (silniční hospodářství)

k1 žádost o dopravní připojení (povolení sjezdu) formát XPS, 377,11 KB
k2 žádost o uzavírku či objížďku místní komunikace formát XPS, 396,93 KB
k3 žádost o zvl.užívání místní komunikace - provádění stavebních prací a další formát XPS, 400,02 KB
k4 žádost o zvl.užívání místní komunikace - sportovní a kulturní akce formát XPS, 383,04 KB
k5 žádost o zvl.užívání místní komunikace - umístění inženýrských sítí a přípojek formát XPS, 376,76 KB
   

4. Žádosti ochrana přírody a krajiny + Zemědělský půdní fond (ZPF)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les formát DOC, 54,50 KB
   

6. Odpadové hospodářství

Svozový kalendář pro svoz komunálního odpadu na aktuální rok, vše další potřebné (smlouvy,...) jsou na samostatné stránce  
 
poznámka: formát XPS je formát dokumentů založený na XML, podobný formátu PDF. Cílem formátu XPS je umožnit uživatelům prohlížení, tisk a archivaci dokumentů i bez programu, který dokument původně vytvořil

Odbor investic a správy majetku

Pronájem městských bytů - postup při stanovení cen nájemného (formát pdf, 270 KB)

Domovní řád (formát doc, 36,50 KB)

Žádost o koupi, odprodej pozemku (formát doc, 48,00 KB)

Žádost o umístění stavby, zařízení na pozemku města (formát doc, 54,50 KB)

Žádost o změnu územního plánu (formát doc, 59,50 KB)


Granty a dotace 

Granty a dotace, podmínky, žádost a vše souvisejicí jsou na samostatné stránce

 

Pořádání akcí

Oznámení o pořádání kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce (formát doc, 23,58 KB)

Oznámení o konání shromáždění (formát doc, 25,98 KB)


 Přílohy ke staženíCzechPOINT

Jazykové verze


Vyhledávání


Jazykové verze